Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

199. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava, stran 387.

  
Na podlagi 29. in drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17) ter 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 2. redni seji dne 23. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa:
– organizacijo in delovno področje Občinske uprave Občine Lendava (v nadaljevanju: občinska uprava),
– notranje organizacijske enote, njihova delovna področja in njihova medsebojna razmerja,
– način vodenja občinske uprave in notranjih organizacijskih enot,
– naloge, pooblastila in odgovornosti župana, direktorja občinske uprave, vodij notranjih organizacijskih enot ter javnih uslužbencev,
– sodelovanje z zunanjimi subjekti.
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(področje dela občinske uprave in sodelovanje z drugimi subjekti) 
Občinska uprava neposredno izvaja upravne, strokovne, nadzorne, pospeševalne in razvojne naloge občine, določene s tem odlokom, zakoni in podzakonskimi predpisi.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občani, krajevnimi skupnostmi, občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi subjekti in javnostmi.
3. člen 
(izvrševanje predpisov) 
Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar odloča o upravnih zadevah iz izvirne oziroma državne pristojnosti.
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve.
4. člen 
(organ skupne občinske uprave) 
Občina Lendava je skupaj z drugimi občinami ustanovila organ skupne občinske uprave. Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne občinske uprave kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Delovno področje ter pristojnosti organa skupne občinske uprave so opredeljene z odlokom o ustanovitvi organa. Naloge občinskega redarstva in občinske inšpekcije se izvajajo v organu skupne občinske uprave, ki je prekrškovni organ.
5. člen 
(javnost dela občinske uprave) 
Delo občinske uprave je javno.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja oziroma,
– na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
6. člen 
(organizacija občinske uprave) 
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi. Zagotavljati mora:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.
7. člen 
(notranje organizacijske enote) 
Občinska uprava je organizirana v štirih notranjih organizacijskih enotah.
Notranje organizacijske enote v občinski upravi so:
– Oddelek za finance, proračun in premoženjske zadeve,
– Oddelek za upravne in skupne zadeve,
– Oddelek za družbene dejavnosti,
– Oddelek za prostor, infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Oddelki so samostojne notranje organizacijske enote, ki jih vodijo vodje oddelkov.
8. člen 
(Oddelek za finance, proračun in premoženjske zadeve) 
Oddelek za finance, proračun in premoženjske zadeve opravlja predvsem naslednje naloge:
– pripravlja proračun ter skrbi za njegovo izvrševanje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– izvaja finančno poslovanje,
– opravlja finančno-knjigovodska opravila,
– sodeluje v postopkih javnih naročil,
– opravlja naloge s področja financ in računovodstva za občinsko upravo ter krajevne skupnosti,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja financ,
– skrbi za postopke izvršbe,
– opravlja naloge s področja ravnanja z nepremičnim premoženjem občine ter stvarnih pravic na nepremičninah,
– opravlja naloge priprave podatkovnih baz za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter pri tem sodeluje z davčnim organom v postopku odmere nadomestila in pritožbenem postopku,
– opravlja druge naloge, ki smiselno sodijo na to področje.
9. člen 
(Oddelek za upravne in skupne zadeve) 
Oddelek za upravne in skupne zadeve opravlja predvsem naslednje naloge:
– vodi upravne postopke na prvi in drugi stopnji ter skrbi za izvrševanje dokončnih in pravnomočnih odločb,
– izdaja potrdila iz uradnih in drugih evidenc,
– opravlja naloge s področja upravljanja z neprofitnimi stanovanji,
– skrbi in nadzoruje vzdrževanje neprofitnih stanovanj ter objektov, ki so namenjeni družbenim dejavnostim,
– sodeluje z odvetniki ali drugimi pooblaščenci, ki zastopajo občino pred državnimi ali drugimi organi in institucijami,
– skrbi za oblikovanje gradiv za seje občinskega sveta in nudi administrativno podporo občinskemu svetu ter drugim organom občine oziroma delovnim telesom,
– sodeluje s krajevnimi skupnostmi pri izvajanju njihovih nalog,
– sodeluje z državnimi ali drugimi organi in institucijami pri dajanju informacij, poročil ter pri izvajanju upravnih nalog,
– izvaja postopke javnih naročil,
– sodeluje z javnostmi pri dajanju informacij sredstvom javnega obveščanja, organizira novinarske konference, izdaja publikacije, ureja spletno stran občine ter opravlja ostale naloge s tega področja,
– opravlja kadrovske naloge,
– opravlja naloge s področja dvojezičnega poslovanja,
– skrbi za uresničevanje programov javnih del,
– opravlja naloge glavne pisarne ter nudi pomoč in svetovanje strankam,
– skrbi za sprejem, odpiranje ter odpremo pošte,
– sprejema vloge strank ter vplačila upravnih taks,
– vodi evidence zadev in dokumentov ter izvaja pisarniško poslovanje,
– skrbi za arhiv ter ravnanje z dokumentarnim gradivom,
– izvaja podporna administrativna opravila občinske uprave,
– opravlja druge upravne in skupne naloge, ki smiselno sodijo na to področje.
10. člen 
(Oddelek za družbene dejavnosti) 
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja predvsem naslednje naloge:
– pripravlja razvojne programe na področju zdravstva, šolstva, predšolske vzgoje, kulture, socialnega varstva, športa, mladine ter starejših občanov (družbene dejavnosti),
– se prijavlja na javne razpise za pridobitev državnih ali evropskih sredstev,
– pripravlja javne razpise za sofinanciranje družbenih dejavnosti ter skrbi za njihovo realizacijo,
– pripravlja in izvršuje občinske akte v zvezi z ustanavljanjem javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti,
– pripravlja in izvršuje razvojne programe na področju družbenih dejavnosti,
– pripravlja podlage za organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti ter mrliško ogledne službe,
– pripravlja akte za podeljevanje koncesij na področju družbenih dejavnosti,
– skrbi za pospeševanje razvoja in za financiranje družbenih dejavnosti,
– sestavlja in nadzoruje izvrševanje pogodb z delovnega področja,
– opravlja naloge vzpodbujanja razvoja gospodarstva, podjetništva ter obrti,
– opravlja druge naloge, ki smiselno sodijo na to področje.
11. člen 
(Oddelek za prostor, infrastrukturo in gospodarske javne službe) 
– pripravlja izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– vodi upravne postopke in izdaja potrdila z delovnega področja,
– vodi aktivnosti posegov v prostor in analizira stanje v okolju,
– skrbi za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam na področju urejanja prostora,
– pripravlja programe varstva okolja ter študije obremenitve okolja,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic naravnih ter drugih nesreč,
– koordinira in nadzira izvajanje gospodarskih javnih služb,
– skrbi za izgradnjo ter razvoj cestne in druge komunalne infrastrukture,
– skrbi za naloge s področja gasilstva ter civilne zaščite,
– opravlja druge naloge, ki smiselno sodijo na to področje.
12. člen 
(župan in podžupan) 
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter usmerja in nadzira delo občinske uprave.
V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga po pooblastilu lahko nadomešča podžupan. Podžupan v času nadomeščanja opravlja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
Župan ima svoj kabinet, ki ni notranja organizacijska enota. V kabinetu župana opravljajo delo v podporo županu javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so sistemizirana v notranjih organizacijskih enotah občinske uprave.
13. člen 
(direktor občinske uprave) 
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave za posamezne naloge v zvezi z vodenjem občinske uprave lahko pooblasti vodje notranjih organizacijskih enot. Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občine.
14. člen 
(vodenje notranjih organizacijskih enot) 
Notranje organizacijske enote vodijo vodje oddelkov. Vodje oddelkov so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave ter županu.
Če v posameznem oddelku delovno mesto vodje oddelka začasno ni zasedeno, opravlja naloge vodje direktor občinske uprave ali z njegove strani pooblaščena oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje za vodjo oddelka.
Vodje oddelkov vodijo svoj oddelek ter dajejo usmeritve in po potrebi svetujejo javnim uslužbencem v svojem oddelku. Prav tako odgovarjajo za zakonito, strokovno ter učinkovito delo oddelka.
15. člen 
(projektne skupine) 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev iz različnih notranjih organizacijskih enot občinske uprave, se lahko oblikujejo projektne skupine. Projektna skupina se oblikuje za čas trajanja projekta.
Projektno skupino določi župan ali direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava in vodja projektne skupine, njene naloge, roki za izvedbo nalog, potrebna sredstva in drugi pogoji za delo.
Za vodenje in izvedbo projektnih nalog lahko župan z aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovi službo za projekte.
16. člen 
(zunanji izvajalci) 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
17. člen 
(kolegij župana) 
Kot posvetovalno telo se ustanovi kolegij župana, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave in skrbi za usklajevanje dela občinske uprave in organov občine.
Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani (poklicni in nepoklicni), direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot. Župan lahko v delo kolegija po potrebi vključi tudi druge osebe.
18. člen 
(javni uslužbenci) 
Javni uslužbenci opravljajo naloge občinske uprave na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih. O zaposlitvi v občinski upravi, pooblastilih in imenovanjih javnih uslužbencev v nazive odloča predstojnik.
Naloge, ki jih opravljajo javni uslužbenci, so določene s tem odlokom, aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter pogodbo o zaposlitvi. Naloge se opravljajo v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi ter splošnimi akti občine.
Pri svojem delu so javni uslužbenci dolžni upoštevati usmeritve ter odredbe nadrejenih, razen če bi odrejeno delo predstavljalo protipravno ravnanje.
Javni uslužbenci so pri svojem delu dolžni upoštevati načela strokovnosti, politične nevtralnosti, nepristranskosti in javnega interesa ter varovati poslovne skrivnosti in ugled občinske uprave. Pri svojem delu so prav tako dolžni med seboj sodelovati, da prispevajo k večji strokovnosti, izkušenosti ter učinkovitosti dela občinske uprave.
19. člen 
(disciplinska in odškodninska odgovornost) 
O disciplinski in odškodninski odgovornosti javnih uslužbencev v občinski upravi se vodi postopek v skladu z zakonom in internim aktom občine.
20. člen 
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi določa notranjo organizacijo občinske uprave, način vodenja, pogoje za zasedbo delovnih mest, naloge in pristojnosti zaposlenih v občinski upravi ter ostala vprašanja s tega področja.
Sestavni del akta iz prejšnjega odstavka je tudi sistemizacija delovnih mest v organu skupne občinske uprave iz 4. člena tega odloka.
21. člen 
(odločanje v upravnem postopku) 
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom določeno drugače.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine za tiste upravne zadeve, ki sodijo v njegovo krajevno pristojnost, če zakon ne določa drugače.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinske uprave odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih zadevah iz prenesene pristojnosti odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
22. člen 
(dvojezično poslovanje) 
V skladu z ustavo in statutom občine zagotavlja občinska uprava na narodnostno mešanem območju Občine Lendava dvojezično poslovanje v slovenskem in madžarskem jeziku.
23. člen 
(delovni čas) 
Občinska uprava na krajevno običajen način objavi svoj delovni čas in uradne ure. Podrobnejša opredelitev tega področja se določi z internim aktom občine.
24. člen 
(uskladitev akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest) 
V 30 dneh od veljavnosti tega odloka se z njim uskladi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
25. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 11/17, 23/17 in 9/18).
Št. 03504-0001/2019-2
Lendava, dne 23. januarja 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar l.r.