Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-C)
243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1J)
244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-I)
245. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1F)

Drugi akti

246. Resolucija o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–2023 (RePVRPŠJ19–23)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

247. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

248. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov

Sklepi

249. Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)

MINISTRSTVA

250. Odredba o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu
251. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

BANKA SLOVENIJE

252. Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti
253. Sklep o uporabi Spremenjenih smernic o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) ter nadzorniškem stresnem testiranju, ki spreminjajo EBA/GL/2014/13 z dne 19. decembra 2014
254. Sklep o uporabi Smernic za stresno testiranje bank (EBA/GL/2018/04)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

255. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Oplotnica v Občini Oplotnica

OBČINE

Braslovče

256. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 2 (SD OPN 2)

Koper

257. Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper

Krško

258. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2019

Metlika

259. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v Občini Metlika
260. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
261. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika
262. Sklep o spremembi Sklepa o ugašanju in delni nočni redukciji javne razsvetljave na območju Občine Metlika

Podčetrtek

263. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019
264. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Podčetrtek
265. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1219 – Sodna vas

Šentjur

266. Stališče do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za izvedbo suhega zadrževalnika Lokarje (EUP ŠE23/1)
267. Stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur – izvedbeni del – sprememba št. 1 (SD OPN – ID št.1) z okoljskim poročilom
268. Stališča do pripomb in predlogov na ponovno javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta industrijske cone Šentjur za območje EUP z oznako ŠE 119 z okoljskim poročilom

Škocjan

269. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2019
270. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2020
271. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih površin na območju Občine Škocjan
272. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih površin na območju Občine Škocjan
273. Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan
274. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

275. Obvezna razlaga 58. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del
276. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah
277. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah
278. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah
279. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah
280. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Tržič

281. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič
282. Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič
283. Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič
284. Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Tržič

POPRAVKI

285. Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice
286. Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Tržič, občine Radovljica, občine Beltinci, občine Odranci, občine Trzin, občine Mengeš, občine Domžale, občine Turnišče, občine Vodice, občine Komenda, občine Slovenska Bistrica, občine Slovenske Konjice, občine Gornja Radgona, občine Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur - 3. ožje območje, občine Škofja Loka, občine Dobrovnik - ožje območje, občine Idrija, občine Prevalje, občine Mežica, občine Ravne na Koroškem, občine Muta in občine Črna – območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter vod, s katerim so ta naselja priključena na distribucijski sistem v Občini Mežica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti