Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

Št. 354-63/2021 Ob-3333/21, Stran 2485
Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11) in 26. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 173/21)
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje storitev obvezne gospodarske javne službe na področju opravljanja pogrebne dejavnosti in javne gospodarske službe pokopališke dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice 
1. Naročnik (koncedent): Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice.
2. Predmet razpisa
Predmet izvajanja gospodarske javne službe oziroma koncesije je:
– 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
– pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje pokopališč in je izbirna lokalna javna služba, ki obsega naloge:
– zagotavljanje urejenosti pokopališč 
– vzdrževanje pokopališč, pokopaliških objektov in druge pokopališke infrastrukture (npr. čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, odvoz odpadkov, urejanje zelenic, urejanje in obrezovanje dreves, grmovnic in žive meje, vzdrževanje poti, skrb za red in čistočo na pokopališčih in v pokopaliških objektih, plačilo tekočih stroškov vzdrževanja – voda, elektrika, odpadki, vzdrževanje grobov posebnega pomena, vzdrževanje opuščenih grobov, nadzor nad izvajanjem kamnoseških in ostalih del na grobovih v skladu z najemo pogodbo in načrtom pokopališča, nadzor nad ustreznim in rednim vzdrževanjem grobov v skladu z najemno pogodbo …)
– storitev oddaje mrliških vežic v najem
– storitev grobarjev (služba za izkop in zasutje ter prvo ureditev groba, prekop/prenos posmrtnih ostankov …)
– oddaja grobov v najem (npr. sklepanje najemnih pogodb, zaračunavanje grobnine …)
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč (npr. vodenje trajne evidence o pokopanih, trajne evidence grobov – kataster, evidence najemnikov grobov, izdelava programa vzdrževanja pokopališč, pokopaliških objektov in druge pokopališke infrastrukture, izdajanje soglasij za postavitev, spreminjanje, obnovo, odstranitev spomenikov, soglasij za prekop ter soglasij za vsak drug poseg v prostor na pokopališčih …)
– sprejem prijave, uskladitev časa in načina pogrebne slovesnosti/pokopa/prekopa.
Območje opravljanja predmetne dejavnosti je območje Občine Dolenjske Toplice, in sicer za pokopališča: Dolenjske Toplice, Gorenje Sušice, Kočevske Poljane, Loška vas, Podturn pri Dolenjskih Toplicah in Soteska.
3. Trajanje koncesijske dejavnosti: koncesija se bo podelila za dobo 4 let, s pričetkom 1. 1. 2022 in se lahko podaljša za največ polovico roka ob izpolnjevanju pogojev po razpisu.
4. Pogoji ponudnika
Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;
– da ima za področje izvajanja koncesije zaposleni najmanj dve osebi;
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;
– da zagotavlja najmanj en hladilni prostor za dva pokojnika;
– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotavlja ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki;
– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti – reference;
– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev (kadra), usposobljenih za izvajanje razpisane javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki so predmet te koncesije;
– da predloži tri bianco menice z menično izjavo za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in kopijo zavarovalne police za morebitno povračilo škode koncedentu;
– da lahko zagotovi izvajanje razpisane dejavnosti v okviru standardov in normativov;
– da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu z določbo Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ZPPDej;
– da ima na dan oddaje vloge poravnane davke in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da poda izjavo o nekaznovanosti;
– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
Ponudniki lahko predložijo jamstvo, da bo ustrezna oprema, prostori in kader na voljo pred podpisom koncesijske pogodbe, če bodo izbrani na javnem razpisu.
V kolikor ponudnik nastopa v razpisu s podizvajalci, veljajo za podizvajalce enaki pogoji in kriteriji kot za glavnega ponudnika.
5. Prevzem razpisne dokumentacije: celotna razpisna dokumentacija s prilogami je na voljo na spletni strani naročnika na naslovu https://www.dolenjske-toplice.si/
6. Izdelava ponudbe
Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in izpolniti vse obrazce razpisne dokumentacije. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. Vsi listi ponudbene dokumentacije morajo biti zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tej razpisni dokumentaciji. Vzorec pogodbe mora biti s strani ponudnika parafiran in žigosan.
Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje obrazce:
– Ponudba (OBR-1)
– Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2)
– Izjava o finančni in poslovni sposobnosti (OBR-3)
– Izjava o nekaznovanosti (OBR-4)
– Izjava o zavarovanju odgovornosti (OBR-5)
– Reference (OBR-6)
– Ponudba cen in koncesijska dajatev (OBR-7)
– Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-8)
– Koncesijska pogodba (OBR-9).
7. Vprašanja ponudnikov
Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj po elektronski pošti na naslovu obcina@dolenjske-toplice.si. Zadnji rok za posredovanje pisnih vprašanj je 16. 11. 2021.
Naročnik bo najpozneje 18. 11. 2021 objavil odgovore na spletni strani naročnika na naslovu https://www.dolenjske-toplice.si/.
Vprašanja, ki prispejo na naslov naročnika po predvidenem roku, se ne upoštevajo. Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisa za podelitev koncesije v zvezi s pripravo ponudbe, potekajo samo preko spletne strani naročnika.
Pred pripravo ponudbe si ponudnik lahko ogleda vsa pokopališča, ki so predmet razpisa. Ogled notranjosti mrliške vežice je možen po predhodni najavi koncedentu na obcina@dolenjske-toplice.si.
8. Sprememba razpisne dokumentacije: naročnik si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje do 19. 11. 2021. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel naročnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike. Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov, bodo štete za nepravilne in bodo izločene.
9. Postopek za oddajo ponudbe: ponudnik odda ponudbo v zapečateni kuverti z napisom: »Ponudba za koncesijo 24-urne dežurne službe in upravljavca pokopališč – Ne odpiraj«. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, do 24. 11. 2021 do 12. ure oziroma je bila tega dne oddana na pošto s priporočeno pošiljko.
10. Spremembe in umik ponudbe
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.
Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu z zahtevami, kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji z osnovno ponudbo z oznako »Sprememba« ali »Umik«.
V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev, bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna.
Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, jo dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Izključno naročnik sme, v soglasju s ponudnikom, popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb, po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne.
11. Odpiranje ponudb
Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb dne 26. 11. 2021 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Dolenjske Toplice. Odpiranje ponudb bo javno. Predstavnik ponudnika se mora pred odpiranjem izkazati s pooblastilom.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno prispele ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene z »Obvestilo o umiku ponudbe« in bo vse ponudbe, ki imajo sprejemljivo obvestilo, vrnila neodprte ponudnikom. Pri odpiranju ponudb bodo objavljeni osnovni podatki o ponudniku in merilo. Zahtevani dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnikov se bodo preverjali v postopku ocenjevanja ponudb. O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Izvod zapisnika prejmejo ponudniki po pošti najkasneje v treh dneh po odpiranju ponudb.
12. Ugotavljanje usposobljenosti ponudnika: strokovna komisija bo glede na podane izjave in dokazila ugotovila ali ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje za izvajanje predmetne dejavnosti.
13. Ocenjevanje ponudb
Merilo za ocenjevanje ponudb je cena izvajanja storitev z DDV in višina koncesijske dajatve v odstotku od zaračunanih letnih prihodkov iz naslova grobnin in najemnin mrliških vežic. Ocenjuje se le ponudbe ponudnikov, za katere bo komisija ugotovila, da so usposobljeni in sposobni za izvajanje koncesije.
Ponder se določi v razmerju med skupno ceno storitev proti višini koncesijske dajatve, in sicer 90:10.
Pri merilu ponujena cena storitev (merilo 1) se bo upoštevala vsota ponujenih cen, ki jih bo ponudnik navedel v obrazcu Ponudba cen in koncesnina (OBR-7):
– izkop in zasip jame za krsto,
– izkop in zasip jame za žaro,
– prva ureditev groba,
– najem poslovilne vežice in opreme,
– pokopališka pristojbina
– grobnina za enojni grob,
– 24-urna dežurna služba.
Ponudbe se bodo točkovale na podlagi formule:
Izračun: T1=Cnp/Cpx*ponder
pri čemer pomeni:
T1 = število točk po merilu 1
Cnp = cena najugodnejšega ponudnika
Cp = cena ponudnika.
Pri merilu višina koncesijske dajatve (merilo 2) se bo upošteval ponujeni odstotek od letnih prihodkov iz naslova zaračunanih grobnin in najemnin mrliških vežic.
Ponudbe se bodo točkovale na podlagi izračuna:
Izračun: T2=Knp/Kpx*ponder
pri čemer pomeni:
T2 = število točk po merilu 2
Knp = višina odstotka najugodnejšega ponudnika
Kp = višina odstotka ponudnika.
Izbran bo ponudnik z najvišjim seštevkom števila točk iz merila skupne ponujene cene (merilo 1) in merila višine koncesijske dajatve (merilo 2).
V kolikor bo več ponudnikov dobilo enako število točk, se bo izbor koncesionarja izvedel s pogajanji.
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo imenuje razpisovalec. O izbiri koncesionarja odloči naročnik z upravno odločbo. Razpis je veljaven, v kolikor do poteka razpisnega roka prispe vsaj ena pravočasna in pravilno opremljena ponudba. Razpis je uspešen, v kolikor je vsaj ena ponudba popolna v vseh pogojih.
V kolikor bo razpis uspešen, bo veljavne ponudbe proučila in ocenila komisija ter podala predlog izbire koncesionarja najkasneje v 60 dneh po odpiranju ponudb. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve naročnika.
Naslednji dan po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja bo koncedent podpisal pogodbo in jo poslal koncesionarju.
Koncesionar mora v roku 15 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe zavarovati odgovornost za škodo, ki bi jo povzročil z nevestnim opravljanjem javne službe in za škodo, ki bi jo povzročile pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam in predložiti koncedentu v vednost kopijo zavarovalne police ter koncedentu dostaviti tri bianco menice z menično izjavo za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Občina Dolenjske Toplice

AAA Zlata odličnost