Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

Št. 300-01/2020 Ob-1928/20, Stran 1024
Na podlagi Odloka o proračunu proračunu Občine Cankova za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19 z dne 27. 12. 2019), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011 in 3/13), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo, z dne 3. 6. 2016) ter Mnenja Ministrstva RS za finance o shemi de minimis pomoči »Dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cankova« št. 441-11/2017 z dne 16. 3. 2017, objavlja Občina Cankova
javni razpis 
za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cankova za leto 2020
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančne pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cankova za naslednji ukrep:
1. Spodbujanje odpiranja novih delovni mest in samozaposlovanja
III. Višina razpoložljivih finančnih sredstev
V proračunu Občine Cankova za leto 2020 so za navedeni ukrep zagotovljena sredstva v višini 20.000 EUR na proračunski postavki 401005 – Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cankova.
1. Spodbujanje odpiranja novih delovni mest in samozaposlovanja: 20.000 EUR.
IV. Upravičenci
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah. Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba Komisije ES, št. 800/2008).
Na razpis se lahko prijavijo upravičenci s sedežem ali poslovno enoto, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Cankova.
V. Splošna določila oziroma pogoji upravičenosti
Do pomoči niso upravičena podjetja oziroma fizične osebe, ki:
1) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
2) so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
3) ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo, po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,
– primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg 
– če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
4) so že prejela pomoč po Pravilniku in sredstev niso koristila namensko ali niso izpolnila obveznosti iz pogodbe o dodelitvi sredstev pomoči;
5) so že koristila državno pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
6) nimajo poravnanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev v obdobju zadnjih 3 mesecev;
7) nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do občine.
Pomoč ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
– dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora.
Posebni pogoji za dodelitev pomoči:
Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis podati pisno izjavo o:
a) že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih (iz državnih, občinskih in mednarodnih virov) in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč;
b) drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške;
c) seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.
Skupna višina pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Te omejitve veljajo ne glede na to, iz katerih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Za ostala določila se upoštevajo določila pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cankova.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družabnikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk a) do d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Kot kumulacija pomoči se upošteva:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
Prednostni kriteriji
Pomoč za spodbujanje gospodarstva se prednostno dodeljuje upravičencem, ki v največji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– število novih delovnih mest oziroma samozaposlitev,
– vlaganje v dejavnosti, ki so v občini deficitarne, manj razvite ali dopolnjujejo proizvodni program obstoječih podjetij,
– vlaganja v dejavnost, ki uvajajo sodobno tehnologijo, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja.
Davek na dodano vrednost ali katerekoli dajatve, ki jih predpisuje država, niso upravičeni stroški po pravilniku tega razpisa.
VI. Ukrepi
Ukrep 1: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
Namen: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z dodatnim zaposlovanjem brezposelnih oseb, s samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti ter povečanju števila zaposlenih na območju Občine Cankova.
Predmet pomoči:
– sofinanciranje samozaposlovanja
– sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest.
Upravičenci po tem javnem razpisu so:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe
– dejavnost, ki jo ima podjetnik registrirano mora predstavljati njegov edini in glavni poklic.
Upravičeni stroški v okviru tega ukrepa so:
– Minimalna mesečna bruto plača.
Pogoji:
a) Brezposelna oseba, ki jo upravičenec zaposluje, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– Je državljan Republike Slovenije
– Ima stalno bivališče v Občini Cankova
– Je bila prijavljena v evidenci brezposelnih oseb na Republiškem zavodu za zaposlovanje (razen za prvo zaposlitev)
– Ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah.
b) Upravičenec, ki se samozaposluje, mora izpolnjevati naslednje pogoje
– Samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 24 mesecev po prejemu pomoči
– Samozaposlitev upravičenec dokazuje z izdelanim poslovnim načrtom, dokazilom o registraciji podjetja ter potrjenim obrazcem M1/M2
– Samozaposlitev mora biti izvedena v obdobju od 1. 1. 2020 do zaključka odprtega razpisa to je do 30. 9. 2020.
c) Upravičenec, ki odpira nova delovna mesta, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– Delovno mesto se mora ohraniti najmanj 24 mesecev po prejemu pomoči; v tem času upravičenec tudi ne sme zmanjšati skupnega števila obstoječih delovnih mest (povečanje skupnega števila obstoječih delovnih mest nad najvišjim stanjem v zadnjih 12 mesecih, brez upoštevanja upokojitev)
– Upravičenec lahko pred pričetkom črpanja pomoči preizkusi delavca s poskusnim delom v trajanju od enega do treh mesecev, pomoč se začne črpati po preteku poskusnega dela
– V primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, iz kateregakoli razloga pred potekom roka subvencioniranja, je upravičenec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev na tem delovnem mestu, v roku 30 dni od njenega prenehanja iz iste izobrazbene skupine
– Nove zaposlitve, za katere želi prejeti pomoč, upravičenec dokazuje s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ter M1/M2 obrazcem
– Nova zaposlitev mora biti sklenjena v obdobju od 1. 1. 2020 do zaključka odprtega razpisa to je do 30. 9. 2020.
Višina pomoči:
– Do 2.000,00 EUR na zaposlitev in/ali samozaposlitev
– V primeru odpiranja novih delovnih mest lahko upravičenec prejme sredstva za največ 2 novi zaposlitvi za poln delovni čas.
Višina sredstev: 20.000,00 EUR
Potrebna dokumentacija in dokazila:
1. Prijavni obrazec – P1 (razpisni obrazec P1/1)
2. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec P1/2)
3. Osnovni podatki o vlagatelju z zahtevanimi prilogami (razpisni obrazec P1/3)
– Potrdilo o plačanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah od pristojne izpostave FURS-a, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje prijave
– Dokazilo o obstoju družbe/samostojnega podjetnika: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a; to dokazilo pridobi Občina Cankova
– M1/M2 obrazec za vsako zaposlitev oziroma samozaposlitev
– Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je oseba bila oziroma je prijavljena na Zavodu pred zaposlitvijo pri upravičencu
– Izjava upravičenca o številu zaposlenih na dan pred zaposlitvijo osebe za katero se zaproša sofinanciranje (izjava ni potrebna za primer samozaposlitve)
– Poslovni načrt, v kolikor gre za samozaposlitev. Vzorec-primer dosegljiv: http://www.podjetniskisklad.si/sl/pomocuporabnikom/pripomocki-za-pripravo-vloge/pripomocek-za-pripravo-poslovnega-nacrta
4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec P1/4)
5. Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev (razpisni obrazec P1/5)
6. Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec P1/6)
7. Seznam izpolnjenih prilog (razpisni obrazec P1/7)
8. Pravilna oprema ovojnice (razpisni obrazec P1/8).
VII. Merila: merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne dokumentacije.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020 v sladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
IX. Potrebna dokumentacija
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge, ki so del razpisne dokumentacije.
Vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za ukrep javnega razpisa, izjave, merila za oceno vlog za ukrep, vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Cankova ter na spletni strani občine: http://www.cankova.si. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in 10. uro na tel. 02/54-09-370 (kontaktna oseba: Petra Kegel, elektronski naslov: tajnistvo@obcina-cankova.si).
Vsi prosilci morajo v okviru javnega razpisa priložiti izjavo o točnosti navedenih podatkov in strinjanju s pogoji javnega razpisa ter izjavo o pridobitvi sredstev za iste upravičene stroške.
Dokazila, ki jih mora vlagatelj priložiti prijavnemu obrazcu, so opredeljena v okviru vsakega ukrepa posebej.
X. Rok in način predložitve vlog
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do 30. 9. 2020. Vlagatelji oddajo vlogo v obdobju od objave razpisa do 30. 9. 2020. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 30. 9. 2020 do 14. ure, osebno oddana v sprejemni pisarni občine ali prispela po pošti na naslov Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. Prepozno oddane vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga za ukrep mora biti speta in v skladu z navodili in zahtevami javnega razpisa, in sicer v zaprti ovojnici ter z ustrezno navedbo na sprednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Gospodarstvo 2020 – 1 (št. ukrepa)« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice.
Nepravilno oziroma nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom zavržene.
XI. Obravnava vlog
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev bo v roku 5 dni po preteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vodi strokovna komisija, imenovana s sklepom župana št. 032-02/2019 z dne 5. 6. 2019. Odpiranje vlog ni javno.
Prepozne vloge in vloge, ki niso ustrezno označene in niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije se s sklepom zavržejo. Sklep izda pristojni organ občinske uprave, na predlog strokovne komisije.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne, pristojni organ, na predlog strokovne komisije, pisno pozove, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od 8 delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo oziroma neustrezno dopolnijo, pristojni organ na predlog strokovne komisije, s sklepom zavrne.
Strokovna komisija vse pravočasne in popolne vloge oceni na podlagi meril iz javnega razpisa in pripravi predlog prejemnikov sredstev in njihovo razdelitev. Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila do porabe razpoložljive višine sredstev. V primeru večjega števila upravičencev se bo delež sofinanciranja oziroma pomoči ustrezno znižal.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev, bo pristojni organ občine izdal sklep o višini dodeljenih sredstev, v roku 8 dni od prejema predloga, na katerega je možna pritožba na župana občine v roku 8 dni od njegovega prejema. Župan odloča o pritožbi v roku 30 dni od njenega prejema. Odločitev župana je dokončna. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi prejemniki.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju vlog. S posameznimi upravičenci, ki so prejemniki finančnih sredstev po tem javnem razpisu, se sklene pogodba, v kateri se določajo medsebojne pravice in obveznosti (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). Če se upravičenec v roku 15 dni od prejema pogodbe, ne odzove k podpisu pogodbe, se šteje, da je enostransko odstopil od prijave na javni razpis in od odobrenih sredstev. Naročnik si pridržuje pravico, da po zaključku razpisa posamezna določila pogodbe spremeni.
V pogodbi se določi tudi obvezno poročanje prejemnika o namenski porabi dodeljene pomoči ter posredovanje ustreznih dokazil. Hkrati s posredovano pogodbo občina prejemnika sredstev pisno obvesti o znesku de minimis pomoči in da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU 352, 24/12-2013).
XII. Nadzor nad porabo sredstev pomoči in sankcije za kršitelje
Porabo dodeljenih pomoči preverjata občinska uprava in nadzorni odbor.
Občina Cankova hrani evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
Prejemnik je dolžan dodeljena sredstva porabiti namensko. Prejemnik mora Občini Cankova omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo.
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka prejemnik še dve leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev ne more kandidirati na naslednjih razpisih na podlagi tega pravilnika.
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju investicije, ne realizira oziroma ne realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena. Če je aktivnost še v teku zaradi svoje narave ali ni izvedena zaradi višje sile, se rok podaljša za največ 3 mesece po roku izvedbe iz pogodbe.
Podaljšanje roka iz prejšnjega odstavka na podlagi dokazil prejemnika pomoči odobri občinska uprava z aneksom k pogodbi.
Dodeljena sredstva pomoči oziroma njihov sorazmerni del je dolžan vrniti tudi upravičenec, za zaposlitve, ki so predčasno prenehale in v roku zanje ni zagotovil nadomestnih zaposlitev.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku, določenem s pogodbo o sofinanciranju investicije, v celoti realizirali projekte oziroma aktivnosti. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva namen pravilnika in javnega razpisa.
Ta razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Občina Cankova 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti