Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

Št. 35205-1/2021-2550-2 Ob-3332/21, Stran 2479
Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), druge alineje prvega odstavka 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 26/09, 99/09, 3/13, 81/16) objavljamo
javni razpis 
za brezplačno uporabo prostorov Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana, za leti 2022 in 2023
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki bo oddal prostore v brezplačno uporabo: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev prostorov Okoljskega centra v brezplačno uporabo (v skupni površini 315 m2) za leti 2022 in 2023, na naslovu Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni vlagatelji so: konzorcij oziroma povezava najmanj petih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali na področju urejanja prostora (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi) in imajo podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja prostora, priznan na dan oddaje vloge na javni razpis. Vloge drugih subjektov bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
Ministrstvo bo z izbranimi uporabniki sklenilo pogodbo o brezplačni uporabi prostorov za leti 2022 in 2023. Uporabniki krijejo obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
4. Merila za ocenjevanje vlog:
A) Število nevladnih organizacij v konzorciju:
– če je v konzorciju povezanih 6–7 nevladnih organizacij, dobijo vlagatelji 1 točko,
– če je v konzorciju povezanih 8–9 nevladnih organizacij, dobijo vlagatelji 2 točki,
– če je v konzorciju povezanih več kot 9 nevladnih organizacij, dobijo vlagatelji 3 točke.
Vse nevladne organizacije v konzorciju morajo izpolnjevati osnovne pogoje za kandidiranje po tem javnem razpisu.
Dokazilo: Vlagatelji predložijo podpisano konzorcijsko pogodbo, iz katere mora biti izkazana namera, da bodo člani konzorcija in nosilec konzorcija v primeru, da bodo upravičeni do brezplačne uporabe prostorov, te prostore dejansko uporabljali za svojo dejavnost ter določen način uporabe teh prostorov in način delitve obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del, stroškov zavarovanja in drugih stroškov. Konzorcijska pogodba mora določati, da v imenu vseh konzorcijskih partnerjev vlogo na javni razpis podaja nosilec konzorcija, ki je pooblaščen, da v imenu in na račun vseh članov konzorcija sklene pogodbo o brezplačni uporabi prostorov (pooblastilo za sklenitev pogodbe za brezplačno uporabo prostorov Okoljskega centra).
B) Brezplačna uporaba drugih prostorov:
V kolikor nima nosilec konzorcija niti nobeden izmed članov konzorcija, na dan oddaje vloge, sklenjene pogodbe za brezplačno uporabo prostorov za leto 2022 in leto 2023 na območju Mestne občine Ljubljana, dobijo vlagatelji 3 točke.
Dokazilo: Izjava nosilca in vseh članov konzorcija na obrazcu prijave.
C) Aktivnosti nosilca in članov konzorcija na nacionalnem ali mednarodnem nivoju – sodelovanje pri projektih varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja prostora, pri katerih so udeležene skupaj vsaj tri nevladne organizacije (nosilec/član konzorcija in še vsaj dve nevladni organizaciji), ki so bili zaključeni najkasneje v obdobju treh let od dneva oddaje vloge:
– če gre za sodelovanje v vsaj 6 projektih, dobijo vlagatelji 1 točko,
– če gre za sodelovanje v vsaj 7–12 projektih, dobijo vlagatelji 2 točki,
– če gre za sodelovanje v več kot 12 projektih, dobijo vlagatelji 3 točke.
Dokazilo: naziv projekta, kratek opis projekta, datum začetka in zaključka, navedba partnerjev na obrazcu prijave.
D) Aktivnosti nosilca in članov konzorcija na nacionalnem ali mednarodnem nivoju – sodelovanje pri projektih varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja prostora, pri katerih so udeležene skupaj vsaj tri nevladne organizacije (nosilec/član konzorcija in še vsaj dve nevladni organizaciji), ki se izvajajo tudi v letu 2022 ali kasneje in za katere je na dan oddaje vloge že sklenjena pogodba:
– če gre za sodelovanje v vsaj 3 projektih, dobijo vlagatelji 1 točko,
– če gre za sodelovanje v vsaj 4–5 projektih, dobijo vlagatelji 2 točki,
– če gre za sodelovanje v več kot 5 projektih, dobijo vlagatelji 3 točke.
Dokazilo: naziv projekta, opis projekta, datum začetka in predvidenega zaključka, navedba partnerjev na obrazcu prijave.
V primeru, da dve ali več vlog pridobi enako število točk na podlagi zgoraj navedenih meril, se kot prednostni kriterij upošteva večje število točk pri merilu pod črko D. Če so vloge še vedno izenačene, se upoštevajo nadaljnji prednostni kriteriji, kot si sledijo: merilo pod črko A, nato pod črko B, nato pod črko C, nazadnje pa vrstni red prispetja vlog.
5. Obdobje brezplačne uporabe prostorov: izbrani uporabniki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi prostorov Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana, za leti 2022 in 2023, in sicer do 31. 12. 2023.
6. Rok v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog
Vloge morajo, ne glede na način oddaje, prispeti v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 1. decembra 2021, do 12. ure.
Vloge se oddajo na priloženem obrazcu.
7. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog bo v četrtek, 2. decembra 2021, ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana (sejna soba 335, v 3. nadstropju). Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
8. Vlagateljem bo ministrstvo posredovalo sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja. Vlagatelj vloge lahko vloži na Ministrstvo za okolje in prostor pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim uporabnikom. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo s sklepom odloči o pritožbi v roku 15 dni.
9. Javni razpis šteje kot objava namere o sklenitvi pravnega posla brezplačne uporabe nepremičnega premoženja.
10. Dokumentacija za prijavo je na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
Ministrstvo bo vse spremembe javnega razpisa (vključno z informacijami iz objave javnega razpisa) ter druge ključne informacije v zvezi z javnim razpisom objavilo na svoji spletni strani ob objavi javnega razpisa. Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zaprosite na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se sklicujte na številko 35205-1/2021-2550.
11. V kolikor ni s tem razpisom določeno drugače, se v postopku izbire uporabnika prostorov smiselno uporabljajo določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (12. poglavje).
12. Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan Obrazec za prijavo na javni razpis za uporabo prostorov Okoljskega centra,
– podpisano konzorcijsko pogodbo,
– parafiran vzorec pogodbe o brezplačni uporabi prostorov Okoljskega centra.
13. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
– na prednji strani z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga – javni razpis Okoljski center«,
– na hrbtni strani ime oziroma naziv in naslov vlagatelja.
Vlogo natisnite obojestransko. V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena vloga.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost