Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

993. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN4 MOSG), stran 2429.

  
Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB-2, 31/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 6. dopisni seji dne 23. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN4 MOSG) 
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: SDOPN4 MOSG), izvedene po kratkem postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki jih je izdelala Mestna občina Slovenj Gradec, pod št. naloge 007-001/2020, v januarju 2020.
(2) S SDOPN4 MOSG se odpravijo tehnične napake iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec, sprejetih z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 65/17.
(3) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 1604.
2. člen
V drugem odstavku 129. člena se tabelo spremeni tako, da se glasi:
Podrobnejša namenska raba prostora
VC – Celinske vode
Osnovna dejavnost
Dejavnosti s področja rabe voda, rekreacijske dejavnosti.
Spremljajoče dejavnosti
Ribištvo.
Izključujoče dejavnost
Bivanje, rudarstvo, predelovalne dejavnosti, trgovina, obrtništvo, gostinstvo, storitve in poslovne dejavnosti, javna uprava, zdravstvo, socialno varstvo, kulturne in razvedrilne dejavnosti.
Dopustni posegi in dopustne vrste zahtevnih ter manj zahtevnih objektov
21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, od tega samo kolesarske steze, trgi, pešpoti, cone za pešce, pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in podobno; 
21410 – Mostovi, viaduktu, nadvozi, nadhodi; 
21520 – Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti; 
21530 – Sistemi za namakanje in izsuševanje, akvadukti; 
24122 – Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, piknik površine in druge urejene zelene površine; 
24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje; 
– posegi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda; 
– posegi, ki se nanašajo na ohranjanje narave; 
– gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), 
– gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem; 
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije;
Drugi pogoji
– Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih je treba načrtovati tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave; 
– regulirane vodotoke se renaturira, kjerkoli je to možno; 
– pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, žag in ribogojnic ter malih hidroelektrarn odvzem vode ne sme ogrožati kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega pretoka. Investitor zagotovi ustrezen prehod za ribe, če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku.
Merila in pogoji za oblikovanje
Ohranjajo se vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.
3. člen 
(1) Ta odlok je javnosti na vpogled na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Upravni enoti Slovenj Gradec, na ministrstvu, pristojnem za prostor in na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-1/2020
Slovenj Gradec, dne 28. aprila 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti