Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

984. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret«, stran 2410.

  
Na podlagi 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/12) in na podlagi 32. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) župan sprejema
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« 
1. 
1. člen Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« (Uradni list RS, št. 38/19, 40/19) se spremeni na način, da se po novem glasi:
»Javno parkirišče »Lazaret« se nahaja ob bivšem mejnem prehodu na Lazaretu, obsega parceli št.*385 in 1827/15, vse k. o. Jernej, ima 55 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge k sklepu.«
2. 
2. člen Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« (Uradni list RS, št. 38/19, 40/19) se spremeni na način, da se po novem glasi:
»Javno parkirišče »Lazaret« je namenjeno osebnim vozilom.«
3. 
Preostala določila Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« (Uradni list RS, št. 38/19, 40/19), se smiselno uporabljajo dalje.
4. 
Grafična priloga, ki jo predvideva 1. člen Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« (Uradni list RS, št. 38/19, 40/19), se preneha uporabljati v delu, ki ureja parkirna mesta ter elemente prometne ureditve na parkirišču za avtodome Lazaret.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-9/2020-6
Ankaran, dne 17. aprila 2020
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico locale facoltativo di rilevanza economica »gestione di determinati parcheggi pubblici« (Bollettino ufficiale n. 45/01, Gazzetta ufficiale della RS, n. 1/12) e in base all'articolo 32 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 17/15) il Sindaco promulga la seguente
D E L I B E R A 
sulle modifiche e integrazioni della Delibera sulla determinazione del regime particolareggiato di funzionamento del parcheggio pubblico »Lazzaretto« 
Articolo 1 
L'articolo 1 della Delibera sulla determinazione del regime particolareggiato di funzionamento del parcheggio pubblico »Lazzaretto« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 38/19, e n. 40/19) viene modificato come segue:
»Il parcheggio pubblico »Lazzaretto« si trova lungo l'ex valico di frontiera di Lazzaretto e comprendente le particelle catastali n. * 385 e 1827/15, tutte c.c. San Bartolomeo, dispone di 55 posti auto e degli elementi di circolazione stradale come risulta dall'allegato grafico alla delibera.«
Articolo 2 
L'articolo 2 della Delibera sulla determinazione del regime particolareggiato di funzionamento del parcheggio pubblico »Lazzaretto« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 38/19, e n. 40/19) viene modificato come segue:
»Il parcheggio pubblico »Lazzaretto« è destinato ai veicoli personali.«
Articolo 3 
Le restanti disposizioni della Delibera sulla determinazione del regime particolareggiato di funzionamento del parcheggio pubblico »Lazzaretto« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 38/19 e n. 40/19), vengono utilmente applicate.
Articolo 4 
L'allegato grafico, di cui all'articolo 1 della Delibera sulla determinazione del regime particolareggiato di funzionamento del parcheggio pubblico »Lazzaretto« (Gazzetta ufficiale della RS, e n. 38/19, 40/19) cessa di essere utilizzato nella parte che regola i parcheggi e gli elementi di circolazione stradale nel parcheggio destinato ai camper a Lazzaretto.
Articolo 5 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-9/2020-6
Ancarano, 17. aprile 2020
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti