Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

267. Stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur – izvedbeni del – sprememba št. 1 (SD OPN – ID št.1) z okoljskim poročilom, stran 592.

  
Na podlagi 60. člena, v povezavi s šestim odstavkom 50. člena, Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) je Občina Šentjur proučila pripombe in predloge javnosti ter zavzela
S T A L I Š Č A 
do pripomb in predlogov na javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur – izvedbeni del – sprememba št. 1 (SD OPN – ID št.1) z okoljskim poročilom
V času javne razgrnitve, od 24. septembra 2018 do 24. oktobra 2018, so bile na dopolnjen osnutek SD OPN – ID št.1 pridobljene naslednje pripombe in predlogi:
številka
1
pripombodajalec
/
pripomba podana
pisno v času javne razgrnitve
datum pripombe
24. 10. 2018
Pripomba/ povzetek pripombe
Pripomba 1.1. 
V tekstualnem delu dokumenta Neuradno prečiščeno besedilo z označenimi spremembami (odlok_sdipnSentjur_st_1_september_2018 _neuradno_precisceno_besedilo.docx) naj se črtajo popravki v prvem in v četrtem odstavku 104. člena, ki niso predmet obravnave v tem postopku. Pojasnilo: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za Energijo je v prvem mnenju k osnutku nameravanih sprememb in dopolnitev, v dokumentu št. 350-3/2016-245, dne 18. 10. 2016, podalo opozorilo: "V preteklosti je bila podeljena rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine tudi na pridobivalnem prostoru Hrastje, vendar je koncesionarju rudarska pravica ugasnila."
Za pridobivalni prostor kamnoloma Hrastje je podeljena in še vedno veljavna koncesija št. 354-14-227/1 z dne 5. 1. 2002 in njenim Aneksom št. 1 z dne 8. 12. 2006 podaljšana do leta 2021. Torej še ni prenehala, prav tako pa ni ugasnila rudarska pravica, ki obstaja vse do izteka Koncesijske pogodbe (oziroma Aneksa). Takšno stališče je enkrat že zavzelo Upravno sodišče RS, in sicer v sodbi, opr. št. IV U 155/2017 z dne 15. 6. 2018, sedaj pa o tem vprašanju na podlagi vložene tožbe z dne 11. 9. 2018 ponovno odloča isto sodišče v upravnem sporu opr. št. IV U 146/2018. Kamnolom je redno pregledan s strani pristojne rudarske inšpekcije. V teku so sodni postopki.
 
Pripomba 1.2. 
Moj predlog je, da se ne bi s sprejetjem sedaj objavljene spremembe OPN, pred pravnomočno zaključenimi postopki – ki so v teku (zaradi zaščite zakonitosti), posegalo v že pridobljene pravice, ki so bile nosilcu rudarske pravice in koncesije podeljene v pravnomočnih upravnih postopkih. Zato predlagam, da se v prvem odstavku 104. člena kjer je navedeno: "Za obstoječi kamnolom EUP HR7 Hrastje1 je predvidena sanacija kamnoloma", to besedilo črta iz vsebine.
V prvem odstavku 104. člena naj ostane zapisano: ”Območja EUP z oznakami DO12, HR7, LŽ10 in PT2 so namenjena izkoriščanju mineralnih surovin.
 
Pripomba 1.3. 
104. člen naj vsebuje cilje rabe mineralnih surovin in naj vsebuje dopustnost raziskovanja mineralnih surovin na celotnem območju občine. Prav tako naj se ob izkazanem interesu za izkoriščanje pretehta in smotrno določi območja za namen izkoriščanja mineralnih surovin. Poleg tega je nujno, da se preprečuje možna razvrednotenja teh območij, saj so potrebe in povpraševanje po mineralnih surovinah v naši občini zelo velike, prav tako se z mineralnimi surovinami oskrbuje tudi sosednje občine. 
 
Pripomba 1.4. 
V naslovu 104.a člena ”Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za EUP HR7 za sanacijo kamnoloma Hrastje” je termin sanacija neustrezen, zato naj se v skladu z določili Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14) ustrezno popravi. Sanacija je le en del pri izkoriščanju mineralnih surovin.
(2. člen ZRud-1, pomen izrazov)
Smiseln bi bil zapis: ”Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za EUP HR7 za ureditev območja kamnoloma Hrastje".
 
Pripomba 1.5. 
Vsebina 104.a člena naj se uskladi tudi z vsebino veljavne rudarske tehnične dokumentacije za obstoječi pridobivalni prostor znotraj območja EUP HR7 in z veljavnimi predpisi za področje rudarstva in okolja. Upoštevajo naj se pojmi navedeni v zakonskih določilih (ZRud-1-UPB3, GZ ipd.), opredelijo naj se tehnično, brez subjektivnih navedb.
STALIŠČA
1.1 Pripomba se delno upošteva. 
V skladu s pripombo se uskladi določilo prvega (1) odstavka 104. člena tako, da se glasi:
»(1) Območja EUP z oznakami DO 12, HR 7, LŽ 10, SK9 in TP 2 so namenjena izkoriščanju mineralnih surovin. Država je podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine kamnolomu Žusem, Žamerk, Zelence in za del območja kamnoloma Hrastje.« 
Določilo četrtega (4) odstavka ostane nespremenjeno. 
 
1.2 Pripomba se upošteva. 
Zadnji stavek prvega (1) odstavka 104. člena, ki se glasi: »Za obstoječi kamnolom HR 7 Hrastje je predvidena sanacija kamnoloma.« se črta.
 
1.3 Pripomba se smiselno upošteva. 
Kamnolom Sotensko pod Kalobjem SK 9 se opredeli v 104. členu, črta pa se določilo 162. člena odloka, ki se glasi:
»Območje z oznako EUP SK 9 v Sotenskem pod Kalobjem: 
Ne glede na določila 14. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za EUP) se na navedeni lokaciji pristopi k sanaciji nelegalnega kopa (brez nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin).«
 
1.4 Pripomba se upošteva. 
Naslov 104.a člena se uskladi s podano pripombo. 
 
1.5 Pripomba se upošteva. 
Določila posameznih poglavij v 104.a členu se dopolnijo in uskladijo z veljavnimi predpisi za področje rudarstva in okolja, prav tako se uskladijo tudi pojmi kot jih uporablja predpis.
Št. 350-0001/2016-(261)
Šentjur, dne 23. januarja 2019
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost