Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

980. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C), stran 2394.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. aprila 2020.
Št. 003-02-3/2020-18
Ljubljana, dne 7. maja 2020
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1C) 
1. člen
V Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18) se v prvem odstavku 13. člena, v naslovu, prvem in drugem odstavku 15. člena, v drugem in tretjem odstavku 16. člena, v tretjem odstavku 17. člena, v tretjem odstavku 46. člena ter v 12. točki prvega odstavka 76. člena besedilo »letni načrt lovsko upravljavskega območja« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedilom »dvoletni načrt lovsko upravljavskega območja« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen 
V 61. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Kandidatom, ki so na srednji gozdarski šoli ali na višji strokovni šoli oziroma v okviru visokošolskega izobraževanja uspešno opravili izpit s področja biologija in ekologija prostoživečih živali, patologija divjadi ali lovstvo po programu, ki obsega vsebine, primerljive programu teoretičnega dela lovskega izpita, ni treba opravljati teoretičnega dela lovskega izpita z navedenih področij, morajo pa opraviti izpit s preostalih področij in praktični del izpita v lovišču oziroma lovišču s posebnim namenom, v trajanju najmanj šest mesecev, ter preizkus znanja o ravnanju z lovskim orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo orožje. Vlogo za delno oprostitev opravljanja teoretičnega dela lovskega izpita kandidati vložijo pri Zvezi. Po opravljeni primerjavi programov komisija, ki jo imenuje minister, določi področja, na katerih kandidatu ni treba opravljati teoretičnega dela lovskega izpita, in o tem izda potrdilo. Na podlagi potrdila o priznanju določenih vsebin v skladu s tem odstavkom, potrdila o opravljenem preizkusu znanja iz vsebin preostalega dela teoretičnega dela lovskega izpita, potrdila o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo orožje, ter potrdila upravljavca o opravljenem praktičnem delu izpita, se kandidatu izda spričevalo o opravljenem lovskem izpitu na obrazcu, ki ga predpiše minister.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Kandidatom, ki so opravili lovski izpit pri organizacijah, ki imajo v državah članicah Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita, se izda na podlagi potrdila o opravljenem lovskem izpitu in opravljenem preizkusu znanja s področja lovske zakonodaje, spričevalo o opravljenem lovskem izpitu na obrazcu iz šestega odstavka tega člena. Spričevalo o opravljenem lovskem izpitu izda komisija iz šestega odstavka tega člena.«.
3. člen 
V 63. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za preklic ali odklonitev podaljšanja veljavnosti lovske izkaznice, razrešitev lovskega čuvaja in za odločanje o pravicah in odgovornostih člana upravljavke lovišča v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe, upravljavec kazenske evidence lovskemu inšpektorju ali Zvezi oziroma upravljavki lovišča na njihovo zahtevo pošlje podatek iz četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena o pravnomočni obsodbi imetnika lovske izkaznice, imetnika izkaznice lovskega čuvaja oziroma člana upravljavke lovišča.«.
4. člen 
V 65. členu se v tretjem odstavku na koncu stavka pika črta in doda besedilo »in ima pravico zastopati interese ohranjanja in varstva divjadi, njenega življenjskega prostora ter lovstva na območju lovišča v vseh upravnih in sodnih postopkih.«.
5. člen 
V 74. členu se v tretjem odstavku besedilo »ima visoko izobrazbo biotehnične ali biološke smeri« nadomesti z besedilom »ima doseženo izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po podiplomskih študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje«.
V četrtem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– začasno ustaviti ali odrediti odstrel posamezne vrste divjadi iz razlogov, določenih v prvi ali drugi alineji prvega odstavka 42. člena tega zakona, ki ga izvrši upravljavec lovišča;«.
Na koncu štirinajste alineje se pika nadomesti s podpičjem in doda nova, petnajsta alineja, ki se glasi:
»– z video napravami izvajati nadzor nad krmišči, solnicami, kalužami, lokacijami, na katerih člani upravljavke lovišča krmijo divjad v nasprotju z načrti lovsko upravljavskih območij, in mesti za prevzem divjadi v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(škoda, ki jo povzroči šakal) 
(1) Ne glede na določbe 54. in 55. člena zakona za premoženjsko škodo, ki jo povzroči šakal v obdobju od uveljavitve tega zakona do 30. aprila 2025, odgovarja Republika Slovenija v višini dejanske škode.
(2) Za uveljavljanje odškodnin za škodo iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe 58. člena zakona.
(3) Ministrstvo, pristojno za okolje, zagotavlja sredstva za odškodnine za škodo iz prvega odstavka tega člena do 31. decembra 2021.
7. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 1. člena tega zakona, ki začne veljati 1. januarja 2021.
Št. 324-01/20-3/16
Ljubljana, dne 29. aprila 2020
EPA 1056-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenija 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti