Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

268. Stališča do pripomb in predlogov na ponovno javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta industrijske cone Šentjur za območje EUP z oznako ŠE 119 z okoljskim poročilom, stran 594.

  
Na podlagi 60. člena, v povezavi s šestim odstavkom 50. člena, Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) je Občina Šentjur proučila pripombe in predloge javnosti ter zavzela
S T A L I Š Č A 
do pripomb in predlogov na ponovno javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta industrijske cone Šentjur za območje EUP z oznako ŠE 119 z okoljskim poročilom 
V času ponovne javne razgrnitve, od 12. oktobra 2018 do 12. novembra 2018, je bila na dopolnjen osnutek OPPN IC Šentjur za območje EUP z oznako ŠE 119 pridobljena ena pripomba, in sicer:
številka
1
pripombodajalec
/
pripomba podana
pisno v času ponovne javne razgrnitve
datum pripombe
7. 11. 2018
Pripomba/ povzetek pripombe
1.1./ 1. Potek razbremenilnega kanala Loka je neustrezen na območju križišča regionalne ceste (RC III – 681) in javne poti (JP 897600). Korigirati ga je potrebno na način, da se z radijem kanala v največji možni meri približa križišču. S tem se pridobijo večje površine za pozidavo na južnem delu FCF.
 
1.2./ Korigirati je potrebno dostop do funkcionalne celote FCF na način, da se ukine dostopna pot do FeF3 in se ga nadomesti z dostopom z regionalne ceste vzhodno od križišča med regionalno cesto in javno potjo (JP 897600).
 
1.3./ Vzdolž regionalne ceste južno od FCF in javne poti (JP 897600) je potrebno umestiti še kolesarsko stezo in pločnik za pešce ter predvideti površine za zasaditev dreves (minimalne širine 1,2 m).
 
1.4./ Na podlagi HH študije in okoljskega poročila se na območju funkcionalne celote FCB vzdolž Voglajne predvidi terasasto preoblikovanje terena za potrebe vzpostavitve nadomestnega habitata in razširitve pretočnosti vodotoka. S tem se na območju FCB zmanjša poplavna ogroženost. Ostale površine znotraj FCB razen Fe B1 in Fe B2 se nameni zelenim površinam na katerih se dopustijo infrastrukturni objekti in morebitni dodatni vodnogospodarski ukrepi, oboje na način, da se ne zmanjšuje volumen razlivnih povšin.
STALIŠČA
1.1./ Pripomba se upošteva.
1.2./ Pripomba se upošteva.
1.3./ Pripomba se upošteva.
1.4./ Pripomba se upošteva.
Št. 430-15/2017(261)
Šentjur, dne 10. decembra 2018
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost