Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

Št. 3301-001/2020 Ob-1931/20, Stran 1013
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta Sklada, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 04/20 z dne 7. 1. 2020), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 7. 11. 2019 (s sprem. in dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19), Zakona o triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17), Koeficienta razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17), Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske izjeme), Uredbe Komisije EU št. 1408/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« v kmetijskem sektorju (Uradni list Evropske unije št. L 352/1 z dne 24. 12. 2013), spremenjena z Uredbo (EU) št. 2019/316 z dne 21. 2. 2019 (v nadaljevanju Uredba »de minimis« v kmetijskem sektorju) objavlja
javni razpis 
za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
Iz postavke za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
3.000.000,00
2020
Posojilo
Namensko premoženje
Slovenski regionalno razvojni sklad
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– ohranjanje dejavnosti primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja. 
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja,
– seznam prilog,
– opis projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše Izjavo vlagatelja, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
4. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo, razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno odstopil od vloge.
5. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba – kmet, mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 0,80 in predložiti mora ustrezna dokazila, kot so: Izpis Sisbon (pridobljen pri banki), Izpis transakcijskega računa vlagatelja in članov kmetijskega gospodarstva, v kolikor njihove prihodke uveljavlja v okviru kreditne sposobnosti, in sicer za obdobje zadnjih 12 mesecev od oddaje vloge, kopije morebitnih posojilnih pogodb in/ali amortizacijske načrte.
6. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
7. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več). V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
8. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
9. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
10. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 99.295.621,75 EUR na dan 31. 12. 2019.
11. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
12. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
13. Vlagatelj ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter Kmetijska uredba za skupinske izjeme, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja, se vlagatelj mora izreči izjavi.
2.2 Pogoji po podprogramu A1.1 – Primarna kmetijska pridelava – po pravilih državnih pomoči
Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči
– K-M012-5940117-2017 z dne 24. 11. 2017
Pogoji po podprogramu A1.1
1. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
2. Vlagatelj ne sme dati prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
3. Vlagatelj ne sme zaprošati za sredstva, katerih znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg.
4. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
5. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera po posameznih uredbah.
6. Pomoč »de minimis« se lahko kumulira s pomočjo, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje, opredeljene v posamezni uredbi »de minimis«.
7. Skupni znesek pomoči »de minimis« za primarno kmetijsko proizvodnjo, odobrenih enotnemu podjetju, ne sme presegati 25.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko sredstev in namen pomoči. Opredelitev enotnega podjetja je določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013, spremenjeni z Uredbo (EU) št. 2019/316 za pomoč »de minimis« v kmetijstvu. V kolikor je vlagatelj in/ali katerokoli podjetje, ki spada v enotno podjetje, že prejemnik pomoči, se o prejemu le-te opredeli v elektronskem prijavnem obrazcu, v nasprotnem primeru se o tem izreče v izjavi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.1
Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2017.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.1
– Mikro
– Mala
– Srednja
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu A1.1
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, pri čemer se upošteva tudi predpise s področja dodeljevanja državnih pomoči ali pomoči »de minimis«, ki lahko določene dejavnosti tudi izključujejo.
Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu A1.1
– Celotno območje Republike Slovenije
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 13. 3. 2020.
2.2.6 Stroški po podprogramu A1.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Upravičeni stroški so tabelarično prikazani v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posameznem strošku opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).
Upravičeni stroški
Omejitev na posameznem strošku
Odstotek sofinanciranja Sklada
Vrsta omejitve
Delež %
Znesek
EUR
Datum
Velikost vlagatelja
Stroški materiala
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški transportnih storitev
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški plač in povračil v zvezi z delom
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Drugi operativni stroški
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Administrativni stroški
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev zaprosi za prerazporeditev upravičenih stroškov ali za razširitev stroškov na ostale stroške po javnem razpisu, in sicer največ do 10,00 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posameznem strošku.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.1
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 50.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 5.000,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.1
1. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek 0,50 % letno.
– V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih (z vključenim moratorijem)
od
do
od
do
5.000,00
50.000,00
0
12
60
– Skupna doba vračanja posojila je do 60 mesecev.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 12 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se vlagatelj odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu A1.1
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja
– Ohranitev dejavnosti. 
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic.
2. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti sklenjena v eni izmed naslednjih oblik, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.
3. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
4. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
5. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 180 dni od dneva sklenitve kreditne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 10. 2020.
2. Za zaključek projekta se šteje vzpostavitev tekočega poslovanja vlagatelja.
3. Vlagatelj mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca, in mora biti oddana tudi po pošti najkasneje naslednji dan od oddaje vloge preko spletne aplikacije »Rsklad«,
– opis projekta, ki mora biti izpolnjen na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene, se zanje lahko pridobi točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo.
2. Vloga se odda preko spletne aplikacije »Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 15. 5. 2020,
2. rok do 12. 6. 2020,
3. rok do 10. 7. 2020,
4. rok do 7. 8. 2020,
5. rok do 4. 9. 2020.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada. Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36 z dne 28. 3. 2020 in št. 61 z dne 30. 4. 2020), se podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom zakona, ki pravi, da ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo imenuje direktor Sklada.
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3 delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sočasno.
4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za dopolnitev vloge.
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti, z osebno vročitvijo.
3. Poziv za dopolnitev vloge, posredovan v papirni obliki ali po elektronski pošti, velja za vročenega z dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati po pošti ali po elektronski pošti v roku 8 dni od dneva vročitve.
2. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavržena.
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo število točk. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev imajo vloge, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 30 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. V času izvajanja ukrepov po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36 z dne 28. 3. 2020 in št. 61 z dne 30. 4. 2020) roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih ne tečejo. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti