Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

Ob-1915/20, Stran 1020
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 26/10), Odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19) in 7. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) Občina Cankova objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cankova za leto 2020
I. Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa Občine Cankova za leto 2020, ki ga upravičencem zagotavlja Občina Cankova iz sredstev Proračuna Občine Cankova za leto 2020.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega programa športa:
– športna društva,
– zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Cankova,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in
– vrtci ter osnovne šole.
Izvajalci letnega programa športa morajo za sofinanciranje letnega programa športa izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Cankova,
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na območju Občine Cankova delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanega programa športa,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini (velja za društva),
– da Občini Cankova redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.
III. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izvajalcem v Proračunu Občine Cankova za leto 2020, zagotavlja 17.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
300,00 EUR
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
400,00 EUR
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
400,00 EUR
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
250,00 EUR
5. Športna rekreacija
14.350,00 EUR
6. Kakovostni in vrhunski šport
300,00 EUR
7. Športne prireditve
1.000,00 EUR
IV. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: izvajalci programa športa morajo dodeljena sredstva porabiti najkasneje do 15. decembra 2020.
V. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani in izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo
Zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno v tajništvu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova ali jo po predhodnem pisnem naročilu prejmejo po elektronski pošti, vendar najkasneje do dneva predložitve vlog.
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Cankova oziroma po tel. 02/54-09-370 (Petra Kegel), vendar najkasneje do dneva predložitve vlog.
VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog
Popolna vloga mora vsebovati naslednje podatke:
– obrazec B. (Vloga za sofinanciranje letnega programa športa Občine Cankova za leto 2020) v omenjeni dokumentaciji,
– priloge 1, 2 v razpisni dokumentaciji (podatki o izvajalcu in izjava – pooblastilo za pridobitev podatkov o izvajalcu),
– priloga 3 v primeru izvajanja programov športa v skladu s pravilnikom,
– obrazci 1–8 razpisne dokumentacije glede na prijavljeno vsebino.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Vloga mora biti predložena na naslov Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, najkasneje do 15. junija 2020 (oddana je lahko osebno v tajništvu Občine Cankova ali poslana po pošti).
Prosimo, da se roka za oddajo vlog dosledno držite, saj bodo prejete vloge po tem datumu vrnjene vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznakami:
– na prednji desni strani spodaj: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova,
– na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje programa športa za leto 2020 – Ne odpiraj in
– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Datum odpiranja vlog: javno odpiranje vlog bo Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Cankova za leto 2020 opravila v ponedeljek, 22. junija 2020.
IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje do 22. julija 2020.
X. Rok za morebitne pritožbe: vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.
Občina Cankova 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti