Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

982. Pravilnik o strokovni verifikaciji socialnovarstvenih programov, stran 2404.

  
Na podlagi tretjega odstavka 18.s člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljevanju ZSV) je Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije na 9. dopisni seji dne 12. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o strokovni verifikaciji socialnovarstvenih programov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se ureja postopek strokovne verifikacije (v nadaljevanju: verifikacija) javnih socialnovarstvenih programov (v nadaljevanju: program), ki ga izvaja Socialna zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) in vodenje evidence programov.
Pravilnik ureja postopek pridobitve, obnovitve, spremembe in odvzema verifikacije za izvajanje programov.
2. člen 
Verifikacija je postopek strokovnega ocenjevanja, s katerim se skladno z določili tega pravilnika in metodologijo ugotavlja in potrjuje strokovnost programa po zahtevanih kriterijih za javno socialnovarstvene programe, opredeljene v mreži socialnovarstvenih programov, skladno z veljavno Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva (Uradni list RS, št. 39/13), z 18.s členom ZSV, določili Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19) in pogoji, določenimi s tem pravilnikom.
3. člen 
V postopku verifikacije se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
4. člen 
Strokovne naloge v postopku verifikacije za zbornico izvajajo verifikatorji, strokovnjaki s področja socialnega varstva, ki jih imenuje generalni sekretar zbornice na način in pod pogoji, ki so določeni v tem pravilniku.
Verifikator mora v postopku verifikacije delovati nepristransko, strokovno in odgovorno ter skladno s sprejetim protokolom ocenjevanja.
Strokovna služba zbornice opravlja administrativne in druge naloge iz tega pravilnika, koordinira postopek verifikacije, ugotavlja formalno popolnost vlog, skrbi za vodenje evidenc o prispelih vlogah in vodi evidenco programov.
Strokovna služba pripravi metodologijo in protokol ocenjevanja, ki ju potrdi Strokovni svet zbornice.
Zbornica na podlagi verifikacijskega poročila izda in podeli verifikacijsko listino.
II. POSTOPEK VERIFIKACIJE 
5. člen 
(Vloga)
Postopek verifikacije se začne na podlagi pisne vloge, ki jo izvajalec programa (v nadaljevanju: vlagatelj) predloži zbornici na obrazcu (Obr. VE-00).
Vloga za verifikacijo mora vsebovati verifikacijsko dokumentacijo, ki zajema splošne in posebne priloge, določene s tem pravilnikom.
6. člen 
(Priloge) 
Splošne priloge so:
a) splošni podatki o vlagatelju (Obr. VE-01);
b) podatki o strokovnih nosilcih in izvajalcih programa (Obr. VE-02);
c) podatki in dokazila o prostorskih in tehničnih možnostih izvajanja programa (Obr. VE-03);
d) podatki o programu s potrebnimi strokovnimi elementi za presojo kadrovske strukture in strokovne ustreznosti programa (Obr. VE-04).
Splošne priloge in izjava iz tretjega odstavka tega člena morajo biti v izvirniku.
Posebne priloge morajo biti priložene v elektronski obliki, skupaj z izjavo, da pod materialno in kazensko odgovornostjo vlagatelj s podpisom zagotavlja, da so kopije enake izvirniku in navedeni podatki resnični.
A. PRIDOBITEV VERIFIKACIJE 
7. člen 
(Pogoji) 
Ob vložitvi vloge mora biti na programu zaposlen strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za strokovno vodjo programa, skladno s Pravilnikom o sofinanciranju socialnovarstvenih programov.
Za pridobitev verifikacije mora program vsaj 3 leta pred dnevom vložitve vloge iz 5. člena tega pravilnika kontinuirano izpolnjevati naslednje pogoje:
– program sodi v mrežo javnih socialnovarstvenih programov v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva;
– program se izvaja zadnja 3 leta na področju socialnega varstva v skladu s splošnimi pogoji, merili za ocenjevanje programa in izračunom, kot so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in javnem razpisu za posamezno koledarsko leto za razvojne socialnovarstvene programe, razen finančnega poslovanja programa;
– potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino in pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni;
– program ima postavljene jasne in merljive cilje;
– metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljeni in omogočajo dosego zastavljenih ciljev programa;
– program ima opredeljen ustrezen način evalviranja doseganja ciljev programa;
– program ima takšno kadrovsko strukturo, da ustreza vrsti in namenu programa z usposobljenostjo in referencami neposrednih izvajalcev;
– vlagatelj ima zagotovljene prostorske možnosti, ki ustrezajo vrsti in namenu programa;
– vlagatelj vodi dokumentacijo za spremljanje izvajanja programa s podatki, ki so potrebni za evalvacijo vključenih uporabnikov;
– vlagatelj ima oblikovan načrt reševanja problematike skupaj z uporabnikom;
– vlagatelj ima izdelan pritožbeni postopek, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni;
– program ima izpolnjene pogoje tehnične opremljenosti;
– program ima izpolnjene pogoje kot izhaja iz predpisov s področja varstva osebnih podatkov ter vodenje in arhiviranje dokumentacije;
– program ima zagotovljeno supervizijo s strani supervizorjev z licenco iz seznama zbornice, kar dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije. Supervizor ne sme delati v istem programu, za katerega opravlja supervizijo;
– program se izvaja skladno s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 50/14).
8. člen 
(Posebne priloge) 
Vloga za pridobitev verifikacije mora poleg splošnih prilog iz 6. člena tega pravilnika, vsebovati tudi posebne priloge, iz katerih so razvidne pomembne okoliščine, ki so predmet verifikacijskega ocenjevanja programa (oziroma poda izjavo na obrazu Obr. VE-00 o neobstoju posamezne okoliščine) in kot jih predvideva posamezni obrazec:
a) dokazila, da se je program že izvajal najmanj tri leta kot razvojni socialnovarstveni program (pogodbe o sofinanciranju programa z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša sofinanciranje);
b) letna poročila o izvajanju sofinanciranega programa (s strani ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, lokalne skupnosti ali drugo);
c) priloge, ki izkazujejo kadrovsko strukturo programa z dokazili o izobrazbi, usposobljenosti in referencami, kot so navedene na Obr. VE-02;
d) potrdilo o nekaznovanosti odgovorne osebe izvajalca in vodje programa;
e) strokovna mnenja zbornice;
f) najemna pogodba ali druga ustrezna listina, ki izkazuje pravico do uporabe prostorov, v katerih se izvaja program;
g) v primeru terenskega dela – fotokopijo prometnega dovoljenja za prilagojeno vozilo;
h) priloge, ki izkazujejo izvajanje supervizije (pogodba, dogovor, evidenca prisotnosti);
i) priloge, ki izkazujejo mnenja uporabnikov;
j) interni akt, ki izkazuje pritožbeni postopek uporabnika zoper storitev vlagatelja;
k) pravilnik o varstvu osebnih podatkov;
l) mnenja strokovnih nadzorov;
m) odločbe inšpekcijskih organov in služb;
n) poročilo inštruktažnega svetovanja, zapisnik o ogledu programa s strani financerja;
o) druga dokazila in/ali reference, kot izhajajo iz posameznih obrazcev.
Vlagatelj lahko k obrazcu doda tudi druga dokazila.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko zbornica od vlagatelja zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila.
9. člen 
(Veljavnost verifikacije) 
Strokovna verifikacija velja za obdobje 7 let od datuma izdaje verifikacijske listine, ki je enak datumu izdaje pozitivnega verifikacijskega poročila.
B. OBNOVITEV VERIFIKACIJE 
10. člen 
Izvajalec verificiranega programa lahko pred iztekom veljavnosti verifikacijo obnovi v primeru, da v programu ni bilo bistvenih sprememb glede ciljne skupine in vsebine programa.
Vlogo mora izvajalec vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom veljavnosti pridobljene verifikacije.
Ob obnovitvi verifikacije izvajalec predloži posebne priloge v postopku obnovitve verifikacije iz 12. člena tega pravilnika ter morebitna ostala dokazila, ki dokazujejo spremembo programa (oziroma poda izjavo na obrazu Obr. VE-00 o neobstoju ali nespremenjenosti posamezne okoliščine). Z navedeno dokumentacijo izvajalec verificiranega programa dokazuje, da izpolnjuje pogoje iz 11. člena tega pravilnika.
11. člen 
(Pogoji) 
Za obnovitev verifikacije mora program imeti veljavno verifikacijo in z evalvacijskim poročilom Inštituta RS za socialno varstvo izkazati učinkovitost programa in uspešnost pri doseganju ciljev programa.
V preostalem delu se za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev v postopku obnovitve verifikacije smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika za pridobitev verifikacije.
12. člen 
(Posebne priloge) 
Vloga za obnovitev verifikacije mora poleg splošnih prilog iz 6. člena tega pravilnika, vsebovati tudi naslednje posebne priloge in kot jih predvideva posamezni obrazec:
a) zadnja uspešna prijava skupaj z razpisno dokumentacijo na razpis in zadnja pogodba o sofinanciranju javnega socialnovarstvenega programa ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, ter vsa obvestila o vseh spremembah programa s strani izvajalca ter soglasja k spremembam s strani ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, od zadnje prijave;
b) zadnje letno poročilo o izvajanju sofinanciranega programa (ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, lokalne skupnosti ali drugo);
c) priloge, ki izkazujejo kadrovsko strukturo programa z dokazili o izobrazbi, usposobljenosti in referencami, kot so navedene na Obr. VE-02;
d) potrdilo o nekaznovanosti odgovornega nosilca in strokovne vodje;
e) zadnje verifikacijsko poročilo;
f) najemna pogodba ali druga ustrezna listina, ki izkazuje pravico do uporabe prostorov v katerih se izvaja program;
g) v primeru terenskega dela – fotokopijo prometnega dovoljenja za prilagojeno vozilo;
h) priloge, ki izkazujejo izvajanje supervizije za obdobje od zadnje prijave na javni razpis (pogodba, dogovor, evidenca prisotnosti);
i) priloge, ki izkazujejo mnenja uporabnikov;
j) interni akt, ki izkazuje pritožbeni postopek uporabnika zoper storitev vlagatelja;
k) pravilnik o varstvu osebnih podatkov;
l) zapisnike inšpekcijskih organov in služb od zadnje verifikacije;
m) zapisnik inštruktažnega svetovanja, zapisnik o ogledu programa s strani financerja;
n) zadnje evalvacijsko poročilo Inštituta RS socialno varstvo.
Vlagatelj lahko k obrazcu doda tudi druga dokazila.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko zbornica od vlagatelja zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila.
C. SPREMEMBA VERIFIKACIJE 
13. člen 
(Pogoji) 
Za spremembo verifikacije, ko se program že izvaja v javni mreži, mora vlagatelj s strani pristojnega ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, predložiti sklep o ugodeni spremembi programa skladno z 9. členom Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in pogodbo o sofinanciranju socialnovarstvenega programa ali aneks k pogodbi o sofinanciranju socialnovarstvenega programa.
Za spremembo verifikacije mora program imeti veljavno verifikacijo ter izpolnjevati naslednje splošne pogoje, ki se nanaša na spremenjeni del programa:
– program se izvaja v skladu s splošnimi pogoji razen finančnega poslovanja, merili za ocenjevanje programa in izračunom, kot so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in javnem razpisu za tekoče koledarsko leto;
– program ima takšno kadrovsko strukturo, da ustreza vrsti in namenu programa z usposobljenostjo in referencami neposrednih izvajalcev, kot so navedene na Obr. VE-02;
– vlagatelj ima zagotovljene prostorske možnosti, ki ustrezajo vrsti in namenu programa;
– vlagatelj vodi dokumentacijo za spremljanje izvajanja programa s podatki, ki so potrebni za evalvacijo vključenih uporabnikov;
– vlagatelj ima oblikovan načrt reševanja problematike skupaj z uporabnikom;
– vlagatelj ima izdelan pritožbeni postopek, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni;
– program ima izpolnjene pogoje tehnične opremljenosti;
– program ima izpolnjene pogoje kot izhajaj iz predpisov s področja varstva osebnih podatkov ter vodenje in arhiviranje dokumentacije;
– program ima zagotovljeno supervizijo s strani supervizorja z licenco iz seznama zbornice, kar dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije. Supervizor ne sme delati v istem programu, za katerega opravlja supervizijo;
– program se izvaja skladno s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.
14. člen 
(Posebne priloge) 
Vloga za spremembo verifikacije mora poleg splošnih prilog iz 6. člena tega pravilnika vsebovati tudi posebne priloge, iz katerih so razvidne pomembne okoliščine, ki so predmet verifikacijskega ocenjevanja programa (oziroma poda izjavo na obrazu Obr. VE-00 o neobstoju posamezne okoliščine) in se nanašajo na spremenjeni del programa:
a) predlog za spremembo programa skladno z 9. členom Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov s predstavitvijo programa za spremenjeni del programa;
b) sklep ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, o odobreni spremembi programa in pogodbo o sofinanciranju socialnovarstvenega programa ali aneks k pogodbi o sofinanciranju socialnovarstvenega programa;
c) zadnje verifikacijsko poročilo;
d) priloge, ki izkazujejo kadrovsko strukturo programa, z dokazili o izobrazbi, usposobljenosti in referencami, kot so navedene na Obr. VE-02;
e) potrdilo o nekaznovanosti odgovornega nosilca in strokovne vodje;
f) priloge, ki izkazujejo izvajanje supervizije v tekočem letu (dogovor, poročilo, evidenca prisotnosti);
g) najemna pogodba ali druga ustrezna listina, ki izkazuje pravico do uporabe prostorov v katerih se izvaja program;
h) v primeru terenskega dela – fotokopijo prometnega dovoljenja za prilagojeno vozilo.
Vlagatelj z izjavo zagotavlja, da je dokumentacija, ki zagotavlja izpolnjevanje preostalih pogojev iz 13. člena tega pravilnika, v postopku spremembe verifikacije, na vpogled verifikatorju na kraju ogleda.
Vlagatelj lahko k obrazcu doda tudi druga dokazila.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko zbornica od vlagatelja zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila.
Postopek spremembe verifikacije v primeru pozitivnega verifikacijskega poročila, zbornica zaključi z združitvijo veljavne in spremenjene verifikacije po postopku iz 15. člena pravilnika.
D. ZDRUŽEVANJE VERIFIKACIJ 
15. člen 
Dve ali več veljavnih verifikacij za isto področje pri istem izvajalcu se lahko združijo v eno verifikacijo. Združena verifikacija velja do izteka veljavnosti časovne prve verifikacije. Ob združitvi verifikacij se izda nova verifikacijska listina, iz katere bo razviden naziv programa, izvajalec in veljavnost verifikacije.
Vloga za postopek združitve lahko vlagatelj poda pisno na obrazcu Obr. VE-00.
III. POGOJI IN NAČIN IMENOVANJA VERIFIKATORJEV 
16. člen 
Verifikacijo izvajata dva verifikatorja, ki sta strokovnjaka s področja socialnega varstva in od katerih ima najmanj eden opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva, drugi pa ima akademski naziv in dela na področju socialnega varstva.
Verifikator je lahko oseba, ki poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjuje še naslednje pogoje, in sicer ima:
– strokovno znanje in izkušnje za ocenjevanje projektov in programov;
– najmanj visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, kot jo za strokovne delavce na področju socialnega varstva določa zakon;
– opravljen izobraževalni seminar zbornice za verifikatorje;
– najmanj osem (8) let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva;
– potrdilo o nekaznovanosti in
– poznavanje prakse javne mreže socialnega varstva in socialnovarstvenih programov.
17. člen 
Verifikatorja s sklepom imenuje generalni sekretar zbornice iz liste verifikatorjev izbranih na podlagi javnega povabila za obdobje 4 let, katero potrdi Strokovni svet zbornice.
18. člen 
Na izobraževalnem seminarju zbornica seznani verifikatorje s tem pravilnikom, s protokolom, metodologijo in kriteriji za preverjanja temeljnih strokovnih izhodišč, ki se uporabljajo pri verifikaciji programov.
Verifikator poda pisno izjavo, da bo pri svojem delu upošteval določila prejšnjega odstavka tega člena in določila 19. člena tega pravilnika.
19. člen 
Verifikator je dolžan varovati osebne in druge podatke, pridobljene med postopkom.
20. člen 
V primeru, da obstajajo okoliščine za izločitev verifikatorja, mora slednji o razlogih nemudoma obvestiti zbornico. O izločitvi odloči generalni sekretar zbornice.
Razlogi za izločitev verifikatorja so sorodstvena, službena oziroma interesna povezanost z vlagateljem. Verfikatorji ne smejo biti z izvajalci socialnovarstvenih programov interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti ali v partnerski zvezi ali v nesklenjeni partnerski zvezi.
21. člen 
Razlogi za zamenjavo verifikatorja so nepravočasno opravljeno delo, kršenje varovanja osebnih in zaupnih podatkov ter kršenje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.
O zamenjavi verifikatorja odloči generalni sekretar s sklepom.
22. člen 
Verifikatorja preverita program po dokumentaciji in z ogledom pri vlagatelju o katerem sestavita zapisnik. Med ogledom je vlagatelj verifikatorjem dolžan omogočiti pregled vseh prostorov, tehnične opreme in dokumentacije, ki se nanašajo na izvajanje programa.
23. člen 
O poteku in ugotovitvah postopka verifikacije verifikatorja sestavita verifikacijsko poročilo, ki je podlaga za izdajo verifikacijske listine.
Verifikacijsko poročilo vsebuje opis postopka verifikacije, podatke o programu in vlagatelju ter obrazložitev in opredelitev do vsebin, ki so predmet verifikacije, ter oceno programa.
IV. MOŽNOST UGOVORA 
24. člen 
Vlagatelj ima zoper verifikacijsko poročilo možnost ugovora v osmih dneh od prejema verifikacijskega poročila.
O ugovoru odloča tri članska komisija, ki jo imenuje generalni sekretar zbornice, v kateri mora biti en član komisije predstavnik ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, ostala dva člana sta verifikatorja, ki nista sodelovala v postopku verifikacije.
V. IZDAJA LISTINE O VERIFIKACIJI 
25. člen 
Zbornica izda verifikacijsko listino javnega socialnovarstvenega programa, ki vsebuje:
– naziv vlagatelja;
– naziv programa;
– v kateri mreži javnih socialno varstvenih programov deluje program;
– vrsto populacije uporabnikov, na katere se program nanaša;
– teritorialno območje izvajanja programa;
– časovno veljavnost;
– številko, datum in kraj izdaje in
– podpis predsednika zbornice.
V primeru pozitivnega verifikacijskega poročila, ki izkazuje zahtevano strokovnost, se vlagatelju v roku 30 dni od končanega postopka verifikacije izda začasno potrdilo, do izdaje verifikacijske listine.
VI. PLAČILO STROŠKOV POSTOPKA 
26. člen 
Postopek verifikacije in izdaja listine se obračunata po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor zbornice, in je javno objavljen na spletni strani zbornice.
Postopek verifikacije posameznega programa in izdaje listine je strošek vlagatelja.
VI. PRENEHANJE VELJAVNOSTI VERIFIKACIJE 
27. člen 
Verifikacijska listina preneha veljati v naslednjih primerih:
– po preteku časa, za katerega je bila verifikacijska listina izdana, če ni bila pravočasno obnovljena;
– v primeru odvzema verifikacije;
– če izvajalec verificiranega programa preneha z izvajanjem programa, za katero je pridobil verifikacijsko listino;
– s prenehanjem dejavnosti izvajalca verificiranega programa.
VII. ODVZEM VERIFIKACIJE 
28. člen 
Zbornica po uradni dolžnosti ali na predlog ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, ugotovitev socialne inšpekcije ali ukrepa pristojnega sodišča začasno ustavi ali odvzame verifikacijsko listino, če se ugotovi, da je v času, za katerega je bila izvajalcu verificiranega programa izdana verifikacijska listina, prišlo do hujših napak, nepravilnosti in pomanjkljivosti v izvajanju programa, ki so bistveno vplivale na spremembo dejstev, na podlagi katerih je bila verifikacijska listina izdana.
Zbornica o začasni ustavitvi veljavnosti ali odvzemu verifikacijske listine obvesti izvajalca programa, predlagatelja za odvzem verifikacijske listine in ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, v roku 15 dni od dneva izdaje odločbe o odvzemu verifikacijske listine.
29. člen 
Zbornica lahko s sklepom začasno ustavi veljavnost verifikacijske listine za najdlje tri leta, če izvajalec verificiranega programa več ne izpolnjuje enega ali več pogojev za pridobitev verifikacijske listine iz sedme, osme, desete, dvanajste in štirinajste alineje 7. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na možnost izvedbe in na strokovnost programa. V primeru, da se pogoji ne izpolnijo v času treh let, se verifikacija odvzame.
30. člen 
Verifikacijska listina se odvzame v naslednjih primerih:
– s pravnomočnostjo sodbe kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem dejavnosti verificiranega programa,
– kršenja kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu;
– zaradi prenehanja sofinanciranja s strani ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, zaradi razlogov iz prvega odstavka 28. člena tega pravilnika.
31. člen 
O odvzemu verifikacijske listine odloča tri članska komisija, ki jo imenuje generalni sekretar zbornice, v kateri mora biti en član komisije predstavnik ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, ostala dva člana pa sta verifikatorja.
VIII. EVIDENCA JAVNIH SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV 
32. člen 
Zbornica vodi evidenco o javnih verificiranih socialnovarstvenih programih.
Evidenca o javnih verificiranih socialnovarstvenih programih obsega:
– naziv in naslov izvajalca programa,
– mrežo programov,
– naziv programa,
– številko, datum izdaje in veljavnost verifikacijske listine.
Evidenca iz prejšnjega odstavka je objavljena na spletni strani zbornice.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
Vloge za verifikacijo programov, vložene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo po določbah Pravilnika o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 79/13 in 19/18).
34. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnika o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 79/13 in 19/18).
35. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2488/2019-SZS/VER-VK
Ljubljana, dne 12. decembra 2019
Mirjana Česen 
Predsednica Upravnega odbora 
Socialne zbornice Slovenije 
Priloge (objavljene na spletni strani zbornice www.szslo.si):
Obr. VE-00
Vloga 
Obr. VE-01
Splošni podatki o vlagatelju
Obr. VE-02
Podatki o strokovnih nosilcih in izvajalcih programa
Obr. VE-03
Podatki in dokazila o prostorskih in tehničnih možnostih izvajanja programa
Obr. VE-04
Podatki o programu s potrebnimi strokovnimi elementi za presojo kadrovske in strokovne ustreznosti programa 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti