Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2021, stran 10418.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15 in 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 20. redni seji dne 9. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2021 
1.SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 21/21 in 97/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA
OPIS
PRORAČUN 2021 v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.233.003,54
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.493.325,08
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.624.130,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.475.642,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
116.770,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV
31.718,00
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
869.195,08
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
168.896,33
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.500,00
712
DENARNE KAZNI
2.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
609.071,67
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
85.227,08
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
126.600,18
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
77.264,18
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN MATERIALNEGA PREMOŽENJA
49.336,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.000,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
2.000,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.611.078,28
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
550.440,54
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.060.637,74
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.385.724,15
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.548.530,38
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
475.343,59
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
75.813,88
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
971.932,91
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
3.440,00
409
SREDSTVA, IZLOČENE REZERVE
22.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.622.733,11
410
SUBVENCIJE 
234.500,00
411
TRANSFERI POSMAZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
840.959,22
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORAGNIZAC. IN USTANOVAM
175.214,46
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
372.099,43
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.168.120,66
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.168.120,66
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
46.300,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
46.300,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–152.720,61
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
300.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
300.000
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA
138.836,42
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
138.836,42
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI+X.)= (I.+VI.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
8.442,97
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
161.163,58
XI. NETO FINANCIRANJA (VI.+X-IX.)
152.720,61
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
8.442,97
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 19. člena Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2021 se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v proračunu 2021 lahko zadolži do višine 300.000 EUR«.
3 člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0033/2021
Tišina, dne 10. novembra 2021
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost