Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

Ob-1266/19, Stran 175
Na podlagi 42., 48. in 104. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 4. člena Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s prodajo poslovnega deleža v družbi Energetika Preddvor d.o.o. (Uradno glasilo Občine Preddvor št. 8/2018) objavlja Občina Preddvor
javni razpis 
za izbiro statusnega partnerja s prodajo poslovnega deleža v družbi Energetika Preddvor d.o.o. 
1. Javni partner: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
2. Koncesijski akt: Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s prodajo poslovnega deleža v družbi Energetika Preddvor d.o.o. (Uradno glasilo Občine Preddvor št. 8/2018), Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo (Uradno glasilo Občine Preddvor št. 9/2002).
3. Prodaja se 100 % delež v družbi Energetika Preddvor d.o.o., na katero je s Koncesijsko pogodbo za upravljanje in vzdrževanje toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Preddvor z dne 12. 3. 2009 že prenesena koncesija za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Preddvor.
4. Koncesija je družbi Energetika Preddvor d.o.o. podeljena do 15. 6. 2029.
5. Javni partner bo postopek konkurenčnega dialoga vodil skladno z določbami Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s prodajo poslovnega deleža v družbi Energetika Preddvor d.o.o.
6. Javni partner bo po zaključku postopka izbral najugodnejšega zasebnega partnerja glede na vloge, ki jih bodo predložili povabljeni kandidati, pri čemer bo upošteval naslednja merila:
– kupnina za poslovni delež v družbi Energetika Preddvor d.o.o.,
– višina investicij v kotlovnico in objekte zaradi potreb zagotavljanja nemotenega izvajanja gospodarske javne službe v Občini Preddvor, ki presega minimalni znesek, določen v točki Pogoj 6 razpisne dokumentacije,
– širitev toplovodnega omrežja v času trajanja koncesijske pogodbe med Energetiko Preddvor d.o.o. in Občino Preddvor.
Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
7. Celoten postopek poteka v slovenskem jeziku. Vloge in vsi njihovi sestavni deli morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku. Vsebina vlog in obvezne sestavine so opredeljene v javno dostopni razpisni dokumentaciji za predmetni postopek.
8. Kandidat mora predložiti zavarovanje za resnost vloge, in sicer brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, unovčljivo na prvi poziv, v višini 10.000 EUR, z veljavnostjo do 1. 9. 2019 in skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije.
9. Razpisna dokumentacija je javno dostopna na spletni strani www.preddvor.si.
10. Kandidati oddajo vloge ter spremembe in umike vlog na enega od naslednjih načinov:
– Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
– osebno na naslovu javnega partnerja vsak delovni dan do roka, določenega za oddajo vlog ob upoštevanju poslovnega časa javnega partnerja.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne 11. 3. 2019 najkasneje do 8.30.
11. Javno odpiranje vlog bo dne 11. 3. 2019, ob 9. uri, na naslovu Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
12. Odločitev o izbiri kandidata ali morebitna druga odločitev bo kandidatom posredovana najkasneje v roku 60 dni od opravljenega pregleda in ocenjevanja končnih ponudb.
13. Dodatne informacije je mogoče pridobiti na naslovu marko.bohinec@preddvor.si, v skladu z določbami razpisne dokumentacije.
14. Javni partner tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Če javni partner v postopku izbire ne izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva, o tem skladno z 59. členom ZJZP izda akt, s katerim se konča postopek izbire.
Občina Preddvor

AAA Zlata odličnost