Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

263. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019, stran 588.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 3. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Podčetrtek za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2019
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.561.925
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.736.694
70
DAVČNI PRIHODKI 
3.508.774
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.623.904
703 Davki na premoženje 
302.900
704 Domači davki na blago in storitve 
581.970
706 Drugi davki 
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.227.920
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
545.400
711 Takse in pristojbine 
3.500
712 Denarne kazni 
3.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki 
675.620
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premož.
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.825.231
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.825.231
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
6.651.930
40 
TEKOČI ODHODKI
1.642.608
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
198.595
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 
30.980
402 Izdatki za blago in storitve 
1.340.023
403 Plačila domačih obresti 
18.010
409 Rezerve 
55.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.727.329
410 Subvencije 
18.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
969.450
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
140.639
413 Drugi tekoči domači transferi
599.240
414 Tekoči transferi v tujino
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.194.493
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.194.493
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
87.500
430 Investicijski transferi 
87.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–90.005
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.) 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
165.915
55
ODPLAČILA DOLGA 
550 Odplačila domačega dolga 
165.915
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
– 255.920
X.
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA 
255.920
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni kontov in načrta razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Podčetrtek
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in programi.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu Občine Podčetrtek se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju proračuna. Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, oziroma župana.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnem naročanju in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk, ki jih s sklepom določi župan.
Med izvrševanjem proračuna Občine Podčetrtek se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemka proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta. Nov konto se odpre v okviru že obstoječe proračunske postavke.
Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, razen krajevnih skupnosti, izvršuje župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Pristojnosti krajevnih skupnosti izvršujejo predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
4. člen 
(namenski odhodki in prihodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namen, določen v tem zakonu
2. prihodki krajevnih skupnosti (najemnine za grobove in najemnine za poslovne prostore)
3. izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4. prihodki turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma
5. prihodki takse za obremenjevanje voda
6. prihodki drugih ekoloških taks
7. prihodki iz naslova poslovanja stanovanjskega področja.
Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih neposredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med področji proračunske porabe v okviru posameznega neposrednega PU odloča na predlog predlagatelja župan oziroma v primeru ožjih delov predsednik sveta KS.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah – kontih v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2020 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana, ki o tem poroča občinskemu svetu na naslednji seji.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 50.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob spreminjanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko oblikujejo največ v višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Višini splošne proračunske rezervacije je določena v posebnem delu proračuna.
O namenu uporabe sredstev splošne proračunske rezervacije v višini, določeni v posebnem delu proračuna, odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 450 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, o čemer poroča občinskemu svetu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
V letu 2019 se občina ne namerava dodatno zadolževati.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5 % sprejetega proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta, oziroma za EU projekte, do višine že odobrenih EU sredstev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih soustanoviteljica je Občina Podčetrtek, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen
(začasno financiranje v letu 2020) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Podčetrtek v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019.
Št. 032-0001/2019-1
Podčetrtek, dne 28. januarja 2019
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost