Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

979. Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1D), stran 2393.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (ZPKEPS-1D) 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. aprila 2020.
Št. 003-02-3/2020-20
Ljubljana, dne 7. maja 2020
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE (ZPKEPS-1D) 
1. člen
V Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17) se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(posebne določbe o posegih na vodna in priobalna zemljišča) 
Ne glede na določbo 37. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), lahko koncesionar posega na vodna in priobalna zemljišča, kjer so objekti iz 4., 5., 6. in 7. točke 2. člena tega zakona in te objekte uporablja za proizvodnjo električne energije ali drugo dejavnost, ki je neposredno namenjena proizvodnji električne energije.«.
2. člen 
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen 
Če investitor vloži vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku po 50. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ), se ne glede na določbo 35. člena GZ šteje, da je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov koncesije po tem zakonu popolna, če so ji priloženi dokumenti iz prve točke drugega odstavka 35. člena in 51. člena GZ.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-05/20-2/15
Ljubljana, dne 29. aprila 2020
EPA 1024-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti