Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3513. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KO 19 – Kokrica, na zemljiščih parc. št. 126/8 in 137/10, k.o. Rupa, stran 10430.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 29. redni seji 20. 10. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KO 19 – Kokrica, na zemljiščih parc. št. 126/8 in 137/10, k.o. Rupa 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2357, ki se nanaša na zemljišči parc. št. 126/8 in 137/10, k.o. Rupa, ki se po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 1/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr, 41/18 – popr., 76/19, 168/20 in 184/20; v nadaljnjem besedilu Odlok o IPN MOK) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) KO 19 – Kokrica z namensko rabo prostora IG – gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev, tako da je dopustna novogradnja poslovno proizvodnega objekta in transformatorske postaje na severni strani že obstoječega objekta v skladu s splošnimi PIP, razen faktorja pozidanosti (FZ = 0,65), povečanja maksimalnega višinskega gabarita poslovno proizvodnega objekta in manjši odmik od predpisanega za transformatorsko postajo.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-13/2021-18
Kranj, dne 2. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost