Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

975. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F), stran 2389.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. aprila 2020.
Št. 003-02-3/2020-22
Ljubljana, dne 7. maja 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH (ZV-1F) 
1. člen
V Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) se v 162. členu v tretjem odstavku v 1. točki pred besedo »vodne« doda beseda »gradnje«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in izvedbe izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda,«.
Na koncu 7. točke se beseda »ter« nadomesti z vejico in dodajo nove 8. do 10. točka, ki se glasijo:
»8. občinskih projektov novogradnje ali rekonstrukcije sistemov za oskrbo s pitno vodo za zagotovitev javne oskrbe s pitno vodo, ki jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev Evropske unije, kadar je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, predpisano opremljanje z javnim vodovodom,
9. odkupa zasebnih vodovodov s strani občin zaradi zagotovitve javne oskrbe s pitno vodo, kadar je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, predpisano opremljanje z javnim vodovodom,
10. občinskih projektov novogradnje ali rekonstrukcije javne kanalizacije v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 populacijskih ekvivalentov, kadar je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, predpisano opremljanje z javno kanalizacijo, če jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev Evropske unije, ter«.
Dosedanja 8. točka postane 11. točka.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Sredstva Sklada se lahko porabljajo za sofinanciranje projektov iz 8. do 10. točke prejšnjega odstavka v obliki nepovratnih sredstev in v okviru razpoložljivih predvidenih sredstev, in sicer na leto največ do višine 50 % predvidenih prilivov v Sklad iz naslova vodnih povračil za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba. Sredstva Sklada se porabijo za sofinanciranje projektov iz prejšnjega stavka največ do višine 80 % vrednosti investicije.«.
2. člen 
Za 162. členom se dodajo novi 162.a do 162.g člen, ki se glasijo:
»162.a člen 
(prednostni cilji, način in postopek sofinanciranja projektov) 
(1) Pri dodeljevanju sredstev Sklada za sofinanciranje projektov iz 8. do 10. točke tretjega odstavka prejšnjega člena se zasledujejo zlasti naslednji prednostni cilji:
– izpolnjevanje obveznosti in zavez zaradi sprememb predpisov s področja varstva okolja, s katerimi je predpisano opremljanje z javno kanalizacijo oziroma javnim vodovodom,
– izvajanje ukrepov oziroma projektov v primerih naravnih pojavov, ki so povzročili ali bi lahko povzročili pomanjkanje vode ali poslabšanje kakovosti voda, v primerih višje sile, ekološke, naravne ali druge nesreče,
– projekti na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda ali na območjih vodnih teles podzemnih voda, za katera je s predpisom, ki ureja načrte upravljanja voda, določeno, da cilji upravljanja z vodami ne bodo doseženi,
– projekti, ki rešujejo problematiko zagotovitve javne oskrbe s pitno vodo oziroma javne kanalizacije več občin.
(2) Sredstva Sklada se za sofinanciranje projektov iz 8. do 10. točke tretjega odstavka prejšnjega člena dodelujejo na način in po postopku, določenima v 162.b do 162.g členu tega zakona.
162.b člen 
(način dodeljevanja sredstev) 
Sredstva Sklada se dodelijo za sofinanciranje projektov iz 8. do 10. točke tretjega odstavka 162. člena tega zakona na podlagi javnega poziva ali javnega razpisa.
162.c člen 
(javni poziv in javni razpis) 
(1) Ministrstvo z javnim pozivom določi zlasti skupni obseg sredstev, pogoje za njihovo dodelitev, merila za določitev višine sredstev in rok za vlaganje vlog za dodelitev sredstev Sklada. Razpisana sredstva se do svoje porabe dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog.
(2) Ministrstvo z javnim razpisom določi zlasti skupni obseg sredstev, pogoje za njihovo dodelitev, merila za ocenjevanje in vrednotenje posameznih projektov in rok za vlaganje vlog za dodelitev sredstev Sklada. Razpisana sredstva se dodelijo za tiste projekte, ki so v izbirnem postopku višje ocenjeni oziroma ovrednoteni.
(3) Pri odločanju o dodeljevanju sredstev Sklada iz 8. do 10. točke tretjega odstavka 162. člena tega zakona se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ta zakon ne določa drugače.
162.č člen 
(sprememba zahtevka) 
(1) Pri javnem pozivu je sprememba zahtevka dopustna do izdaje odločbe iz 162.e člena tega zakona, vendar se pri tem glede vrstnega reda popolnih vlog šteje, da je bila spremenjena vloga za dodelitev sredstev Sklada ponovno vložena.
(2) Pri javnem razpisu je sprememba zahtevka dopustna do izteka roka za vložitev vloge za dodelitev sredstev Sklada.
162.d člen 
(vrnitev v prejšnje stanje) 
V primeru zamude procesnih dejanj v postopkih odločanja o dodeljevanju sredstev Sklada je vrnitev v prejšnje stanje dovoljena le, če se do trenutka vložitve predloga za vrnitev v prejšnje stanje še ni iztekel rok za vložitev vloge za dodelitev sredstev Sklada.
162.e člen 
(odločba) 
(1) Ministrstvo odloči o upravičenosti do dodelitve sredstev Sklada z odločbo.
(2) Z odločbo iz prejšnjega odstavka se določijo:
1. namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
2. višina dodeljenih sredstev,
3. rok za izvedbo projekta, za katerega se sredstva dodeljujejo,
4. pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za dodelitev sredstev in rok za njihovo izpolnitev,
5. rok za predložitev dokumentacije za izplačilo dodeljenih sredstev in
6. druge zahteve, ki jih glede na namen dodeljenih sredstev določa javni poziv ali javni razpis.
(3) V postopku odločanja o upravičenosti do dodelitve sredstev Sklada se ne sme izdati delne ali začasne odločbe.
(4) Ministrstvo izda odločbo iz prvega odstavka tega člena najpozneje v 120 dneh od prejema popolne vloge za dodelitev sredstev Sklada.
(5) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ministrstvo vlagatelja najpozneje v 60 dneh od dneva vložitve vloge za dodelitev sredstev Sklada pozove na odpravo pomanjkljivosti.
(6) Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor. Zoper druge posamične akte ministrstva, izdane v postopku za dodelitev sredstev Sklada, ni pritožbe.
162.f člen 
(odvzem upravičenja do dodeljenih sredstev) 
(1) Upravičenje do dodeljenih sredstev Sklada ministrstvo odvzame z odločbo, če upravičenec:
1. dodeljenih sredstev deloma ali v celoti ne uporabi za namen, določen z odločbo iz prejšnjega člena,
2. projekta ne izvede v roku, določenem z odločbo iz prejšnjega člena, ali dodatnem daljšem roku, ki ga s sklepom določi ministrstvo,
3. ne izpolni pogojev za dodelitev sredstev v roku, določenem z odločbo iz prejšnjega člena, ali v dodatnem daljšem roku, ki ga s sklepom določi ministrstvo,
4. ne predloži dokumentacije v roku, določenem z odločbo iz prejšnjega člena, ali v dodatnem daljšem roku, ki ga s sklepom določi ministrstvo,
5. onemogoči ali ovira nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev ali
6. ne izpolni drugih zahtev, ki jih glede na namen dodeljenih sredstev določa javni poziv ali javni razpis.
(2) Uvedba postopka za odvzem upravičenja do dodeljenih sredstev Sklada zadrži izvrševanje odločbe o upravičenosti do dodeljenih sredstev.
(3) Pritožba zoper odločbo o odvzemu upravičenja do dodeljenih sredstev Sklada iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.
(4) Po pravnomočnosti odločbe o odvzemu upravičenja do dodeljenih sredstev Sklada mora upravičenec vrniti morebitna že izplačana sredstva v Sklad v 30 dneh v enkratnem znesku, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva nakazila do dneva vračila denarnih sredstev.
162.g člen 
(upravni spor) 
V upravnem sporu ni mogoče izpodbijati odločbe, s katero je bilo odločeno o upravičenosti do dodelitve sredstev Sklada drugim upravičencem, ampak le tisto odločbo ali njen del, s katerim je bilo odločeno o upravičenosti tožnika.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 802-01/19-11/16
Ljubljana, dne 29. aprila 2020
EPA 959-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti