Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

Št. 100-9/2021/14 Ob-3302/21, Stran 2488
Na podlagi 19. člena Sklepa Vlade RS o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik z dne 28. 10. 2008 ter Sklepa o spremembah sklepa z dne 27. 7. 2010 in 48., 53., 53a., 99., 107a. in 145. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/7 – ZVaj) Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik razpisuje delovno mesto v naslednji organizacijski enoti CIRIUS Kamnik
ravnatelj 
srednje šole CIRIUS Kamnik 
Pogoji:
– Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).
– Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote, za vodenje katere kandidira.
Predviden začetek dela bo po dogovoru.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh od objave razpisa na naslov: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, Novi trg 43a, 1241 Kamnik, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja SŠ«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja Srednje šole CIRIUS Kamnik za mandatno obdobje in predložiti kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik 

AAA Zlata odličnost