Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

177. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
178. Sklep o izvolitvi varuha človekovih pravic
179. Sklep o imenovanju podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
180. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija
181. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija
182. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018
183. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom

Drugi akti

184. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so posredno ali neposredno vplivali na domnevno negospodarne ali protipravne odločitve Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., (v nadaljnjem besedilu: DUTB) v zvezi s prenosom, upravljanjem in prodajo terjatev bank ali drugega premoženja, drugimi ukrepi iz njene pristojnosti ter upravljanjem DUTB, vplivali na odločitve Banke Slovenije, Vlade, Državnega zbora, drugih državnih organov, ter na odločitve drugih domačih in tujih pravnih oseb, ki so povezane s prenosom, nakupom, prodajo in upravljanjem terjatev bank ali drugega premoženja DUTB

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

185. Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

236. Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi
237. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019

Sklepi

238. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Seulu, v Republiki Koreji

MINISTRSTVA

186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot
187. Navodilo za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture Republike Slovenije
188. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »Fundacija Generali – The Human Safety Net – Ustanova za pomoč otrokom in njihovim družinam«
189. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
190. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2019

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

191. Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
192. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

239. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih
240. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: aneks h KPND)
241. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Dravograd

OBČINE

Ajdovščina

227. Odlok proračunu Občine Ajdovščina za leto 2019

Bovec

193. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec

Braslovče

194. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 1 (SD OPN 1)

Brezovica

195. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2019

Črenšovci

196. Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Črenšovci
197. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Črenšovci

Dolenjske Toplice

228. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice

Kranj

229. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj
230. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj
231. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico
232. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki
233. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o.

Laško

198. Sklep o preklicu razpisa naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah na dan 3. 3. 2019 in Sklep o razpisu naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah na dan 31. 3. 2019
234. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško

Lendava

199. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
200. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah
201. Ugotovitveni sklep OVK Lendava o nadomestnem članu občinskega sveta

Ljubljana

202. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
203. Sklep o financiranju političnih strank

Miren-Kostanjevica

204. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2018

Rogatec

205. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec

Sevnica

206. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enoti urejanja prostora DB27.hm in DB11.hm)
207. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator

Šempeter-Vrtojba

208. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019
209. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
210. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2018/2019
211. Sklep o sprejemu načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019
212. Sklep o sprejemu načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
213. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Šmarješke Toplice

214. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v Občini Šmarješke Toplice za leto 2019

Zagorje ob Savi

215. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019
216. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2018–2022
217. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
218. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
219. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo
220. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ravnanje s komunalnimi odpadki
221. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitve, 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti
222. Letni program športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2019
235. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi

Žiri

223. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri
224. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta in prehodu mandata na naslednjega kandidata
225. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta in prehodu mandata na naslednjega kandidata

Žužemberk

226. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Žužemberk

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti