Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

999. Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, stran 2432.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 
1. člen 
S to odredbo se za izvajalce zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti določajo posebni pogoji za izvajanje zdravstvene obravnave z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
2. člen 
(1) Zdravstvena obravnava iz prejšnjega člena, ki vključuje vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve, se zagotovi le pacientom, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal. Podrobnejša navodila za sprejem in obravnavo teh pacientov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), in jih objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.
(2) Osebe, ki imajo prisotne znake okužbe dihal oziroma druge znake bolezni COVID-19 oziroma imajo pozitivno epidemiološko anamnezo oziroma potrjeno bolezen COVID-19, se naroči oziroma sprejme v ambulanti COVID-19 oziroma v skladu s priporočili in navodili za izvajalce zdravstvene dejavnosti, objavljenimi na spletni strani ministrstva.
(3) Ne glede na prejšnji člen se prekine izvajanje načrtovanih porodov na domu.
3. člen 
Zdravstveni delavci, zdravstveni sodelavci in izvajalci zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti morajo pri izvajanju vseh zdravstvenih storitev upoštevati priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih na spletni strani objavi Nacionalni inštitut za javno zdravje, in mnenja razširjenega strokovnega kolegija za posamezno zdravstveno področje, ki jih potrdi minister.
4. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen izvajalci zobozdravstvenih storitev na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti pri izvajanju zobozdravstvenih storitev upoštevajo tudi navodila za področje zobozdravstva (UPZRC), ki jih potrdi minister.
(2) Pri osebah, ki imajo prisotne simptome in znake okužbe dihal, druge znake bolezni COVID-19, pozitivno epidemiološko anamnezo ali potrjeno bolezen COVID-19, se opravljajo nujna zobozdravstvena pomoč in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, na obstoječih nujnih vstopnih točkah za zobozdravstvo, kjer za to obstajajo prostorski pogoji in dovolj ustrezne osebne varovalne opreme, in sicer v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper, Zobozdravstvenem domu Nova Gorica, Zdravstvenem domu Murska Sobota in Zdravstvenem domu Slovenj Gradec.
5. člen 
(1) Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe morajo na poziv ministra začasno prerazporediti zaposlene zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce (v nadaljnjem besedilu: izvajalci zdravstvenih storitev) na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, znotraj izvajalca zdravstvene dejavnosti, k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ali k javnemu socialno varstvenemu zavodu in javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu ter koncesionarju iz drugega odstavka 8. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19)v mreži javne službe na področju socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: izvajalec socialnega varstva).
(2) V primeru začasne prerazporeditve iz prejšnjega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem je zaposlen izvajalec zdravstvenih storitev, in izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ali izvajalec socialnega varstva, h kateremu je prerazporejen (v nadaljnjem besedilu: izvajalec prevzemnik), skleneta pogodbo o načinu izvajanja nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19. Ne glede na prejšnji stavek se začasna prerazporeditev izvajalca zdravstvenih storitev, ki je javni uslužbenec, izvede v skladu z Uredbo o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb (Uradni list RS, št. 57/20).
(3) Pogodba iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj naslednje sestavine:
‒ naloge, povezane z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, ki jih izvajalec zdravstvenih storitev opravlja pri izvajalcu prevzemniku,
‒ način vključevanja izvajalca zdravstvenih storitev v opravljanje nalog iz prejšnje alineje,
‒ odgovornost izvajalca zdravstvenih storitev za opravljene naloge,
‒ zavarovanje poklicne odgovornosti, ki jo zagotovi izvajalec prevzemnik,
‒ način evidentiranja časa, ki ga opravi izvajalec zdravstvenih storitev pri izvajalcu prevzemniku.
(4) Koncesionar se v izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, vključuje na podlagi sklenjene pogodbe o vključevanju v sistem izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva iz 44.f člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19) oziroma neprekinjene nujne zdravniške pomoči iz 45.b člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZZdrS). Če koncesionar nima sklenjene pogodbe iz prejšnjega stavka, jo nemudoma sklene. Glede plačila koncesionarja se uporablja določba drugega odstavka 45.b člena ZZdrS.
6. člen 
Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo v primeru izbruha epidemije COVID-19 na svojem območju organizirati opravljanje zdravstvene dejavnosti, vključno z izvajanjem zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije kot del osnovne zdravstvene dejavnosti, za oskrbovance pri izvajalcih socialnega varstva, pri katerih je prišlo do izbruha epidemije COVID-19.
7. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz te odredbe minister ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Vlado Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in javnost.
8. člen 
Ta odredba začne veljati 9. maja 2020.
Št. 0070-52/2020
Ljubljana, dne 5. maja 2020
EVA 2020-2711-0039
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti