Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

Št. 3310-48/2018/3 Ob-1214/19, Stran 131
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020«, ki se vodi pod identifikacijsko številko SA.44057 (2016/XA), potrjene s strani Evropske komisije z dne 4. 2. 2016, št. 440-20/2015/16;
– Sklepa Evropske komisije št. C(2016) 6391 z dne 10. oktobra 2016 o združljivosti sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode – velika podjetja – PRP 2014–2020« s Pogodbo o delovanju EU, pri čemer se Shema državne pomoči vodi pod identifikacijsko številko SA.44142 (2016/N) z veljavnostjo do 31. decembra 2020, Naznanilo o prejetju sklepa pa je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 70/16, in
– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. M002-2399253-2016 z dne 27. oktobra 2016 za shemo »de minimis« pomoči »Naložbe namenjene učinkoviti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči,
objavlja
5. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov. Od tega:
– 6.000.000 eurov za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
– 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 11.250.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 3.750.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Vloga na javni razpis:
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s prilogami od 1 do 11, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
Začetek vnosa vlog in zaprtje javnega razpisa: 
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja 2019, do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe se zadnji zahtevek za izplačilo sredstev lahko vlaga do 1. februarja 2022.
Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga 13 razpisne dokumentacije).
2. Namen podpore in vrsta naložb
1. Namen podpore in vrsta naložb sta določena v 29. členu Uredbe, pri čemer:
a) so kmetijski proizvodi določeni v 7. točki 2. člena Uredbe;
b) je predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode opredeljena v 15. točki 2. člena Uredbe. V skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe je predelava kmetijskih proizvodov vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen sušenja hmelja;
c) je predelava kmetijskih v nekmetijske proizvode opredeljena v 16. točki 2. člena Uredbe;
č) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave v skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe, pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se prodaja in trženje izvajata v ločenih prostorih;
d) je degustacijski prostor iz prve alineje četrtega odstavka 29. člena Uredbe določen v 24. točki 2. člena Uredbe;
e) je seznam kmetijskih in nekmetijskih proizvodov v Prilogi 14 razpisne dokumentacije.
2. Če gre za naložbo iz šestega odstavka 29. člena Uredbe, upravičenec izkazuje delež stroškov naložb iz prve do pete alineje petega odstavka 29. člena Uredbe z Dokazilom št. D5.1.3 »Opredelitev naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti«, iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.
3. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v 33. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
4. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe so naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, naslednje:
a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, kar je razvidno iz elaborata gradbene fizike ali energetskega pregleda,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe upravičenca;
b) naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena Uredbe;
c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v ureditev objektov, nakup naprav oziroma naložbe v tehnologije, ki imajo veljavni patent ali licenco, ali
– naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega procesa so novi ali izpopolnjeni proizvodi.
3. Upravičenec do podpore
1. Upravičenec do podpore je določen v 30. členu Uredbe.
2. Izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka 30. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D9 »Dokazila o velikosti in povezanosti podjetij« iz Priloge 9 razpisne dokumentacije.
3. Izpolnjevanje pogoja iz tretjega odstavka 30. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.1.1 »Overjeno dokazilo o končani izobrazbi«, Dokazilom št. D6.1.2 »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, Dokazilom št. D6.1.3 »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah na podlagi pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti« in Dokazilom št. D6.1.4 »Izjava o dokazovanju pridobljenih delovnih izkušenj na podlagi vpisa v register kmetijskih gospodarstev«, iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4. Če je upravičenec iz tretjega odstavka 30. člena Uredbe pravna oseba iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe, se poleg dokazil iz prejšnje točke (dokazila se priložijo za fizično osebo, ki izvaja nadzor nad pravno osebo, ki se šteje za mladega kmeta) priložita Dokazilo št. D2.1 »Zemljiškoknjižni izpisek« iz Priloge 2 razpisne dokumentacije in Dokazilo št. D6.1.5 »Nadzor mladega kmeta nad pravno osebo« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1 Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 100. člena Uredbe, razen pogoja iz 17. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe:
a) glede izpolnjevanja pogojev iz 1. do 12. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, razen pogojev iz 2. in 11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D10 »Izjava upravičenca glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa« iz Priloge 10 razpisne dokumentacije;
b) naložba iz 13. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se uporablja tudi za druge namene, če ni namenjena izključno dejavnostim iz prvega odstavka 29. člena Uredbe. Vlogi na javni razpis se priloži Dokazilo št. D1.4 »Naložba v ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme ali druge opreme, ki se uporablja tudi za druge namene« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
c) če gre za naložbo iz 14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priložijo Dokazilo št. D1.5.2 »Popis del in stroškov, ki se nanašajo na celotno naložbo«, Dokazilo št. D1.5.3 »Popis izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis« in Dokazilo št. D1.5.4 »Popis del in stroškov, s katerimi se prijavlja na javni razpis« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
č) če gre za naložbo iz 15. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priložijo naslednja dokazila iz Priloge 2 razpisne dokumentacije: Dokazilo št. D2.3 »Kopija overjene pogodbe o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici« in Dokazilo št. D2.4 »Kopija overjenega soglasja lastnik(-ov) k naložbi«. Če je upravičenec solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja rekonstrukcija objekta oziroma nakup opreme, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D2.2 »Kopija overjenega soglasja drugega solastnika(-ov) k naložbi« iz Priloge 2 razpisne dokumentacije;
d) glede izpolnjevanja pogojev iz 16. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži dokazilo št. D2.1 »Zemljiško knjižni izpisek« iz Priloge 2 razpisne dokumentacije;
e) glede izpolnjevanja pogoja iz 18. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priložijo naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– če gre za zahteven ali manj zahteven objekt: Dokazilo št. D1.1.1 »Gradbeno dovoljenje za zahtevne in manj zahtevne objekte«, Dokazilo št. D1.1.4 »Projekt za izvedbo del (PZI)« v skladu z 59. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 82/18) in Dokazilo št. D1.1.6 »Popis del in projektantski predračun«,
– če gre za nezahteven objekt: Dokazilo št. D1.1.5 »Gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte«;
f) če se naložba nanaša na ureditev enostavnega ali nezahtevnega objekta, se namen naložbe izkazuje z Dokazilom št. D1.2.3 »Opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe v ureditev objekta« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
g) glede izpolnjevanja pogojev iz 21. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priložijo naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– če gre za naložbo v nakup opreme za zahteven ali manj zahteven objekt: Dokazilo št. D1.1.1 »Gradbeno dovoljenje za zahtevne in manj zahtevne objekte« ali Dokazilo št. D1.1.2 »Uporabno dovoljenje« ali Dokazilo št. D1.1.3 »Potrdilo upravne enote«;
– če gre za naložbo v nakup opreme za nezahteven objekt: Dokazilo št. D1.1.5 »Gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte«;
h) če ne gre za naložbo iz 14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se v skladu s 24. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe vlogi na javni razpis priložijo naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D1.5.1 »Izjava, da pred vložitvijo vloge na javni razpis še niso bila izvedena dela v okviru naložbe« ali
– Dokazilo št. D1.5.2 »Popis izvedenih del in stroškov, ki se nanašajo na celotno naložbo«, Dokazilo št. D1.5.3 »Popis izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis« in Dokazilo št. D1.5.4 »Popis del in stroškov, s katerimi se prijavlja na javni razpis«;
i) glede izpolnjevanja pogojev iz 25. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D1.2.5 Soglasje v skladu s predpisom, ki ureja varstvo kulturne dediščine« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
2. Glede izpolnjevanja pogojev iz drugega odstavka 100. člena in 94. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priložita Dokazilo št. D3.1 »Že dodeljena javna sredstva za iste upravičene stroške« in Dokazilo št. D3.2 »Zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih« iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
3. Če gre za naložbo iz tretjega odstavka 100. člena Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D1.5.1 »Izjava, da pred vložitvijo vloge na javni razpis še niso bila izvedena dela v okviru naložbe« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
4. Če gre za naložbo iz petega odstavka 100. člena Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.5 »Vpliv naložbe na okolje iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
5. Poleg pogojev iz 1. do 4. točke tega podpoglavja mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 34. člena Uredbe:
a) v skladu z 2. točko 34. člena Uredbe mora vlogi na javni razpis priložiti Dokazilo št. D11 »Poslovni načrt«, iz Priloge 11 razpisne dokumentacije. Poslovni načrt vsebuje sestavine iz poglavja IX priloge 4 Uredbe, ki so podrobneje določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa;
b) poslovni načrt iz 4. točke podtočke a) 34. člena Uredbe mora temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN;
c) poslovni načrt iz 4. točke podtočke b) 34. člena Uredbe mora temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN ali
– na pokritju, opredeljenem v prilogi 5 Uredbe;
č) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 34. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.1 »Opis stanja pred naložbo in fotografije zemljišča« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
d) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 34. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.1.7 »Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
e) izpolnjevanje pogoja iz 8. točke 34. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.3.1 »Fotografije objekta in prostora ter skica postavitve opreme v prostoru v katerem bo oprema nameščena« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
f) naložba majhne kmetije iz 10. točke 34. člena Uredbe je naložba, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije iz 2. točke 11. člena Uredbe, pri čemer se višina prihodka iz poslovanja majhne kmetije navede v prijavnem obrazcu, polnovredna delovna moč (v nadaljnjem besedilu: PDM) pa se izkazuje z Dokazilom št. D6.9.1 »Dokazilo o obsegu dela na kmetiji« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
g) podrobnejše sestavine seznama skupne rabe naložbe so v skladu z 11. točko 34. člena Uredbe določene v Prilogi 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa;
h) če je upravičenec skupina ali organizacija proizvajalcev, se pri ugotavljanju obsega dela upošteva obseg dela pravne osebe, ki je priznana kot skupina ali organizacija proizvajalcev, ali obseg dela njenih članov v skladu s poglavjem I Priloge 4 Uredbe. Če upravičenec uveljavlja obseg dela članov, predloži Dokazilo št. D6.9.2.2 »Skupina ali organizacija proizvajalcev« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije. Če je upravičenec zadruga, ki ni skupina ali organizacija proizvajalcev, predloži Dokazilo št. D6.9.2.1 »Zadruga« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
i) trženje kmetijskih proizvodov se v skladu s 15. točko 34. člena Uredbe opravlja v ločenih, posebej za to dejavnost namenjenih prostorih:
– na naslovu ali sedežu kmetijskega gospodarstva ali pravne osebe,
– na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obrata,
– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja prodaja kmetijskih proizvodov njenih članov,
– na premičnih prodajnih stojnicah,
– v mobilnih prodajalnah ali
– v namenskih aparatih za prodajo kmetijskih proizvodov.
6. Če gre za naložbo iz druge in četrte alineje četrtega odstavka 29. člena Uredbe, upravičenec izkazuje lastninsko pravico prevoznega sredstva z Dokazilom št. D6.7 »Lastnina mobilne prodajalne oziroma prevoznega sredstva« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
7. Če gre za naložbo v ureditev enostavnega objekta in nakup pripadajoče opreme, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D1.2.6 »Lokacijska informacija« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
4.2 Posebni pogoji glede na posamezno vrsto naložbe ali upravičenca
1. Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 35. člena Uredbe:
a) za izkazovanje pogoja iz 2. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.8 »Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
b) v skladu s 3. točko prvega odstavka 35. člena Uredbe se kot primeren prihodek šteje prihodek v višini bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na 1 PDM, ki v letu 2018 znaša 10.113,48 eurov. Če je upravičenec kmetija, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.9.1 »Dokazilo o obsegu dela na kmetiji« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
c) upravičenec iz druge alineje drugega odstavka 30. člena Uredbe mora v skladu s 4. točko prvega odstavka 35. člena Uredbe vlogi na javni razpis priložiti Dokazilo št. D7 »Obratni hipotetični scenarij« iz Priloge 7 razpisne dokumentacije. Obratni hipotetični scenarij lahko ARSKTRP oceni s pomočjo izvedenca v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek;
č) če gre za naložbe iz prve do pete alineje petega odstavka 29. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.6 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
d) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave, je upravičenec ali član zadruge oziroma član skupine ali organizacije proizvajalcev, katerega kmetijski proizvodi se tržijo, v skladu s 1. točko drugega odstavka 35. člena Uredbe, v letu 2018 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;
e) za izkazovanje pogoja iz 2. točke drugega odstavka 35. člena Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.10 »Trženje kmetijskih proizvodov v ločenih prostorih« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
f) v skladu s četrtim odstavkom 35. člena in 97. členom Uredbe vrednost lastnega dela ne sme preseči urne postavke 5,76 EUR/uro bruto za ročno delo ter 15,31 EUR/uro bruto za strojno delo;
g) v skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe vrednost žaganega lesa ne sme preseči 200 EUR/m3 žaganega lesa;
h) za izkazovanje pogoja iz šestega odstavka 35. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.2 »Vpis v register obratov« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4.3 Posebni pogoji za naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov
Če gre za naložbe iz četrte in pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1. in 4.2. tega javnega razpisa izpolnjevati tudi pogoje iz 36. člena Uredbe in vlogi na javni razpis priložiti naslednji dokazili iz Priloge 6 razpisne dokumentacije:
a) če gre za naložbo iz prve alineje 2. točke 36. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.3.1 »Elaborat gradbene fizike«;
b) če gre za naložbo iz druge alineje 2. točke 36. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.3.2 »Energetski pregled«.
5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na podlagi meril v skladu z 38., 93. in 93.a členom Uredbe. Merila in dokazila so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. V skladu s prvim odstavkom 38. člena Uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Če upravičenec za posamezno merilo ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk.
4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije (sklop A javnega razpisa)
Merilo
Število točk
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
25
1.
POVEČANJE PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA V KOLEDARSKEM LETU PRED VLOŽITVIJO ZADNJEGA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO SREDSTEV – maksimalno število točk:
Upošteva se načrtovani obseg prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva v koledarskem letu pred datumom vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na PDM:
25
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov prihodka /PDM;
25
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov prihodka /PDM;
20
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov prihodka /PDM;
16
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov prihodka /PDM;
12
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov prihodka /PDM;
8
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov prihodka /PDM.
4
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.
II.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 15 razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo izvedena naložba:
5
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;
5
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3;
3
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE IZVAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
5
III.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
30
1.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk: 
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz enega od naslednjih prednostnih sektorjev: sadje (brez vina in oljk), zelenjava, žito ali prašičje meso.
Upravičenec v podpoglavju 7.1.2.3 prijavnega obrazca navede količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki so bile predmet predelave ali trženja v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis.
20
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev znaša:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
20
– več kot 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
15
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
10
2.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Kmetijsko gospodarstvo je ob vložitvi vloge na javni razpis vključeno v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti:
10
– zaščitena geografska označba; 
– zaščitena označba porekla; 
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost; 
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v shemo kakovosti z Dokazilom št. D6.4.1 »Certifikat ali odločba za proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
IV.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
5
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalce ali zadruge. Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D8.1 »Potrdilo o članstvu v zadrugi« ali Dokazilo št. D8.3 »Potrdilo o članstvu v skupini ali organizaciji proizvajalcev« iz Priloge 8 razpisne dokumentacije. Članstvo v skupini ali organizaciji proizvajalcev je razvidno iz evidence organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje.
5
V.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk:
30
1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk: 
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
10
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe;
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe;
4
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno naložbo.
5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.1. »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev čistilnih naprav« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi; 
4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje;
6
– ponovna uporaba odpadne vode;
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
2
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.2 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti z zmanjšanjem izpustov in varčevanja z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša poraba vode do vključno 10 %;
2
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 20 %.
6
Kot letna poraba vode se šteje voda pridobljena iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira (lastne vrtine), ki ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno uporabljene vode. 
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom vložitve vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je načrtovano stanje v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Podatki o porabi vode se navedejo v podpoglavju 7.1.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.3 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.4 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za reciklažo in uporabo odpadnih surovin« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.5 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za zmanjševanje količine odpadkov« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
8
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletni strani: 
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
8
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar pomeni, da leseni konstrukcijski elementi predstavljajo vsaj
50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi izrisa tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) v A3 formatu iz Dokazila št. D1.2.2 »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« in Dokazila št. D1.2.4 »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Upravičenec ne more uveljavljati merila »Ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa«, če to merilo uveljavlja v okviru merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje«.
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se lahko seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 10 točk.
2.
INOVACIJE – maksimalno število točk: 
5
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec v drugem poglavju prijavnega obrazca navede, ali in kako naložba prispeva k uvajanju inovacij.
3.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE 
Naložba, ki prispeva k blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam, je:
15
a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
6
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.2 prijavnega obrazca in se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1 »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2 »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
b) naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
6
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1 »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2 »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
c) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
12
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar pomeni, da leseni konstrukcijski elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
9
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi izrisa tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) v A3 formatu iz Dokazila št. D1.2.2 »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« in Dokazila št. D1.2.4 »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 15 točk.
5. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec majhne kmetije, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije (sklop A javnega razpisa)
Merila
Število točk – 
enostavne naložbe
Število točk – zahtevne naložbe
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
30
30
1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk: 
Upošteva se interna stopnja donosnosti, ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta:
30
15
a) če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov:
– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %;
30
15
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
25
13
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
20
11
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
15
10
– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %;
9
9
b) če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov:
– ISD je več kot 7 % do vključno 10 %;
30
15
– ISD je več kot 5 % do vključno 7 %;
25
13
– ISD je več kot 3 % do vključno 5 %;
20
11
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
15
10
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 10 %.
9
9
2.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk: 
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadaljnjem besedilu: NSV) projekta pri 5 odstotni obrestni meri in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV projekta se določi v skladu
s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk (15 točk).
/
15
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 eurov
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20 × (20.000 ÷ 60.000) = 7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 eurov
Zaprošena sredstva: 100.000 eurov
Št. točk = 20 × (2.000 ÷ 100.000) = 0 à 0 točk.
II. 
DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk: 
Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.1.1 »Overjeno dokazilo o končani izobrazbi« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Upravičenca je končal vsaj: 
10
5
– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokih strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo;
10
5
– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokih strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);
9
5
– višjo izobrazbo (6. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo;
8
4
– višjo izobrazbo (6. raven);
7
4
– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo;
6
3
– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven);
5
3
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo;
4
3
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven);
3
2
– nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo.
Kot kmetijska ali s kmetijstvom povezana izobrazba se štejejo agro-živilska (vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska izobrazba.
2
1
III.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
5
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 15 razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo izvedena naložba:
5
2
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;
5
2
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3;
3
1
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
1
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
5
3
IV.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
15
25
1.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk: 
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz enega od naslednjih prednostnih sektorjev: sadje (brez vina in oljk), zelenjava, žito ali prašičje meso.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v podpoglavju 7.1.2.3 prijavnega obrazca navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja bo pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:
10
15
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
10
15
– več kot 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
6
10
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
3
5
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.
2.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Kmetijsko gospodarstvo je ob vložitvi vloge na javni razpis vključeno v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti:
5
10
– zaščitena geografska označba; 
– zaščitena označba porekla; 
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost; 
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v sheme kakovosti z Dokazilom št. D6.4.1 »Certifikat ali odločba za proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.
V.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
5
5
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev, ali zadruge. Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D8.1 »Potrdilo o članstvu v zadrugi« ali Dokazilo št. D8.3 »Potrdilo o članstvu v skupini ali organizaciji proizvajalcev« iz Priloge 8 razpisne dokumentacije. Članstvo v skupini ali organizaciji proizvajalcev je razvidno iz evidence organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje.
5
5
VI.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJE IN PODNEBNE SPREMEMBE – maksimalno število točk:
30
30
1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk: 
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
10
10
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
2
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe;
3
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe;
4
4
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno naložbo.
5
5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.1 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev čistilnih naprav« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi; 
4
4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje;
6
6
– ponovna uporaba odpadne vode;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
2
2
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.2 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti z zmanjšanjem izpustov in varčevanja z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %;
2
2
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
4
4
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.
6
6
Kot letna poraba vode se šteje voda, pridobljena iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira (lastne vrtine), ki ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno uporabljene vode. 
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom vložitve vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je načrtovano stanje v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Podatki o porabi vode se navedejo v podpoglavju 7.1.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.3 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
4
4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.4 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za reciklažo in uporabo odpadnih surovin« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
4
4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.5 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za zmanjševanje količine odpadkov« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
6
6
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletni strani: 
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
8
8
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar pomeni, da leseni konstrukcijski elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
5
5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi izrisa tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) v A3 formatu iz Dokazila št. D1.2.2 »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« in Dokazila št. D1.2.4 »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Upravičenec ne more uveljavljati merila ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa, če to merilo uveljavlja v okviru merila podnebne spremembe in prilagoditev nanje.
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se lahko seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 10 točk.
2.
INOVACIJE – maksimalno število točk: 
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu:
5
10
– upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod;
5
10
– upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod; 
4
8
– upravičenec nima patenta ali licence, nov ali izpopolnjen proizvod je opisan v poslovnem načrtu.
3
5
3.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE 
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
15
10
a) naložbe v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
6
3
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.2 prijavnega obrazca in se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1 »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2 »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
6
3
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1 »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2 »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
c) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
12
8
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar pomeni, da leseni konstrukcijski elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
9
5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi izrisa tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) v A3 formatu iz Dokazila št. D1.2.2 »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« in Dokazila št. D1.2.4 »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 15 ali 10 točk.
6. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba (sklop B javnega razpisa)
Merila
Število točk – enostavne naložbe
Število točk – zahtevne naložbe
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
30
30
1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk: 
Upošteva se ISD, ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta:
20
20
a) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %;
20
20
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
17
17
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
14
14
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
11
11
– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %;
9
9
b) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec zadruga ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
20
20
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
17
17
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
14
14
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
11
11
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 12 %;
9
9
c) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD je več kot 7 % do vključno 10 %;
20
20
– ISD je več kot 5 % do vključno 7 %;
17
17
– ISD je več kot 3 % do vključno 5 %;
14
14
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
11
11
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 10 %;
9
9
č) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zadruga ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
20
20
– ISD je več kot 4 % do vključno 6 %;
17
17
– ISD je več kot 3 % do vključno 4 %;
14
14
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
11
11
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 9 %.
9
9
2.
GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk: 
Gospodarnost poslovanja se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta:
10
10
a) če je upravičenec zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,15;
10
10
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,09 do vključno 1,15;
8
8
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,06 do vključno 1,09;
6
6
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,03 do vključno 1,06;
4
4
– gospodarnost poslovanja je do vključno 1,03;
2
2
b) če je upravičenec zadruga ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,02;
10
10
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,00 do vključno 1,02;
8
8
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,98 do vključno 1,00;
6
6
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,96 do vključno 0,98;
4
4
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,94 do vključno 0,96.
2
2
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.
II. 
DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
10
5
1.
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE ALI ZADRUGA) – maksimalno število točk: 
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje. 
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
10
5
III.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
5
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 15 razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva občina, na območju katere bo izvedena naložba:
5
2
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;
5
2
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3;
3
1
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
1
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
5
3
IV.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
15
25
1.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:
15
15
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz enega od naslednjih prednostnih sektorjev: sadje (brez vina in oljk), zelenjava, žito ali prašičje meso.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v podpoglavju 7.1.2.3 prijavnega obrazca navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja bo pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
15
15
– več kot 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
10
10
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
5
5
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.
2.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Kmetijsko gospodarstvo je ob vložitvi vloge na javni razpis vključeno v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti:
0
10
– zaščitena geografska označba; 
– zaščitena označba porekla; 
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost; 
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost v sheme kakovosti z Dokazilom št. D6.4.1 »Certifikat ali odločba za proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Če je upravičenec zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev in se naložba nanaša na trženje kmetijskih proizvodov njenih članov, se točke na podlagi tega merila priznajo, če ima certifikat ali odločbo o oceni vina najmanj 50 odstotkov članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki so vpisani v RKG in katerih kmetijski proizvodi se tržijo v okviru te naložbe.
Če je član zadruge zadruga, se pri izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka upoštevajo kmetijski proizvodi njenih članov in kmetijski proizvodi zadruge iz lastne pridelave.
Upravičenec izkazuje vključenost članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev v sheme kakovosti z Dokazilom št. D6.4.1 »Certifikata ali odločba za proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni vina« ter člane, katerih kmetijski proizvodi se tržijo z Dokazilom št. D6.4.2 »Seznam članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, katerih kmetijski proizvodi so vključeni v sheme kakovosti in se tržijo« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.
V.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
5
5
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je član branžnih ali medbranžnih organizacij ali zadružne zveze. Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D8.2 »Potrdilo o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi« iz Priloge 8 razpisne dokumentacije.
5
5
VI.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJE IN PODNEBNE SPREMEMBE – maksimalno število točk:
30
30
1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk: 
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
10
10
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
2
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe;
3
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe;
4
4
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno naložbo.
5
5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.1 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev čistilnih naprav« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi; 
4
4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje;
6
6
– ponovna uporaba odpadne vode;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
2
2
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na Dokazila št. D6.6.2 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti z zmanjšanjem izpustov in varčevanja z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %;
2
2
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
4
4
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.
Zmanjšanje porabe vode se nanaša na načrtovano stanje ob zaključku naložbe, ko upravičenec predloži zadnji zahtevek za plačilo.
6
6
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom vložitve vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je načrtovano stanje v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Podatki o porabi vode se navedejo v podpoglavju 7.1.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.3 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin. 
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata iz Priloge 10 Uredbe. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.6.4 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za reciklažo in uporabo odpadnih surovin« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4
4
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov. 
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.5 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za zmanjševanje količine odpadkov« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4
4
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
6
6
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletni strani: 
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
8
8
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar pomeni, da leseni konstrukcijski elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
5
5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi izrisa tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) v A3 formatu iz Dokazila št. D1.2.2 »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« in Dokazila št. D1.2.4 »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Upravičenec ne more uveljavljati merila ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa, če to merilo uveljavlja v okviru merila podnebne spremembe in prilagoditev nanje.
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se lahko seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 10 točk.
2.
INOVACIJE – maksimalno število točk: 
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu:
5
10
– upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod;
5
10
– upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod;
4
8
– upravičenec nima patenta ali licence, nov ali izpopolnjen proizvod je opisan v poslovnem načrtu.
3
5
3.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE 
Naložba, ki prispeva k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, je:
a) naložbe v učinkovito rabo energije:
15
10
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
6
3
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.2 prijavnega obrazca in se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1 »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2 »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1 »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2 »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
6
3
c) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
12
8
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar pomeni, da leseni konstrukcijski elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
9
5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi izrisa tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) v A3 formatu iz Dokazila št. D1.2.2 »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« in Dokazila št. D1.2.4 »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 15 ali 10 točk.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 31., 95., 98. in 99. členu Uredbe.
2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16 in 73/17, v nadaljnjem besedilu: Katalog stroškov) in opredeljeni v Prilogi 17 razpisne dokumentacije.
3. Če so upravičeni stroški določeni v Katalogu stroškov, upravičenec v skladu s tretjim odstavkom 95. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D5.1.1 »Ponudba za stroške, ki so navedeni v Katalogu stroškov« iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.
4. Če upravičeni stroški niso določeni v Katalogu stroškov, upravičenec v skladu s šestim odstavkom 95. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D5.1.2 »Tri tržno primerljive ponudbe« iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.
5. Neupravičeni stroški so določeni v 32. in 96. členu Uredbe.
7. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 41. členu Uredbe.
2. Upravičenec v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe vloži zbirno vlogo v letu 2018.
3. V skladu s sedmim odstavkom 41. člena Uredbe se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/.
4. Zaprtost finančne konstrukcije je določena v 101. členu Uredbe. Če gre za naložbe iz 2. točke 33. člena Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis priloži naslednja dokazila iz Priloge 4 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D4.1 »Za upravičence, ki ob predložitvi vloge vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in niso vpisani v Poslovni register Slovenije«;
– Dokazilo št. D4.2 »Izjava o finančni pokritosti« (drugi odstavek 101. člena Uredbe) ali
– Dokazilo št. D4.3 »Overjena fotokopija sklepa sveta zavoda ali sklepa pristojnega organa občine«, če je upravičenec javni zavod (četrti odstavek 101. člena Uredbe).
8. Vloga in postopek za dodelitev podpore
1. Vloga in postopek za dodelitev podpore sta določena v 91., 92. in 93. členu Uredbe.
2. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto upravičenca, in sicer:
– sklop A: nosilci kmetij ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije,
– sklop B: samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, zavodi in gospodarske družbe.
3. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Prilogi 16 razpisne dokumentacije.
4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na javni razpis in zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji tega podukrepa.
5. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– družbeno socialni vidik naložbe: 7 %;
– geografski vidik naložbe: 8 %;
– proizvodna usmeritev naložbe: 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 25 %.
6. Obvezne priloge, brez katerih se v skladu s sedmim odstavkom 52. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so določene v 37. členu Uredbe.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo se izvaja v skladu z 39., 102., 103., 104. in 105. členom Uredbe.
2. Glede izpolnjevanja pogojev iz petega odstavka 102. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila iz Priloge 12 razpisne dokumentacije:
a) Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.4 »Izjava o neizterljivosti DDV«;
b) Izpolnjevanje pogojev iz 5. in 12. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.5 »Fotografije«;
c) Izpolnjevanje pogoja iz 6. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.6 »Javna naročila«;
č) Izpolnjevanje pogoja iz 7. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.7 »Račun ali račun s specifikacijo ter dokazila, ki izkazujejo prevzem opreme«;
d) Izpolnjevanje pogoja iz 9. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.8 »Izjava upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.
3. Izpolnjevanje pogojev iz 2. točke tretjega odstavka 39. člena in šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.19.3 »Uporabno dovoljenje« in Dokazilom št. D12.19.4 »Projekt izvedenih del (PID)« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije ter Dokazilom št. D1.1.3 »Potrdilo upravne enote« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
4. Izpolnjevanje pogoja iz sedmega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.19.3 »Uporabno dovoljenje« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
5. Izpolnjevanje pogojev iz enajstega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.9 »Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lesa iz lastnega gozda« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije, če ni bilo priloženo vlogi na javni razpis.
6. Izpolnjevanje pogojev iz 11. točke petega odstavka in dvanajstega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.10 »Izjava upravičenca glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
7. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 1. februar 2022.
8. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2). Če upravičenec uveljavlja predplačilo, k zahtevku za predplačilo priloži Dokazilo št. D4.4 »Bančna garancija« iz Priloge 4 razpisne dokumentacije.
9. Izpolnjevanje pogoja iz prve alineje prvega odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D12.11 »Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
10. Izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prvega odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D12.12» Vpis živilskega obrata v register obratov« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
11. Izpolnjevanje pogoja iz tretje alineje prvega odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D12.13 »Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
12. Če je upravičenec zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev, se izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 39. člena Uredbe izkazuje z Dokazilom št. D12.14 »Certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
13. Izpolnjevanje pogoja iz pete alineje prvega odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D12.15 »Izjava o vgrajenem števcu toplotne ali električne energije« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
14. Izpolnjevanje pogoja iz šeste alineje prvega odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D12.16 »Izjava o vgrajenem števcu vode ali števcu odpadne vode« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
15. Izpolnjevanje pogoja iz sedme alineje prvega odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D12.17 »Izjava proizvajalca kurilne naprave« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
16. Izpolnjevanje pogoja iz 3. točke tretjega odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D12.18 »Homologacija vozila« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
17. Izpolnjevanje pogoja iz šestega odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D12.19 »Dokazilo o obsegu dela« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije, ki se priloži zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev.
10. Obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 40., 103. in 106. členu Uredbe.
2. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz tega poglavja poročati na predpisanem obrazcu iz Priloge 18 razpisne dokumentacije.
11. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
12. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
13. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se izvajajo in neizpolnjevanje obveznosti se sankcionira v skladu s 108. členom Uredbe.
2. Za vprašanje višje sile in izjemnih okoliščin se uporabljajo določbe 109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga 1: Podrobnejša vsebina poslovnega načrta
Priloga 2: Seznam skupne rabe naložbe