Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3519. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom, stran 10438.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F) ter s soglasjem Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 85/03, 103/07, 67/08, 5/11, 55/11, 47/17 in 16/21) se za 9.a členom doda nov, 9.b člen, ki se glasi:
»9.b člen 
(aktivno državljanstvo) 
Učitelju, ki v okviru Drugih oblik vzgojno izobraževalnega dela izvaja Aktivno državljanstvo, se učna obveznost iz 3. člena tega pravilnika lahko zmanjša, in sicer za obseg, ki je v predmetnikih posameznih vrst izobraževalnih programov določen za Aktivno državljanstvo, vendar ne za več kot 175 ur letno.«.
2. člen 
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Šola lahko sistemizira po eno delovno mesto s polnim delovnim časom tajnika VIZ VI, ki mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja) ali poslovnega sekretarja z izobrazbo, pridobljeno najmanj po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje in računovodje, ki mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
V novem drugem odstavku se za besedilom »hišnika, ki mora imeti« doda beseda »najmanj«.
Novi peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ravnatelj šole lahko sistemizira po eno delovno mesto s polnim delovnim časom tehničnega delavca – vzdrževalca učne tehnologije s srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo ali tehniškega sodelavca VI z višjo izobrazbo ali tehniškega sodelavca VII/1 z visoko strokovno izobrazbo ali vzdrževalca računalniške opreme z visoko strokovno izobrazbo VII/1 (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec oziroma tehniški sodelavec).«.
3. člen 
V 14. členu se pod (6) za besedilom doda besedilo, ki se glasi:
»Če šola v 2. oziroma 3. letniku izvaja v okviru ur, ki so po predmetniku programa gimnazija določeni za izbirne predmete, interdisciplinarni tematski sklop, kot je definiran s programom, lahko oblikuje v vsakem od teh dveh letnikov dodatno skupino v obsegu 105 ur pouka letno.«.
4. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku rimsko število »VI« črta, besedilo »učne tehnologije« pa se nadomesti z besedilom »oziroma tehniškega sodelavca«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Spremenjeni prvi, drugi in šesti odstavek 12. člena pravilnika se začnejo uporabljati 1. decembra 2021, nov 9.b člen pravilnika pa se začne uporabljati 1. septembra 2022.
(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 85/03, 103/07, 67/08, 5/11, 55/11, 47/17 in 16/21).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-126/2021
Ljubljana, dne 9. novembra 2021
EVA 2021-3330-0090
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost