Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

975. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F)
976. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP-A)
977. Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C)
978. Zakon o spremembi Gradbenega zakona (GZ-A)
979. Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1D)
980. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

996. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
997. Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
998. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

MINISTRSTVA

999. Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

USTAVNO SODIŠČE

981. Odločba o ugotovitvi, da devetnajsta alineja drugega odstavka 4. člena in drugi odstavek 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti nista v neskladju z Ustavo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

982. Pravilnik o strokovni verifikaciji socialnovarstvenih programov

OBČINE

Ankaran

983. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret«
984. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret«

Brežice

985. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.

Hrpelje-Kozina

986. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hrpelje - Kozina

Kamnik

987. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-23 Kamnik – Poljane

Komen

988. Obvezna razlaga posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se nanašajo na gradnjo na območju NS Komen – gozd Cirje, v enoti urejanja prostora KO-17
989. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Komen za financiranje izdatkov v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Ljubljana

990. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Ljubljana za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19, in blažitev posledic razglasitve epidemije
991. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
992. Sklep o ugotovitvi javne koristi

Slovenj Gradec

993. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN4 MOSG)

Šmarješke Toplice

994. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe in potrditvi cene storitve 24-dežurne pogrebne službe v Občini Šmarješke Toplice
995. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice

POPRAVKI

1000. Tehnični popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2020

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti