Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

Št. 03402-01/2020-8 Ob-1923/20, Stran 1029
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/17) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19)
javni razpis 
za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen v letu 2020
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/17), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa in razpisna področja: predmet razpisa je sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij ter programov upokojenskih organizacij in univerz za tretje življenjsko obdobje.
4. Upravičenci do sofinanciranja
Upravičenci do sofinanciranja programov veteranskih in domoljubnih organizacij so veteranske in domoljubne organizacije s sedežem ali enoto (krajevna organizacija, občinski odbor) v Občini Komen, ki delujejo na območju občine.
Upravičenci do sofinanciranja programov upokojenskih organizacij ter univerz za tretje življenjsko obdobje so upokojenske organizacije ter univerze za tretje življenjsko obdobje s sedežem v Občini Komen, ki delujejo na območju občine.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so po veljavni zakonodaji registrirana najmanj leto pred objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– programi, ki so predmet sofinanciranja, morajo imeti jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,
– občinski upravi Občine Komen vsaj enkrat letno dostavljajo poročilo o realizaciji programov ter namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna, razen v primeru, ko kandidirajo prvič,
– za isti program niso sofinancirani iz drugih virov proračuna občine,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v kolikor so bili sofinancirani iz proračuna v preteklih letih,
– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
6. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2020 na proračunski postavki 180417 'Sofinanciranje programa veteranskih, domoljubnih in stanovskih organizacij po razpisu' v višini 5.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
7. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor in višino sofinanciranja programov bo ugotavljala in predlagala strokovna komisija na podlagi naslednjih kriterijev in meril:
Opis kriterija 
Število točk
Število članov iz Občine Komen
do 50
50–100
100–200
nad 200
5
10
15
20
Jasno opredeljeni cilji ter namen programa
– jasno opredeljeni 
– opredeljeni le deloma 
10
5
Jasno opredeljene ciljne skupine uporabnikov
– jasno opredeljene 
– opredeljene le deloma
10
5
Kakovost programa
– kakovosten 
– zadovoljiv
10
5
Zahtevnost programa
– zahteven 
– manj zahteven
10
5
Izdaja publikacij, biltenov oziroma drugih tiskovin
 
10
Program se bo izvajal oziroma bo potekal
– program se izvaja dnevno 
– program se izvaja enkrat tedensko 
– program se izvaja enkrat mesečno 
– program se izvaja nekajkrat na leto 
– program je izveden enkrat letno 
20
10
5
3
1
Program vsebuje organizacijo predavanj, delavnic, drugih izobraževanj ter strokovnih ekskurzij, izletov za člane oziroma za širšo okolico, pohodov, srečanj …
– do 5 dogodkov
– nad 5 dogodkov
5
10
Novost v programu
 
10
Organizacija prireditve občinskega ali širšega pomena na območju Občine Komen
upošteva se največ 3 prireditve
20/prireditev
8. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi obveznimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi
– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem času občinske uprave.
10. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in ožigosana.
Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Slika 1
Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun Občine Komen, št. SI56 01249-4490309166, koda namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002 ali z gotovino v računovodstvu Občine Komen. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.
Prijavi je potrebno obvezno priložiti dokazilo o plačilu upravne takse.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje vlog odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 90 dni od datuma odpiranja prijav.
12. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost