Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

976. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP-A), stran 2390.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. aprila 2020.
Št. 003-02-3/2020-19
Ljubljana, dne 7. maja 2020
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE ZARADI PRENAMNOŽITVE POPULACIJE PODLUBNIKOV (ZUOPŠP-A) 
1. člen
V Zakonu o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (Uradni list RS, št. 14/18) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(podaljšanje roka in razveljavitev odločbe Zavoda o določitvi varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov iz objektivno utemeljenih razlogov) 
(1) Lastnik gozda lahko po izdaji odločbe Zavoda o določitvi sanitarne sečnje in spravila ter odvoza okuženega ali s podlubniki napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja iz gozda na lokacijo, ki ne predstavlja nevarnosti za nadaljnje širjenje podlubnika, oziroma preventivnih varstvenih del zaradi odprave škode prenamnožitve populacije podlubnikov v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, in pred potekom roka za izvedbo del, določenega v tej odločbi, če so za to podani objektivno utemeljeni razlogi, vloži na Zavod obrazloženo prošnjo za:
– podaljšanje roka iz odločbe za izvedbo posameznih varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov ali
– spremembo obsega posameznih varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov in določitev novega roka za njihovo izvedbo.
(2) Za objektivno utemeljene razloge iz prejšnjega odstavka se štejejo okoliščine, nastale po izdaji odločbe iz prejšnjega odstavka, ki jih ni bilo mogoče predvideti oziroma na katere lastnik gozda ni imel vpliva in zaradi katerih je izvajanje del iz odločbe v prvotnem roku postalo oteženo oziroma se je dejansko stanje v naravi spremenilo glede na ugotovljeno dejansko stanje v odločbi.
(3) Zavod o prošnji iz prvega odstavka tega člena odloči z odločbo.
(4) Če je v postopku, začetem na podlagi druge alineje prvega odstavka tega člena Zavod izdal odločbo, s katero se je spremenil obseg posameznih varstvenih del iz odločbe iz prvega odstavka tega člena in določil nov rok za njihovo izvedbo, se s to odločbo odločba iz prvega odstavka tega člena razveljavi.
(5) Če je v teku postopek iz prvega ali četrtega odstavka tega člena, se globa za prekršek iz 16. točke prvega odstavka 79. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZG) oziroma upravna izvršba po drugi osebi iz 29.a člena ZG lahko izreče oziroma izvršba izvede po vročitvi prvostopenjske odločbe, če sanitarna sečnja ali preventivna varstvena dela niso opravljena v roku, določenem v odločbi iz prvega odstavka tega člena, ali so opravljena v nasprotju z njo.
(6) Pritožba zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve.«.
2. člen 
V 4. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– izjeme glede postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot (v nadaljnjem besedilu: GGN GGE);«.
Dosedanje druga do šesta alineja postanejo tretja do sedma alineja.
3. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do ukrepov za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov iz tretje do sedme alineje prejšnjega člena je upravičen lastnik gozda, ki izvaja ali je izvedel vsa dela v obsegu, vsebini in rokih, kot je določeno z odločbo Zavoda o sanitarni sečnji ter spravilu in odvozu okuženega ali s podlubniki napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja iz gozda na lokacijo, ki ne predstavlja nevarnosti za nadaljnje širjenje podlubnika oziroma preventivnih varstvenih delih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove, in s tem zakonom.«.
4. člen 
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(spremembe in dopolnitve GGN GGE) 
Ne glede na predpise o gozdovih, ki določajo postopek za sprejemanje sprememb in dopolnitev GGN GGE, se v primeru, ko posek zaradi sanitarne sečnje zaradi odprave posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov na ravni gozdnogospodarske enote preseže 25 odstotkov možnega poseka, spremembe in dopolnitve GGN GGE sprejmejo na način, da Zavod predloži ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, v sprejetje predlog sprememb in dopolnitev GGN GGE brez predhodnih postopkov, določenih v zakonu, ki ureja gozdove, in ne glede na leto ureditvenega obdobja. Zavod predlog sprememb in dopolnitev GGN GGE predhodno predloži ministrstvu, pristojnemu za okolje, v presojo glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje. Po odločitvi ministrstva, pristojnega za okolje, oziroma po celoviti presoji vplivov na okolje, če je ta obvezna, predlog sprememb in dopolnitev GGN GGE določi svet območne enote Zavoda. Predlog GGN GGE Zavod predloži ministru, pristojnemu za gozdarstvo, v sprejetje. Spremembe in dopolnitve GGN GGE se lahko nanašajo samo na odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-07/20-1/14
Ljubljana, dne 29. aprila 2020
EPA 996-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti