Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

Št. 330-1/2020-1 Ob-1929/20, Stran 1031
Na podlagi 7. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 73/15, 80/16 in 17/18), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Občina Komen objavlja
javni razpis 
za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za leto 2020
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči za ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 za skupinske izjeme in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 »de minimis« z dne 18. 12. 2013.
2. Okvirni znesek razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2020 na postavki 110201 »Sofinanciranje ukrepov spodbujanja razvoja kmetijstva po razpisu« v znesku 25.000 EUR.
A. Ukrepi »Skupinske izjeme« (v skladu z Uredbo Komisije EU št. 702/2014)
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (sredstva v skupnem znesku 17.000 EUR):
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
11.000 EUR
Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
3.000 EUR
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
3.000 EUR
B. Ukrepi »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije EU št 1407/2013 (sredstva v skupnem znesku 8.000 EUR)
Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
4.000 EUR
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov
4.000 EUR
3. Splošna določila
a) Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
– pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skladni s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 73/15, 80/16 in 17/18; v nadaljevanju: pravilnik),
– pomoč se ne dodelil za davek na dodano vrednost,
– pomoči, ki jih prejme upravičenec iz katerega koli javnega vira, se seštevajo ter ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s pravilnikom,
– vlagatelj je do denarne pomoči za enako investicijo upravičen samo enkrat,
– vlagatelj, ki je za isto investicijo že prejel pomoč, ne more kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom,
– če aktivnost (investicija), ki jo je vlagatelj prijavil, traja več let oziroma poteka v več fazah, je vlagatelj za celotno aktivnost (investicijo), ne glede na čas trajanja njene izvedbe, upravičen do pomoči v skupnem znesku do 5.000 EUR. V kolikor je vlagatelj v preteklih letih že prejel najvišji dovoljeni znesek pomoči za prijavljeno aktivnost (investicijo), do pomoči za isto investicijo ni upravičen več,
– upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji,
– vlagatelj, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let od datuma prejema sredstev,
– do pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Komen in do države, niti ne subjekti, ki redno ne izplačujejo plač ali socialnih prispevkov,
– za vlagatelje, za katere velja 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), veljajo omejitve poslovanja,
– upoštevajo se le upravičeni stroški, izkazani z računi oziroma predračuni, ki so bili predloženi v vlogi.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe in zakonitosti pridobitve proračunskih sredstev, mora prejemnik pomoči vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je prejemnik za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je prejemnik za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva ali
– katerekoli druge kršitve.
V navedenih primerih ugotovljene kršitve, prejemnik pomoči izgubi pravico do pridobitve sredstev po pravilniku za naslednji dve leti.
V kolikor posamezni prejemnik pomoči ne odda zahtevka v skladu z 9. členom pravilnika, prejemnik pomoči izgubi pravico do pridobitve sredstev po pravilniku v naslednjem letu.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev, navedenih pri posameznih ukrepih v tem razpisu oziroma pravilniku.
Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi obravnavi vloženega zahtevka se v primeru predložitve predračuna, upošteva predračun priložen vlogi. V kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka za izplačilo sredstev predložil račun, ki se v znesku razlikuje od predračuna, je upravičen največ do zneska, ki mu je bil priznan s sklepom oziroma do sorazmerno nižjega zneska glede na priloženi račun.
b) Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014):
– Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ter
– podjetja v težavah.
– Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo ter
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
– Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč priložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
– Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delovno financira iz sredstev EU.
– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
c) Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013):
– Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture; 
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
 predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči, določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg; 
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
– Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
– Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – uradno prečiščeno besedilo popravek) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
– Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
– »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a. do d. tega odstavka, preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
– Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči »de minimis« na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
– Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
– Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
– Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
– Prejemnik pomoči mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.
4. Ukrepi
A. Ukrepi »Skupinske izjeme«
A.1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala),
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme,
– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški ureditve trajnega nasada,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– stroški gradnje ali adaptacije čebelnjakov ter stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov.
Med stroške nakupa nove kmetijske mehanizacije, se ne upošteva stroške nakupa traktorjev.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na območju Občine Komen, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin (za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje 1 ha njiv ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov),
– kmetijska gospodarstva, s sedežem v Občini Komen, ki imajo čebelnjake vpisane v register čebelnjakov.
K prijavi je potrebno priložiti – Za vse ukrepe pod točko A.1.1.:
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali
– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– ponudbo oziroma predračun za načrtovano naložbo,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Izjava 1),
– izjavo o kumulaciji pomoči (Izjava 2),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 3),
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij ter ureditev izpustov:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo posestnega lista, zemljiškoknjižnega izpiska, najemne ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektno dokumentacija za izvedbo naložbe,
– načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija (minimalno 4 GVŽ po vhlevitvi),
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna.
K prijavi je potrebno priložiti – Nakup nove kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme:
– predložitev dveh ponudb ali predračunov za načrtovano naložbo z enako specifikacijo, razen če ni možno pridobiti dodatne ponudbe zaradi objektivnih razlogov.
K prijavi je potrebno priložiti – Ureditev trajnega nasada:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo posestnega lista, zemljiškoknjižnega izpiska, najemne ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika),
– upoštevati je potrebno državne predpise, ki določajo zasaditev, kar se izkazuje s potrdilom KSS,
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni (načrt postavitve pripravi pristojna institucija – KSS).
K prijavi je potrebno priložiti – Naložba v nakup rastlinjaka, montaža ter oprema v rastlinjaku:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo posestnega lista, zemljiškoknjižnega izpiska, najemne ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno.
K prijavi je potrebno priložiti – Nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo posestnega lista, zemljiškoknjižnega izpiska, najemne ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika).
K prijavi je potrebno priložiti – Stroški gradnje ali adaptacije čebelnjakov ter stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov:
– dokazilo, da ima kmetijsko gospodarstvo minimalno 10 čebeljih družin.
Pogoj za pridobitev sredstev – Za vse ukrepe pod točko A.1.1.: kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na gospodarstvo.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščeni član kmetijskega gospodarstva.
A.1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi.
Upravičenci:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …),
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na območju Občine Komen, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen.
K prijavi je potrebno priložiti – Za vse ukrepe pod točko A.1.2.:
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali
– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo posestnega lista, zemljiško knjižnega izpiska, najemne ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika za najmanj 5 let),
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe (v primeru zakupa ali najema zemljišča ali soglasja lastnika),
– ponudbo oziroma predračun za načrtovano naložbo,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Izjava 1),
– izjavo o kumulaciji pomoči (Izjava 2),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 3),
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija:
– fotokopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, v kolikor je potrebna.
K prijavi je potrebno priložiti – Nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, opreme za ureditev napajališč za živino:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in stalež živine, drobnice), ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospodarstvu.
K prijavi je potrebno priložiti – Nakup opreme za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi:
– opis postavitve zaščite s skicami (napisati vrsto zaščite ter vrsto živali pred katero se varuje).
Pogoj za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha, največja 30 ha,
– najmanjša obremenitev pašnika je od 0,2 GVŽ travojedih živali na ha, največja pa 1,8 GVŽ travojedih živali na ha,
– nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali zakupu vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (šteje se raba po GERK-ih),
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na gospodarstvo.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma član kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
A.2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči: je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč,
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in drugih slabih vremenskih razmer,
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah in
– zaščitenih živali.
Upravičeni strošek: je strošek zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči: so pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem in površinami na območju Občine Komen, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po veljavni nacionalni uredbi.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– predložitev izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev in
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
– pomoč pridobljena s tem razpisom, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, skupno ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne premije,
– najvišji znesek pomoči, pridobljen s tem razpisom, znaša največ 500 EUR.
B. Ukrepi »de minimis«
B.1. Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Predmet podpore v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije ipd.),
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitve v predelavi mleka, mesa, medu in čebeljih izdelkov ipd.
Upravičeni stroški:
– stroški povezani z nakupom nove opreme.
Upravičenci v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:
– za predelavo grozdja: kmetijski pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in imajo sedež na območju Občine Komen,
– za predelavo medu in čebeljih izdelkov: registrirani čebelarji oziroma kmetijska gospodarstva, s stalnim bivališčem v Občini Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo (z najmanj 10 čebeljimi družinami),
– za ostale: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen.
K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopijo izpisa iz registra pridelovalcev grozdja in vina (izda Upravna enota) ali
– fotokopijo potrdila vpisa v register čebelarjev ali
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izda Upravna enota),
– priložiti je potrebno predračun ali ponudbo oziroma račun za nakup opreme (v kolikor upravičenec predloži predračun ali ponudbo, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme),
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Izjava 1),
– izjavo o kumulaciji pomoči (Izjava 2),
– izjavo o povezanih podjetij – enotno podjetje (Izjava 3),
– izjavo o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (Izjava 4),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 5),
– parafiran vzorec pogodbe.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov
Predmet podpore v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:
– predelava kmetijskih proizvodov (mleka, mesa, sadja, medu in čebeljih izdelkov ipd.),
– turizem na kmetiji,
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
– predelava gozdnih lesnih sortimentov.
Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– stroški nakupa nove opreme in naprav,
– promocija (katalogi, zloženke ipd.).
Upravičenci v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen ter bo naložba izvedena na območju Občine Komen.
K prijavi je potrebno priložiti – Za vse ukrepe pod točko B.2.:
– fotokopijo izpisa iz registra pridelovalcev grozdja in vina (izda Upravna enota) ali
– fotokopijo potrdila vpisa v register čebelarjev ali
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izda Upravna enota),
– priložiti je potrebno predračun ali ponudbo oziroma račun za nakup opreme (v kolikor upravičenec predloži predračun ali ponudbo, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme),
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Izjava 1),
– izjavo o kumulaciji pomoči (Izjava 2),
– izjavo o povezanih podjetij – enotno podjetje (Izjava 3),
– izjavo o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (Izjava 4),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 5),
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Izgradnja ali obnova objekta:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno zakonodajo,
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
– če se kmetijsko gospodarstvo ukvarja primarno s proizvodnjo in predelavo vina, mora obsegati najmanj 1 ha vinogradov;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
5. Obdobje porabe sredstev
Ukrepi »skupinske izjeme«: gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti – upravičeni stroški so tisti, ki bodo nastali v obdobju od izdaje upravnega akta o pravici do prejema sredstev, do srede, 14. 10. 2020 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev je 19. 10. 2020).
Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oziroma naložbe izvedene od 1. 1. 2020 do srede, 14. 10. 2020 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev je 19. 10. 2020).
6. Rok in način prijave
Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu. V kolikor prijavitelj odda več vlog, mora biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu in v svoji ovojnici.
Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je 90 dni od objave v Uradnem listu RS. Rok prične teči naslednji dan po objavi.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »Ne odpiraj, javni razpis kmetijstvo – skupinske izjeme ali de minimis«, na hrbtni strani ovojnice pa ime in priimek ter naslov prijavitelja.
7. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice. Prepozno vloženih vlog komisija ne bo odpirala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja pozove, da jo v roku 8 dni dopolni.
Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od prijavitelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma naložbe. Komisija bo pripravila predlog razdelitve sredstev.
Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve v skladu s Pravilnikom.
V primeru, da bo po preteku roka za oddajo zahtevkov za izplačilo ugotovljeno, da je večje število prijaviteljev odstopilo od nameravane investicije, ali da sredstva ne bodo razdeljena v celotnem znesku, komisija lahko na predlog občinske uprave pripravi nov izračun dodelitve sredstev, pri čemer mora upoštevati najvišje dodeljene zneske višine sofinanciranja. V kolikor ostanejo pri posameznem ukrepu razpisa nedodeljena sredstva v znesku več kot 500 EUR, se ta razdelijo sorazmerno glede na prejete zneske pomoči prejemnikom teh pomoči v okviru istega ukrepa do porabe vseh razpoložljivih denarnih sredstev na proračunski postavki.
8. Izplačilo sredstev
Upravičencem bo izdan sklep o pravici do prejema sredstev. Sklep vsebuje tudi opredelitev namena in upravičenih stroškov. Zoper sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa.
Najpozneje do ponedeljka, 19. 10. 2020, mora upravičenec Občini Komen posredovati zahtevek za izplačilo sredstev na podlagi sklepa o pravici do prejema sredstev s priloženimi ustreznimi dokazili o namenski porabi sredstev (priložiti je potrebno originalna dokazila o plačilu – originalen bančni izpisek in podobno, na vseh dokazilih mora biti razvidna višina plačila in plačnik). V kolikor so priložena dokazila o plačilu investicije ali opreme nejasna, oziroma obstaja dvom o pristnosti plačila, lahko komisija od prejemnika sredstev zahteva dodatna dokazila. Za ukrep »skupinske izjeme«, bo komisija upoštevala le dokazila o izvedeni aktivnosti z datumom po datumu izdaje sklepa. Na podlagi zahtevka z vsemi predloženimi dokazili, bo občina s prejemniki sredstev sklenila pogodbe.
9. Dodatne informacije: obrazci za prijavo na javni razpis so dostopni od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi). Dodatne informacije posreduje Boštjan Frančeškin, tel. 05/73-10-453, e-pošta: bostjan.franceskin@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti