Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-I), stran 433.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 31. januarja 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-I)
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15, 9/17 in 26/17) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Univerza ima naslednje članice:
Fakultete:
Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije
Skrajšano ime: UP FHŠ
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Studi Umanistici
Sedež: Koper, Titov trg 5
Univerza na Primorskem
Fakulteta za management
Skrajšano ime: UP FM
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Management
Sedež: Koper, Cankarjeva 5
Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Skrajšano ime: UP FAMNIT
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Scienze Matematiche, Naturali e Tecnologie Informatiche
Sedež: Koper, Glagoljaška 8
Univerza na Primorskem
Fakulteta za turistične študije – Turistica
Skrajšano ime: UP FTŠ Turistica
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Studi per il Turismo – Turistica
Sedež: Portorož, Obala 11 a
Univerza na Primorskem
Fakulteta za vede o zdravju
Skrajšano ime: UP FVZ
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Scienze della Salute
Sedež: Izola, Polje 42
Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UP PEF
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Studi Educativi
Sedež: Koper, Cankarjeva 5
Drugi zavodi:
Univerza na Primorskem
Inštitut Andrej Marušič
Skrajšano ime: UP IAM
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Istituto Andrej Marušič
Sedež: Koper, Muzejski trg 2
Univerza na Primorskem
Študentski domovi
Skrajšano ime: UP ŠD
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Case dello studente
Sedež: Koper, Ankaranska 7
Univerza na Primorskem
Univerzitetna knjižnica
Skrajšano ime: UP UK
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Biblioteca Universitaria
Sedež: Koper, Titov trg 5.«.
2. člen 
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Študijska področja, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, so:
– Fakulteta za humanistične študije: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 Umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost;
– Fakulteta za management: 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo;
– Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije: 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za turistične študije – Turistica: 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za vede o zdravju: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Pedagoška fakulteta: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 Umetnost in humanistika.«.
3. člen 
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat upravnega odbora traja štiri leta.«.
Peti odstavek se črta. Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
4. člen 
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
Predstavnike ustanovitelja v upravni odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov, se določi s statutom univerze, predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
Ne glede na določbo tretjega odstavka 9. člena tega odloka, je predstavnik študentov v upravni odbor izvoljen za dve leti.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Univerza uskladi svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/18-11/6
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 325-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost