Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3504. Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnine parc. št. 1176/1, k.o. 1317 – Stari Grad, stran 10417.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 194. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZIUOPDVE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 26. seji, dne 21. 10. 2021, sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnine parc. št. 1176/1, k.o. 1317 – Stari Grad 
I. 
Ugotovi se javna korist in se v skladu z ugotovljeno javno koristjo omeji lastninska pravica s služnostno pravico v javno korist na delu nepremičnine parc. št. 1176/1, k.o. 1317 – Stari Grad, ki je v lasti fizične osebe.
II. 
Omejitev lastninske pravice s služnostno pravico v javno korist se opravi v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora in v skladu s projektom »Peš povezava Krško – Stari Grad ob R1-220/1334, km 2+380 in km 4+220«.
III. 
Omejitev lastninske pravice s služnostno pravico v javno korist se opravi za potrebe izgradnje objektov gospodarske javne infrastrukture – ureditev večnamenske poti skozi naselje Libna od Krškega do Starega Gradu s pripadajočo infrastrukturo ter njenega nemotenega delovanja.
IV. 
Odškodnina za razlastitev se določi na podlagi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin, uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, št. 45/09, 73/09, 41/14 in 48/16).
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-26/2016-O603
Krško, dne 21. oktobra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost