Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

Št. 122-0008/2020-202 Ob-1918/20, Stran 1027
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2020
javni razpis 
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem za leto 2020
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami, ustrezna dokazila o nekaznovanosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, št. 50/12).
Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju preprečevanja odvisnosti od drog, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Pokrivanje materialnih in drugih stroškov za izvajanje programa preprečevanje odvisnosti od drog
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno preprečevanju odvisnosti od drog – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 1 leta – 5 točk
od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju in zmanjševanju problemov, povezanih z (zlo)rabo drog v Občini Ravne na Koroškem:
– preventivne delavnice ter sodelovanje s šolami, vrtcem, drugimi strokovnimi institucijami in raznimi predavatelji – 30 točk
– zagotovljeni prostori za izvajanje – 20 točk
– vključenost različnih oblik učenja (delavnice za osveščanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev, svetovalnih delavcev, socialnih delavcev in staršev, ki zaznavajo tvegano obnašanje otrok in mladostnikov na temo zasvojenosti …) – 30 točk
– vključenost preventivnih delavnic za mladostnike (delavnice za učence šestih razredov osnovnih šol, usmerjene v razvoj in krepitev specifičnih veščin in znanj, s katerimi bodo razvili sposobnosti za odgovorno odločanje in življenje brez drog, delavnice za predšolske otroke …) – 30 točk
– vključenost koordinacije aktivnosti in priprava načrta za vključitev programa v redni šolski plan – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 1 leta – 5 točk
od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 10 let – 20 točk
5. Okvirna višina sredstev:
1. za pokrivanje materialnih in drugih stroškov za izvajanje programa do višine 900 €.
2. za izvajanje preventivnih programov preprečevanja odvisnosti od drog – do višine 4.500 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija 2020. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2020.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno torka, 26. 5. 2020, v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na področju preprečevanja odvisnosti od drog – 2020«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 27. 5. 2020, v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.ravne.si od vključno petka, 8. 5. 2020.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, višji svetovalki II, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti