Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

Ob-3319/21, Stran 2490
Svet zavoda Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska 12, 1000 Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe) objavlja delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
organizacijske enote Višje strokovne šole (program BALET) 
Kandidat-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21).
Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),
– ima veljaven naziv predavatelj višje šole,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik, svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– predloži svoj program vodenja Višje baletne šole.
Kandidat-ka mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote Višje strokovne šole.
Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za dobo 5 let. Nastop dela 1. 4. 2022.
Pisne prijave s kratkim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, programom vodenja šole ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanju in pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat-ka ni v kazenskem postopku skladno s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 30 dni, pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na zgornji naslov z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico VBŠ«.
Kandidati-ke bodo pisno obvestilo o izboru prejeli-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana 

AAA Zlata odličnost