Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

Št. 5100-13/2020-1 Ob-1924/20, Stran 1017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19 kjer SNSF (Swiss National Science Foundation, SNSF) deluje v vlogi vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation, v nadaljevanju: SNSF) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta na tematskem področju SARS-CoV-2/COVID-19. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu sodelujeta švicarski in slovenski vodja projekta (v nadaljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu poleg njiju sodeluje tudi avstrijski, češki, luksemburški, nemški, ali južnotirolski vodja projekta (v nadaljevanju: tristranski raziskovalni projekt). ARRS bo sofinancirala slovenski del skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo na javnem razpisu SNSF, kot skupni raziskovalni projekti pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje. Partnerske agencije, ki bodo sofinancirale skupne dvostranske ali tristranske raziskovalne projekte so: SNSF kot vodilna agencija, FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, v nadaljevanju: FWF), GACR (Grantová Agentura České Republiky; v nadaljevanju: GACR), FNR (Luxemburg Research Fund; v nadaljevanju: FNR), DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft; v nadaljevanju: DFG) in Provincial Administration South Tyrol / Alto Adige.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi ARRS.
Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je spodbuditi mednarodne raziskave povezane s SARS-CoV-2/COVID-19.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri ARRS. Vodja projekta, ki še nima evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, h kateremu se obvezno priloži Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in vodja raziskovalnega projekta.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko največ dve leti.
(6) Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta, ne sme presegati 100.000 EUR letno. Letni znesek sofinanciranja se preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.
(7) Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, ki ga objavi SNSF. Slovenski in švicarski del, v primeru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi del skupnega raziskovalnega projekta z drugo sodelujočo agencijo, morata/jo biti ozko povezana/i in komplementarna/i, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje pri SNSF.
(8) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11, z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2020.
5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.
(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev).
(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri SNSF pozitivno ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije morajo sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v primeru, da projekt sprejmejo v sofinanciranje vse sodelujoče partnerske agencije.
5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan vsakokratnega odpiranja prijav na javni razpis, ki se izvede v skladu z 12. točko predmetnega javnega razpisa. Dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz sedmega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa, s strani SNSF pridobi ARRS. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.
5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.
6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.
Vodja švicarskega dela raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa tudi z vodjo dela projekta, ki ga sofinancirano partnerske agencije, pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v skladu z določili SNSF in jo odda na javnem razpisu SNSF.
Vodja slovenskega dela raziskovalnega projekta odda prijavo na zadevni razpis, ki vključuje povzetek vsebine prijave skupnega raziskovalnega projekta, pri čemer izpolni prijavno vlogo ARRS-RPROJ-COVID-2020-Pr.doc.
Ocenjevalni postopek bo vodila SNSF.
ARRS sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu SNSF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje.
Po zaključenem postopku ocenjevanja SNSF obvesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih SNSF predlaga v sofinanciranje ter jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje, obravnava Znanstveni svet ARRS in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje v odločitev direktorju ARRS. Direktor na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa: agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela okvirno deset slovenskih delov skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja SNSF pozitivno ocenjeni in bo SNSF sofinancirala švicarski del, partnerske agencije pa vsaka svoj del skupnega raziskovalnega projekta. Slovenski del skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt ne sme presegati 100.000 EUR letno. Letni znesek sofinanciranja se preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Obseg sofinanciranja raziskovalnega projekta agencija preračuna v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa Znanstvenega sveta agencije. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.
8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.
Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19).
9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
V skladu z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015–2020 (št. 60300-5/2015/5, z dne 3. 9. 2015) morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta.
Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
10. Razpisna dokumentacija
Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in dokument:
1. ARRS-RPROJ-COVID-2020;
2. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri zaposlitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenčne številke raziskovalca);
3. ARRS-DP-LA-2020 (ko v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).
11. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-COVID-2020. Prijava na javni razpis se lahko odda na način določen v točki 11.1. ali na način določen v točki 11.2.
V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 36/20, se prijava na javni razpis odda na način določen v točki 11.3.
11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavno vlogo na javni razpis prijavitelj izpolni in digitalno podpiše na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-COVID-2020. Prijava se odda na elektronska poštna naslova: GlavnaPisarna@arrs.si in SNSF.COVID@arrs.si.
Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma (zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega projekta) ter oddana na elektronski poštni naslov: SNSF.COVID@arrs.si najkasneje do 25. 5. 2020 do 15. ure.
Prijava se na elektronski naslov: SNSF.COVID@arrs.si odda tudi na obrazcih ARRS-RPROJ-COVID-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta. Obe obliki prijave, digitalno podpisana in word oblika, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta) nimata digitalnega podpisa, se prijavna vloga izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na elektronski poštni naslov: SNSF.COVID@arrs.si na obrazcu ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta. Poleg digitalno nepodpisane prijavne vloge je potrebno prijavno vlogo v tem primeru oddati tudi v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na vodilno agencijo SNSF COVID« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov ARRS najkasneje do 25. 5. 2020 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 25. 5. 2020 do 15. ure (poštni žig).
11.3. Oddaje prijave v času izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)
V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 36/20, se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V skladu z navedenim se prijava na javni razpis šteje za podpisano, če bo na elektronski poštni naslov: SNSF.COVID@arrs.si poslana z verodostojnega elektronskega naslova vodje raziskovalnega projekta ali raziskovalne organizacije in bo priložena izjava vodje raziskovalnega projekta, da je zakoniti zastopnik prijavitelja seznanjen s prijavo raziskovalnega projekta in se z njo strinja. Prijava se odda na elektronska poštna naslova: GlavnaPisarna@arrs.si in SNSF.COVID@arrs.si.
11.4. Popolnost prijav
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjene predpisane obrazce v predpisani obliki in oddane na predpisan način (točka 11.1. – elektronska; točka 11.2. – elektronska in tiskana oziroma 11.3) ter vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni razpis.
Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Prijave, ki bodo oddane na način določen v točki 11.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.
V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
12. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 28. 5. 2020 ob 10. uri v prostorih agencije.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71, e-pošta: mojca.boc@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti