Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

272. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih površin na območju Občine Škocjan, stran 602.

  
Na podlagi določila 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), določil tretjega odstavka 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), določila 36. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju: ZJZP), določila 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 40/97, 43/17), določil Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 87/99) in določila 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 2. redni seji dne 29. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih površin na območju Občine Škocjan 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določi predmet in pogoje za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v Občini Škocjan (v nadaljevanju: občinskih cest), zlasti:
– dejavnosti, ki so predmet gospodarske javne službe,
– območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsto in obseg monopola,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja in način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja in organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
Ta odlok je koncesijski akt za postopek podelitve koncesije za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest.
Koncesija se podeljuje ločeno za zimsko in letno vzdrževanje.
2. člen 
Izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest se izvaja s podelitvijo koncesije pravni ali fizični osebi ali konzorciju pravnih oziroma fizičnih oseb.
Gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest opravlja na podlagi podeljene koncesije za opravljanje te javne službe koncesionar.
Koncedent je Občina Škocjan.
3. člen 
Koncesija gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest predstavlja javnonaročniško javno-zasebno partnerstvo po ZJZP.
Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, ki se objavi na Portalu javnih naročil Republike Slovenije in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
Predmet gospodarske javne službe je redno vzdrževanje občinskih cest, skladno z veljavno zakonodajo s področja vzdrževanja javnih cest in Odlokom o občinskih cestah ter Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih površin na območju Občine Škocjan, ki določa tudi vrsto in obseg rednega vzdrževanja občinskih cest.
Podrobnejši način izvajanja del, ki so predmet koncesije se uredi v koncesijski pogodbi.
5. člen 
Investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cest izvaja Občina Škocjan na podlagi oddaje javnih naročil v skladu s predpisi o javnem naročanju.
III. OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
6. člen 
Koncesija se izvaja na vseh občinskih cestah v Občini Škocjan, ki so kategorizirane z veljavnim odlokom s področja kategorizacije občinskih cest.
Predmet koncesije je tudi morebitno izvajanje rednih vzdrževalnih del na občinskih cestah, ki bi bile predane v uporabo tekom izvajanja koncesije, ne glede na to, da še niso kategorizirane, če tako odloči koncedent.
7. člen 
Uporabniki storitev javne službe so vse osebe, ki uporabljajo občinske ceste.
8. člen 
Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev javne službe je za uporabnike brezplačna.
9. člen 
Koncesionar je odgovoren, da so občinske ceste vzdrževane v skladu z določbami veljavne zakonodaje s področja urejanja cest tako, da je ob normalnih vremenskih razmerah in ob upoštevanju postavljene signalizacije in predpisov s področja varnosti cestnega prometa, zagotovljena varna vožnja udeležencev v prometu.
10. člen 
Za vse morebitne poškodbe in škode, ki bi nastale izključno kot posledica slabo vzdrževane ali ne vzdrževane občinske ceste kazensko in odškodninsko odgovarja koncesionar. Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.
Napram uporabnikom koncedent subsidiarno odgovarja za škodo.
Koncesionar je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo.
IV. POGOJI KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
11. člen 
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje s tem odlokom in zakoni predpisane pogoje za opravljanje gospodarske javne službe, ki je predmet tega odloka. Koncesionar je lahko tudi skupina več fizičnih ali pravnih oseb.
12. člen 
Koncesionar mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega odloka in imeti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so ta zahtevana z zakonom,
– izpolnjevati obvezne pogoje, ki jih določa zakonodaja s področja javnega naročanja za gospodarski subjekt in osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,
– izpolnjevati finančne pogoje, ki jih določi občina z razpisom za izbor koncesionarja,
– razpolagati z zadostnim številom oseb, ki so ustrezno usposobljene za izvajanje javne službe,
– razpolagati z ustrezno tehnično opremo,
– izpolnjevati zahteve glede tehnične in strokovne usposobljenosti,
– zagotovi ustrezna finančna zavarovanja, ki jih bo koncedent določil v razpisnih pogoji.
Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne službe.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN ZA UPORABO JAVNIH DOBRIN, KI SE Z NJO ZAGOTAVLJAJO 
13. člen 
Koncesionar izvaja vzdrževalna dela v dogovorjenem obsegu pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja kontinuirano in kvalitetno izvajanje vzdrževanja občinskih cest;
– da pri opravljanju dejavnosti upošteva vse tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative;
– da opravlja storitve v skladu s cenami iz ponudbe, ki jo je podal na javni razpis občine;
– da zagotovi vodenje ustreznih evidenc o poteku vzdrževanja in stanju na lokalnih cestah in javnih prometnih površinah;
– kot dober gospodarstvenik uporablja, upravlja in/oziroma vzdržuje objekte, naprave in druga sredstva, namenjena za učinkovito uporabo občinskih cest;
– skrbi za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe;
– ažurno in strokovno vodi poslovne knjige;
– pripravi ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročen plan izvajanja gospodarske javne službe;
– poroča koncedentu o izvajanju koncesijskega razmerja;
– v prvotno stanje povrne nepremičnine, na katerih so se izvajala vzdrževalna in druga dela v zvezi s koncesijskim razmerjem;
– omogoča koncedentu ali pristojnim inšpekcijam nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
– obvešča pristojne organe o sumu kršitev predpisov, ki jih zazna v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe.
14. člen 
Koncesionar mora za izvajanje gospodarske javne službe voditi ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo. Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, če te dejavnosti ne vplivajo na opravljanje gospodarske javne službe in zanje koncesionar vodi ločeno računovodstvo.
Letni računovodski izkazi morajo biti revidirani. Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih zagotovi koncedent.
15. člen 
Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun. Del dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci. Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko podizvajalcev v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
16. člen 
Dolžnosti koncedenta so:
– sodelovanje s koncesionarjem s ciljem, da se gospodarska javna služba izvrši pravočasno in kakovostno,
– tekoče obveščanje koncesionarja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvrševanje koncesijske pogodbe,
– varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od koncesionarja in se nanašajo na izvedbo gospodarske javne službe.
VI. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA 
17. člen 
Za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest podeli koncedent koncesionarju izključno pravico (monopol) za celotno območje Občine Škocjan.
VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
18. člen 
Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za obdobje 5 let.
VIII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA 
19. člen 
Gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest se financira iz občinskega proračuna in drugih virov.
20. člen 
Plačilo za izvajanje gospodarske javne službe zagotovi koncedent koncesionarju mesečno na podlagi dejansko opravljenih del, po cenah določenih v ponudbi koncesionarja, dane v javnem razpisu in dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.
21. člen 
Za izvajanje gospodarske javne službe koncesionar ne plačuje koncesijske dajatve.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
22. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava in pristojni občinski inšpektor. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja. Pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
23. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– po preteku časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– z enostranskim razdrtjem koncesijske pogodbe s strani koncedenta,
– z odstopom od pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
24. člen 
Koncesijsko razmerje lahko z enostranskim razdrtjem koncesijske pogodbe s strani koncedenta preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov s področja pogodbe ali upravnih aktov, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
– če je po sklenitvi pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom cest,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
Podrobnejši pogoji razdrtja koncesijske pogodbe se določijo v sami pogodbi.
25. člen 
Koncedent in koncesionar lahko odstopita od pogodbe:
– če druga stranka krši pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno,
– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, nepravočasno, nevestno opravljanje storitev).
Podrobnejši pogoji odstopa od koncesijske pogodbe se določijo v sami pogodbi.
26. člen 
Koncedent in koncesionar lahko med trajanjem koncesijske pogodbe, pod pogoji določenimi v koncesijski pogodbi tudi sporazumno razvežeta pogodbo v primeru, da ugotovita, da je nadaljnje opravljanje gospodarske javne službe nesmotrno ali nemogoče.
27. člen 
Pogodbeno razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja. V kolikor se spremeni subjekt koncesionarja zaradi prestrukturiranja na izvajalčeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …) ali zaradi insolventnosti lahko koncedent spremeni koncesijsko pogodbo skladno z določili zakonodaje s področja javnega naročanja.
XI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA IN ORGAN POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
28. člen 
Izbor koncesionarja opravi občinska uprava z izdajo upravno odločbe o izbiri koncesionarja. O pritožbi zoper odločbo o izbiri odloča župan.
29. člen 
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri koncesionarja se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan.
Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar in koncedent ob pogojih določenih v koncesijski pogodbi.
XII. KONČNA DOLOČBA 
30. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 371-0002/2019
Škocjan, dne 29. januarja 2019
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost