Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

Št. 3310-43/2018/3 Ob-1213/19, Stran 105
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
11. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe, ki so podrobneje opredeljene v 1. točki 2. poglavja tega javnega razpisa.
Razpisana sredstva po sklopih:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 6.600.000 EUR. Od tega:
– 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
– 3.600.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe (sklop B) ter
– 2.500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 4.950.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 1.650.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Vloga na javni razpis
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s prilogami od 1 do 11, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
Začetek vnosa vlog in zaprtje javnega razpisa: 
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja 2019, do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu z 98. členom Uredbe so do podpore upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 1. februar 2022.
Informacije o javnem razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS), Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 13 razpisne dokumentacije)
2. Predmet podpore
1. Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi). Predmet podpore so naslednje vrste naložb iz prvega odstavka 5. člena Uredbe:
– nakup in postavitev mrež proti toči,
– nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
– ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
– ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.
2. Naložbe iz prejšnje točke se glede na cilje iz PRP 2014-2020 delijo v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe.
3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe primarna pridelava kmetijskih proizvodov iz 1. točke tega poglavja pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, brez nadaljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova priprava s strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava primarnih kmetijskih proizvodov za prvo prodajo se šteje tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem in pakiranje.
4. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v 9. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 6. členu Uredbe.
2. Upravičenec iz drugega odstavka 6. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D8.1. »Overjeno dokazilo o končani izobrazbi«, Dokazilo št. D8.2. »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, Dokazilo št. D8.3. »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah na podlagi pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti« in Dokazilo št. D8.4. »Izjava o dokazovanju pridobljenih delovnih izkušnjah na podlagi vpisa v register kmetijskih gospodarstev«, iz Priloge 8 razpisne dokumentacije.
3. Upravičenec iz prejšnje točke, ki je pravna oseba iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe, poleg dokazil iz prejšnje točke (dokazila se priložijo za fizično osebo, ki izvaja nadzor nad pravno osebo, ki se šteje za mladega kmeta), priloži naslednji dokazili:
– Dokazilo št. D1.6.1. »Zemljiškoknjižni izpisek« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, in
– Dokazilo št. D6.8. »Nadzor mladega kmeta nad pravno osebo« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4. Če je upravičenec v skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe skupina ali organizacija proizvajalcev v kmetijstvu, ki uresničuje kolektivno naložbo, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D2.1. »Izjava o velikosti in povezanosti podjetja« iz Priloge 2 razpisne dokumentacije, iz katere je razvidno, da izpolnjuje pogoje za mikro, malo ali srednje podjetje.
5. Upravičenec iz osmega odstavka 6. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D10.3. »Overjena kopija pogodbe o sodelovanju pri izvedbi kolektivne naložbe, ki jo bo izvajala skupina kmetov« iz Priloge 10 razpisne dokumentacije.
6. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2018.
7. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe v skladu s trinajstim odstavkom 6. člena Uredbe ne smejo biti povezani na način, opredeljen v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1). Glede izpolnjevanja tega pogoja upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D2.2. »Izjava o nepovezanosti članov skupine kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo« iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedena.
2. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora upravičenec za predložene dokumente, sestavljene v tujem jeziku, če je to potrebno, zagotoviti slovenski prevod s strani sodnega tolmača, ki je imenovan za sodnega tolmača z odločbo Ministrstva za pravosodje.
3. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. ter 10. do 25. točki prvega odstavka 100. člena Uredbe, razen 17. točki prvega odstavka 100. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogojev iz 1., 3., 4., 5., 7., 8., 10. in 12. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.10. »Izjava upravičenca glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
b) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 100. člena in 23. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D4.2. »Izjava o finančni pokritosti« in Dokazilom št. D4.3. »Overjena kopija sklepa sveta zavoda ali sklepa pristojnega organa občine«, iz Priloge 4 razpisne dokumentacije;
c) naložba iz 13. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se uporablja tudi za druge namene, če ni namenjena izključno dejavnosti iz prvega odstavka 5. člena Uredbe. Vlogi na javni razpis se priloži Dokazilo št. D1.4. »Naložba v ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme ali druge opreme, ki se uporablja tudi za druge namene« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
č) če gre za naložbo iz 14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D1.5.2. »Popis del in stroškov, ki se nanašajo na celotno naložbo«,
– Dokazilo št. D1.5.3. »Popis izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis«, in
– Dokazilo št. D1.5.4. »Popis del in stroškov, s katerimi se prijavlja na javni razpis;
d) če gre za naložbo iz 15. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D1.6.2. »Overjeno soglasje drugega solastnika(-ov) k naložbi«, za obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila sredstev, če je upravičenec solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja rekonstrukcija objekta oziroma nakup opreme,
– Dokazilo št. D1.6.3. »Kopija overjene pogodbe o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici« za obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila sredstev za naložbo, če upravičenec ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja rekonstrukcija objekta oziroma nakup opreme,
– Dokazilo št. D1.6.4. »Kopija overjenega soglasja lastnika k naložbi«, če soglasje lastnika k naložbi ni vsebovano v pogodbi o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici iz 15. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe;
e) če gre za naložbo iz 16. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D1.6.1. »Zemljiškoknjižni izpisek«, če je upravičenec lastnik nepremičnine, na kateri se izvaja gradnja novega objekta;
f) glede izpolnjevanja pogoja iz 18. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– če gre za zahteven ali manj zahteven objekt: Dokazilo št. D1.1.1. »Gradbeno dovoljenje za zahtevne in manj zahtevne objekte«, Dokazilo št. D1.1.4. »Projekt za izvedbo del (PZI)« v skladu z 59. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 82/18) in Dokazilo št. D1.1.6 »Popis del in projektantski predračun«,
– če gre za nezahteven objekt: Dokazilo št. D1.1.5. »Gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte«;
g) če se naložba nanaša na ureditev enostavnega ali nezahtevnega objekta, se namen naložbe izkazuje z Dokazilom št. D1.2.3. »Opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe v ureditev objekta« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
h) glede izpolnjevanja pogojev iz 21. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priložijo naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt, ki je v skladu s predpisi s področja graditve objektov zahtevni ali manj zahtevni objekt: Dokazilo št. D1.1.1. »Gradbeno dovoljenje za zahtevne in manj zahtevne objekte« ali Dokazilo D1.1.2. »Uporabno dovoljenje« ali Dokazilo št. D1.1.3. »Potrdilo upravne enote«,
– če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt, ki je v skladu s predpisi s področja graditve objektov nezahtevni objekt: Dokazilo št. D1.1.5. »Gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte«;
i) če ne gre za naložbo iz 14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis v skladu s 24. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe priloži naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo D1.5.1. »Izjava, da pred vložitvijo vloge na javni razpis še niso bila izvedena dela v okviru naložbe« ali
– Dokazilo D1.5.2. »Popis del in stroškov, ki se nanašajo na celotno naložbo«, D1.5.3. »Popis izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis« in D1.5.4. »Popis del in stroškov, s katerimi se prijavlja na javni razpis«;
j) glede izpolnjevanja pogoja iz 25. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D1.2.5. »Soglasje v skladu s predpisom, ki ureja varstvo kulturne dediščine« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
4. Če gre za naložbo iz petega odstavka 100. člena Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.5. »Vpliv naložbe na okolje« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
5. Upravičenec mora poleg pogojev iz 3. in 4. točke tega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 10. člena Uredbe:
a) v skladu z 2. točko 10. člena Uredbe je moral upravičenec vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18);
b) izpolnjevanje pogojev iz 4., 5., 12., 13., 14. in 15. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.6. »Poslovni načrt za enostavne in zahtevne naložbe« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
c) poslovni načrt iz 5. točke 10. člena Uredbe mora v skladu s 13. točko 10. člena Uredbe temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra ali na pokritju, opredeljenem v Prilogi 5 Uredbe;
č) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.1. »Opis stanja pred naložbo in fotografije zemljišča« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
d) izpolnjevanje pogoja iz 8. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.1.7. »Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
e) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.3.1. »Fotografije objekta in prostora« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
f) izpolnjevanje pogoja iz 10. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
g) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
h) v skladu s 16. točko 10. člena Uredbe se kot primeren prihodek, ki kmetijskemu gospodarstvu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja, šteje prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na polno delovno moč (v nadaljnjem besedilu: PDM), ki je v letu 2018 znašala 10.113,48 eurov;
i) obseg dela iz 20., 21. in 22. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D.7.1. »Dokazilo o obsegu dela na kmetiji« in Dokazilom št. D7.2. »Izračun skupnega obsega dela pri izvedbi kolektivne naložbe« iz Priloge 7 razpisne dokumentacije.
6. Če gre za naložbo v ureditev enostavnega objekta in nakup pripadajoče opreme, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D1.2.6. »Lokacijska informacija« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec
1. Upravičenec mora za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 11. člena Uredbe.
2. Če gre za kolektivne naložbe, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 12. člena Uredbe:
a) pogoj iz 1. točke 12. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D10.2. »Seznam članov zadruge, ki bodo izvajali kolektivno naložbo ter seznam vseh članov zadruge« iz Priloge 10 razpisne dokumentacije;
b) seznam skupne rabe iz 4. točke 12. člena Uredbe je Priloga 14 razpisne dokumentacije.
3. Če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 14. člena Uredbe, pri čemer se pogoj iz 3. točke 14. člena Uredbe izkazuje z Dokazilom št. D6.1.1. »Sklenjena pogodba o nakupu kmetijskega zemljišča« in Dokazilom št. D6.1.2. »Odločba o odobritvi pravnega posla« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4. Če gre za naložbe v ureditev trajnih nasadov, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz prvega odstavka 15. člena Uredbe:
a) pogoj iz 7. točke prvega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.2.1. »Načrt ureditve trajnega nasada« oziroma z Dokazilom št. D6.2.2. »Načrt ureditve nasada trajnih rastlin« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
b) pogoj iz 8. točke prvega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.2.3. »Dovoljenje za zasaditev vinske trte« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
5. Če gre za naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 16. člena Uredbe:
a) pogoj iz 1. točke 16. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.12.1. »Pravnomočno vodno dovoljenje« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
b) pogoj iz 2. točke 16. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.12.2. »Pravnomočna odločba o uvedbi namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
6. Če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 19. člena Uredbe, pri čemer se pogoj iz 2. točke 19. člena Uredbe izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1. »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
7. Če gre za naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 21. člena Uredbe:
a) pogoj iz 1. točke prvega odstavka 21. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.2.4. »Pravnomočna odločba o uvedbi agromelioracije« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
b) pogoj iz 2. točke prvega odstavka 21. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.7. »Soglasja in dovoljenja pristojnih organov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
8. Če gre za naložbe v ureditev ZNS, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 22. člena Uredbe:
a) pogoj iz 1. točke prvega odstavka 22. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.1. »Pravnomočna odločba o uvedbi namakanja« ali Dokazilom št. D6.3.2. »Akt o uvedbi namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
b) pogoj iz 2. točke prvega odstavka 22. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.3. »Vodno soglasje« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
c) pogoje iz 4., 5., 6. in 8. točke prvega odstavka 22. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
č) pogoj iz tretjega odstavka 22. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.5. »Načrt kmetijskega zemljišča« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
9. Če gre za prispevek v naravi, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 23. in 97. člena Uredbe:
a) vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih postavk: 5,76 eurov/uro bruto za ročno delo ter 15,31 eurov/uro bruto za strojno delo, vrednost žaganega lesa pa ne sme preseči 200 eurov/m3 žaganega lesa (2. točka 23. člena Uredbe),
b) upravičenec izkazuje izpolnjevanje pogoja iz 3. točke 23. člena Uredbe z Dokazilom št. D6.7. »Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lesa iz lastnega gozda« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
10. Podpora po tem javnem razpisu se v okviru istih upravičenih stroškov lahko združuje v skladu s prvim odstavkom 94. člena Uredbe. Upravičenec izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 94. člena Uredbe z Dokazilom št. D3.1. »Izjava upravičenca o nedodeljenih sredstvih za iste upravičene stroške« iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 17., 18. in 19. točki prvega odstavka 7. člena ter 95. in 98. členu Uredbe:
a) seznam sort rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni oziroma pozebo iz prve alineje 4. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe je določen v Prilogi 18 razpisne dokumentacije;
b) seznam tržno primernih sort oziroma klonov iste sorte s seznama Sadnega izbora za Slovenijo za leto 2014 iz druge alineje 4. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe je določen v Prilogi 16 razpisne dokumentacije;
c) seznam tržno primernih sort oziroma klonov iste sorte s Sortne liste Republike Slovenije za leto 2018 iz prve alineje 4. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe je določen v Prilogi 17 razpisne dokumentacije.
2. Upravičeni stroški so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Priloga 15 razpisne dokumentacije.
3. Če so upravičeni stroški navedeni v Seznamu upravičenih stroškov iz prejšnje točke, upravičenec v skladu s tretjim odstavkom 95. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D5.1. »Ponudba« iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.
4. Če upravičeni stroški niso določeni v Seznamu upravičenih stroškov iz 2. točke tega poglavja, upravičenec v skladu s šestim odstavkom 95. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D5.2 »Tri ponudbe« iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.
5. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe upravičenec predloži Dokazilo št. D5.3. »Računi oziroma predračuni za splošne stroške« iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.
6. Neupravičeni stroški so določeni v 8. in 96. členu Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 25. členu in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je dostopen na spletni strani MKGP: https://www.program-podezelja.si, in so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, ki znaša 28 točk za sklop A, 27 točk za sklop B in 29 točk za sklop C, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob vložitvi vloge na javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, in sicer: prijavnega obrazca, poslovnega načrta, projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo upravičenec ne priloži vseh zahtevanih dokazil oziroma so dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe nosilcev majhnih kmetij (Sklop A javnega razpisa)
Št.
MERILO
Maks. št. točk
1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
24
1.1.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno 
št. točk 12)
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga upravičenec opredeli v prijavnem obrazcu.
12
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
12
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
8
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1
1.2.
NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 12)
Upošteva se načrtovani obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, ki jih je upravičenec opredeli v prijavnem obrazcu, kot predvideno stanje na dan oddaje zahtevka za izplačilo sredstev.
12
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,6 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 5 ha njivskih površin.
12
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 1,5 do vključno 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,5 do vključno 0,6 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 4 do vključno 5 ha njivskih površin.
10
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 1,2 do vključno 1,5 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,4 do vključno 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 3 do vključno 4 ha njivskih površin.
8
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 1,0 do vključno 1,2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,3 do vključno 0,4 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 2,5 do vključno 3 ha njivskih površin.
5
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 0,8 do vključno 1,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,2 do vključno 0,3 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 2 do vključno 2,5 ha njivskih površin.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– od 0,6 do vključno 0,8 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– od 0,15 do vključno 0,2 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– od 1,5 do vključno 2 ha njivskih površin.
1
2.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
26
2.1.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno št. točk 12)
Upošteva se povprečno število točk, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Upoštevajo se podatki na dan vložitve vloge na javni razpis, ki so razvidni iz Registra kmetijskih gospodarstev na MKGP.
12
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
12
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
10
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
7
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
5
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
3
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
1
2.2.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 4)
Upošteva se obseg kmetijskih površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
4
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na vodovarstvenih območjih (VVO), od tega vsaj 1 ha na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1).
4
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO.
3
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1.
2
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO.
1
2.3.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH 
IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 10)
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe (v nadaljnjem besedilu: problemska območja iz PRP 2014-2020). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
10
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
10
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 3 do vključno 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
8
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1,5 do vključno 3 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
6
Kmetijsko gospodarstvo ima od več kot 1 do vključno 1,5 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
4
Kmetijsko gospodarstvo ima od 0,5 do vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
2
3.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
15
3.1.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v shemo kakovosti z Dokazilom št. D6.11.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti« ali Dokazilom št. D6.11.2. »Kopija odločbe o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
5
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca ima ob vložitvi vloge na javni razpis: 
1. veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz shem kakovosti za:
– ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
– zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ali 
– integrirano pridelavo ter izbrano kakovost, ali 
2. najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
5
3.2.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014-2020 v letu 2018 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
5
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje vsaj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
5
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
3
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
1
3.3.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz
PRP 2014-2020. Upravičenec pridobi dodatno točko, če trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar izkazuje z Dokazilom št. D6.9. »Trženje ekoloških proizvodov«. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
5
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
4
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in metode ekološkega kmetovanja na manj kot polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
3
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
2
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja na manj kot polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
1
4.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
30
4.1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 15 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov ob zaključku naložbe, ki so razvidni iz prijavnega obrazca.
10
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine, kar se izkazuje z dokazilom št. D11.5. »Vpis objekta v register nepremične kulturne dediščine« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.
5
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
5
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, katerih nadzemni deli so v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
5
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
50 odstotkov in manj kot 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, katerih nadzemni deli so večinoma zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
3
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 200 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
3
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
35 odstotkov in manj kot 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
3
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 100 do vključno 200 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
2
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
30 odstotkov in manj kot 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
2
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 50 do vključno 100 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
1
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
20 odstotkov in manj kot 30 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
1
4.2.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 15 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo.
10
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah:
– bosta vsaj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu, 
– bo nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu.
Kot nov kmetijski proizvod se lahko šteje uvedba novih kmetijskih kultur večletnih rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji vloge na javni razpis.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin na trgu iz Priloge 17 razpisne dokumentacije
(v nadaljnjem besedilu: zavarovane sorte rastlin).
Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz priloge 12 Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18 in 81/18),
(v nadalnjem besedilu: sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija).
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz prijavnega obrazca.
Izkazovanje tega merila upravičenec izkazuje z naslednjimi dokazili iz Priloge 11 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi«;
– Dokazilo št. D11.2. »Podrobnejši opis uporabe zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2018, ki so predmet podpore«;
– Dokazilo št. D11.3. »Podrobnejši opis uporabe sort rastlin, ki jim grozi genska erozija v povezavi z načrtovano naložbo«;
– Dokazilo št. D11.4. »Podrobnejši opis glede novih proizvodov, ki bodo rezultat proizvodnega procesa, na katerega se nanaša predmet podpore«.
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se naložba nanaša, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.
5
Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
4
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
4
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, bosta vsaj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu upravičenca.
4
Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
2
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
2
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, bo nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu upravičenca.
2
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.
2
4.3.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 14 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz prijavnega obrazca.
Naložba se nanaša v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, s sajanjem sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz Priloge 18 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: odporne sorte rastlin).
10
Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika.
5
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega vsaj 21 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
4
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen namakanja za vsaj 
21 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4
Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen ogrevanja rastlinjakov za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4
Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči.
3
Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito.
3
Naložba v nakup opreme za namakanje kmetijskih zemljišč.
3
Naložba v postavitev travniških sadovnjakov.
3
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega več kot 10 do vključno 20 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
2
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen namakanja kmetijskih zemljišč za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
2
Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen ogrevanja rastlinjakov za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
2
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega več kot 5 do vključno 10 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
1
5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, oziroma za naložbe skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe (Sklop B javnega razpisa)
Št.
MERILO
Maks. št. točk za enostavne naložbe
Maks. št. točk za zahtevne naložbe
1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
30
30
1.1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za enostavne naložbe
Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD) na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
10
0
ISD znaša od 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.
10
ISD znaša več kot 3 odstotkov in manj kot 5 odstotkov ter več kot
7 odstotkov do vključno 10 odstotkov.
7
ISD znaša od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do vključno 12 odstotkov.
5
ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov.
3
ISD znaša več kot 15 odstotkov.
1
1.2.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za zahtevne naložbe
Upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne naložbe) oziroma na podlagi pokritja, če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe in pri kateri vsi člani ne vodijo knjigovodstva. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
0
5
ISD znaša od 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.
5
ISD znaša več kot 3 odstotke in manj kot 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov do vključno 10 odstotkov.
4
ISD znaša od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do vključno 12 odstotkov.
3
ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov.
2
ISD znaša več kot 15 odstotkov.
1
1.3.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
10
0
1.3.1.
Velja za enostavne individualne naložbe 
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu. Obseg skupnega letnega prihodka se ugotavlja na podlagi pokritja oziroma dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN ali enostavno ali dvostavno knjigovodstvo). Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), se številu točk po posameznih ocenitvah dodata 2 točki.
10
0
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
8
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
6
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
4
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
2
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1
1.3.2.
Velja za enostavne kolektivne naložbe 
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu.
10
0
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
7
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
2
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1
1.4.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)
0
5
1.4.1.
Velja za zahtevne individualne naložbe 
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu.
0
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
4
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
2
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1
1.4.2.
Velja za zahtevne kolektivne naložbe 
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu.
0
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
4
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
2
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1
1.5.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja za zahtevne naložbe
0
10
Ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek javnih sredstev dati vsaj desetkrat večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo poenostavitev načela indeksa neto sedanje vrednosti. Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadalnjem besedilu: NSV) projekta (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk
1.6.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Upošteva se pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz kmetijske dejavnosti članov kmetije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, točke prejmejo upravičenci, pri katerih ima več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev (članov skupine kmetov) enega ali dva člana pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
10
10
Dva člana kmetije sta pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijska delavca/-ke za polni delovni čas ob vložitvi vloge na javni razpis.
10
10
En član kmetije je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka za polni delovni čas ob vložitvi vloge na javni razpis.
5
5
2.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
5
5
2.1.
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nosilca kmetijskega gospodarstva. Prijavnemu obrazcu se priloži Dokazilo št. D8.1. »Overjeno dokazilo o končani izobrazbi« iz Priloge 8 razpisne dokumentacijie. Kot kmetijski sorodna izobrazba se upošteva: agro-živilska (vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, točke prejmejo upravičenci, pri katerih ima več kot polovica članov zahtevano izobrazbo. Kadar je član skupine kmetov pravna oseba, se upošteva izobrazba odgovorne osebe pravne osebe.
5
5
Končana vsaj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po visokih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
5
5
Končana vsaj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po visokih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).
4
4
Končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
4
4
Končana vsaj višja izobrazba (6. raven).
3
3
Končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
3
3
Končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven).
2
2
Končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
2
2
Končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven).
1
1
Končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3 raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
1
1
3.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
10
10
3.1.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno št. točk 6)
Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, se pri ocenitvi upošteva povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, če ima vsaj polovica članov več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Povprečno število točk se izračuna na način, da se skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, deli s skupnim številom vseh članov skupine kmetov. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis, ki so razvidni iz Registra kmetijskih gospodarstev na MKGP.
6
6
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
6
6
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
5
5
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
4
4
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
3
3
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
1
1
3.2.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, točke pridobijo upravičenci, pri katerih vsaj polovica članov izpolnjuje spodnje zahteve. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 in manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1.
1
1
3.3.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, točke pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica članov naslov kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija naložbe nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo ima od 3 in manj kot 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
1
1
4.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
13
13
4.1.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5
5
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v shemo kakovosti z Dokazilom št. D6.11.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti« ali Dokazilom št. D6.11.2. »Kopija odločbe o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, točke pridobijo upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov vključenih v izvajanje shem kakovosti, kar izkazujejo z Dokazilom št. D6.11.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti« ali Dokazilom št. D6.11.2. »Kopija odločbe o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca ima ob vložitvi vloge na javni razpis:
5
5
1. veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz shem kakovosti za:
– ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
– zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ali 
– integrirano pridelavo ter izbrano kakovost, ali
2. najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
4.2.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do točk upravičeni upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
5
5
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje vsaj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
5
5
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
3
3
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
1
1
4.3.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 3)
3
3
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Nosilec kmetijskega gospodarstva pridobi dodatno točko, če trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar izkazuje z Dokazilom št. D6.9. »Trženje ekoloških proizvodov«. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, točke pridobijo upravičenci, pri katerih je več kot 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 v letu 2018. Pri ugotavljanju obsega kmetijskih zemljišč, namenjenih preusmeritvi oziroma izvajanju ekološke pridelave, se upošteva skupna površina kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov. Če več kot polovica članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvaja kolektivno naložbo, trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar izkazujejo z Dokazilom št. D6.9. »Trženje ekoloških proizvodov«, pridobijo dodatno točko. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
2
2
Skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvaja kolektivno naložbo, se je leta 2018 preusmerila v prakse in metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov.
2
2
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
1
1
Skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvaja kolektivno naložbo, se je leta 2018 vključila v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov.
1
1
5.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
5.1.
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5
5
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij proizvajalcev, zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in poslovnega sodelovanja v letu objave javnega razpisa. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje z naslednjimi dokazili iz Priloge 10 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D10.1. »Potrdilo o članstvu upravičenca v zadrugah ter drugih oblikah proizvodnega in poslovnega sodelovanja«, iz katerega je razvidno tudi skupno število članov v teh organizacijah, ali
– Dokazilo št. D10.3. »Overjena kopija pogodbe o sodelovanju pri izvedbi kolektivne naložbe, ki jo bo izvajala skupina kmetov«.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se k spodnji ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri.
Upravičenec je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo.
5
5
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev.
3
3
Upravičenec je član zadruge.
3
3
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja podprte dejavnosti.
1
1
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.
1
1
6.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
30
30
6.1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 15 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov ob zaključku naložbe, ki so razvidni iz prijavnega obrazca.
10
10
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.5. »Vpis objekta v register nepremične kulturne dediščine« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.
5
5
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
5
5
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, katerih nadzemni deli so v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
5
5
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 50 odstotkov in manj kot 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4
4
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, katerih nadzemni deli so večinoma zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
3
3
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 200 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
3
3
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 35 odstotkov in manj kot 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
3
3
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 100 do vključno 200 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
2
2
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 30 odstotkov in manj kot 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
2
2
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 50 do vključno 100 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
1
1
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 20 odstotkov in manj kot 30 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
1
1
6.2.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 15 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo.
10
10
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah:
– bosta vsaj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu, 
– bo nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu.
Kot nov kmetijski proizvod se lahko šteje uvedba novih kmetijskih kultur večletnih rastlin, ki jih upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, člani skupin ali organizacij proizvajalcev oziroma člani kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, niso imeli v pridelavi ob oddaji vloge na javni razpis.
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe uporabljajo zavarovane sorte rastlin na trgu iz Priloge 17 razpisne dokumentacije.
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz priloge 12 Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18 in 81/18).
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz prijavnega obrazca.
Izkazovanje tega merila upravičenec izkazuje z naslednjimi dokazili iz Priloge 11 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi«;
– Dokazilo št. D11.2. »Podrobnejši opis uporabe zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2018, ki so predmet podpore«;
– Dokazilo št. D11.3. »Podrobnejši opis uporabe sort rastlin, ki jim grozi genska erozija v povezavi z načrtovano naložbo«;
– Dokazilo št. D11.4. »Podrobnejši opis glede novih proizvodov, ki bodo rezultat proizvodnega procesa, na katerega se nanaša predmet podpore«.
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so lastniki veljavnega patenta oziroma nosilci patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se naložba nanaša, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.
5
5
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
4
4
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
4
4
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, bosta vsaj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu upravičenca. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, pridobijo točke upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov uvedlo vsaj dva nova kmetijska proizvoda na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
4
4
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
2
2
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo zavarovane sorte rastlin na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
2
2
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, bo nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu upravičenca. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, pridobijo točke upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev, članov skupine kmetov, uvedlo nov kmetijski proizvod na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
2
2
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.
2
2
6.3.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno 
št. točk 10)
10
10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 14 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz prijavnega obrazca.
Naložba se nanaša v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, s sajanjem sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz Priloge 18 razpisne dokumentacije.
Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika.
5
5
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega vsaj 21 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
4
4
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen namakanja za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom
št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4
4
Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen ogrevanja rastlinjakov za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4
4
Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči.
3
3
Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito.
3
3
Naložba v nakup opreme za namakanje kmetijskih zemljišč.
3
3
Naložba v postavitev travniških sadovnjakov.
3
3
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega več kot 10 do vključno 20 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
2
2
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen namakanja kmetijskih zemljišč za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
2
2
Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen ogrevanja rastlinjakov za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
2
2
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega več kot 5 do vključno
10 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
1
1
6. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (Sklop C javnega razpisa)
Št.
MERILO
Maks. št. točk za enostavne naložbe
Maks. št. točk za zahtevne naložbe
1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
30
30
1.1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne naložbe). Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
10
10
ISD znaša od 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.
10
10
ISD znaša več kot 3 odstotke in manj kot 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov do vključno 10 odstotkov.
7
7
ISD znaša od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do vključno 12 odstotkov.
5
5
ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov.
3
3
ISD znaša več kot 15 odstotkov.
1
1
1.2.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
10
10
1.2.1.
Velja za enostavne individualne naložbe
10
0
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva iz evidence AJPES), se številu točk po posameznih ocenitvah doda 1 točka.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
9
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
8
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
7
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
6
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
4
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
2
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1
1.2.2.
Velja za enostavne kolektivne naložbe
10
0
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se številu točk po posameznih ocenitvah doda 1 točka.
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več kot 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
9
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več kot 50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
8
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
7
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več kot 35.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
6
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
5
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
4
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
3
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
2
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno od 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1
1.2.3.
Velja za zahtevne individualne naložbe 
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu.
0
10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 80.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
9
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 eurov do vključno 80.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
8
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 45.000 eurov do vključno 60.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
7
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 eurov do vključno 45.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
6
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
4
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
2
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1
1.2.4.
Velja za zahtevne kolektivne naložbe 
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu.
0
10
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno več kot 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
10
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno več kot 80.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
9
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno več kot 60.000 eurov do vključno 80.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
8
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno več kot 45.000 eurov do vključno 60.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
7
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno več kot 35.000 eurov do vključno 45.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
6
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
5
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
4
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
3
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
2
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno od 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1
1.3.
RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 10) – velja samo za enostavne naložbe
10
0
Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2018 (B) in višino naložbe (A) brez DDV. Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz poslovanja/celotna višina naložbe brez DDV.
Količnik je večji od 4.
10
Količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4.
8
Količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3.
6
Količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2.
4
Količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5.
2
Količnik je manjši ali enak 0,2.
1
1.4.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja samo za zahtevne naložbe
0
10
Ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek javnih sredstev dati vsaj desetkrat večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo poenostavitev načela indeksa neto sedanje vrednosti (NSV). Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5 odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva morebiti dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk
2.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10
10
2.1.
INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila prejmejo podjetja, ki so vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan objave javnega razpisa oziroma imajo sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, na dan objave javnega razpisa za vsaj
1.800 ur raziskovalnega dela. Upravičenec izkazuje inovativnost in razvoj podjetja z Dokazilom št. D9.1. »Kopija pogodbe z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela« ali Dokazilom št. D9.2. »Številka vpisa raziskovalne skupine v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)« iz Priloge 9 razpisne dokumentacije. Kot kmetijski sorodna dejavnost se upošteva: agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska dejavnost.
5
5
Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti.
5
5
Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z drugih področij.
4
4
Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela.
3
3
Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela z drugih področij.
2
2
2.2.
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
5
5
Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, oziroma v evidenco socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Točke na podlagi tega merila pridobijo tudi upravičenci, ki so registrirani po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09).
Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_sloveniji/register_invalidskih_podjetij).
Seznam socialnih podjetij je objavljen na spletni strani: 
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/socialno_podjetnistvo/evidenca_so_p/.
3.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 
10
10
3.1.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno št. točk 6)
Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, se pri ocenitvi upošteva povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, če ima vsaj polovica članov več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Povprečno število točk se izračuna na način, da se skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, deli s skupnim številom vseh članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis, ki so razvidni iz Registra kmetijskih gospodarstev na MKGP.
6
6
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
6
6
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
5
5
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
4
4
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
3
3
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
1
1
3.2.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
2
2
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, točke pridobijo upravičenci, pri katerih vsaj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, izpolnjuje spodnje zahteve. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 in manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1.
1
1
3.3.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)
2
2
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, točke pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 in manj kot 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
1
1
4.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
13
13
4.1.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5
5
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v shemo kakovosti z Dokazilom št. D6.11.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti« ali Dokazilom št. D6.11.2 »Kopija odločbe o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
V primeru kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, točke pridobijo upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov vključenih v izvajanje shem kakovosti, kar izkazujejo z Dokazilom št. D6.11.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti« ali Dokazilom št. D6.11.2. »Kopija odločbe o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca ima ob vložitvi vloge na javni razpis:
5
5
1. veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz shem kakovosti za:
– ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
– zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ali 
– integrirano pridelavo ter izbrano kakovost, ali
2. najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
4.2.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno št. točk 5)
5
5
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, točke pridobijo upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje vsaj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
5
5
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
3
3
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
1
1
4.3.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 3)
3
3
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, točke pridobijo upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 v letu 2018. Pri ugotavljanju obsega kmetijskih zemljišč, namenjenih preusmeritvi oziroma izvajanju ekološke pridelave, se upošteva skupna površina kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh članov skupin ali organizacij proizvajalcev ter vseh članov kmetijske zadruge, ki bodo izvajali kolektivno naložbo. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
3
3
Člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, so se leta 2018 preusmerili v prakse in metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi njihova kmetijska gospodarstva.
3
3
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
1
1
Člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, so se leta 2018 vključili v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi njihova kmetijska gospodarstva.
1
1
5.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
5.1.
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5
5
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij proizvajalcev, zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in poslovnega sodelovanja v letu objave javnega razpisa. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje z Dokazilom št. D10.1. »Potrdilo o članstvu upravičenca v kmetijskih zadrugah ter drugih oblikah proizvodnega in poslovnega sodelovanja« iz Priloge 10 razpisne dokumentacije, iz katerega je razvidno tudi skupno število članov v teh organizacijah.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se k spodnji ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri.
Upravičenec je skupina ali organizacija proizvajalcev, ki izvaja kolektivno naložbo.
5
5
Upravičenec je zadruga, ki izvaja kolektivno naložbo.
5
5
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev.
3
3
Upravičenec je član zadruge.
3
3
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja podprte dejavnosti.
1
1
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.
1
1
6.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
30
30
6.1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
10
10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 15 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov ob zaključku naložbe, ki so razvidni iz prijavnega obrazca.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.5. »Vpis objekta v register nepremične kulturne dediščine« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.
5
5
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
5
5
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, katerih nadzemni deli so v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
5
5
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 50 odstotkov in manj kot 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4
4
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, katerih nadzemni deli so večinoma zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
3
3
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 200 m3 bruto prostornine.
3
3
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 35 odstotkov in manj kot 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
3
3
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 100 do vključno 200 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
2
2
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 30 odstotkov in manj kot 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
2
2
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 50 do vključno 100 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
1
1
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 20 odstotkov in manj kot 30 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
1
1
6.2.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 15 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo.
10
10
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah:
– bosta vsaj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu, 
– bo nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu.
Kot nov kmetijski proizvod se šteje uvedba novih kmetijskih kultur večletnih rastlin, ki jih upravičenec oziroma člani skupin ali organizacij proizvajalcev oziroma člani kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, niso imeli v pridelavi ob oddaji vloge na javni razpis.
Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin na trgu iz Priloge 17 razpisne dokumentacije.
Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz priloge 12 Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18 in 81/18).
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz prijavnega obrazca.
Izkazovanje tega merila upravičenec izkazuje z naslednjimi dokazili iz Priloge 11 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi«;
– Dokazilo št. D11.2. »Podrobnejši opis uporabe zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2018, ki so predmet podpore«;
– Dokazilo št. D11.3. »Podrobnejši opis uporabe sort rastlin, ki jim grozi genska erozija v povezavi z načrtovano naložbo«;
– Dokazilo št. D11.4. »Podrobnejši opis glede novih proizvodov, ki bodo rezultat proizvodnega procesa, na katerega se nanaša predmet podpore«.
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se naložba nanaša, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.
5
5
Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
4
4
Upravičenec oziroma člani skupin ali organizacij proizvajalcev oziroma kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
4
4
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah bosta vsaj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu upravičenca. V primeru kolektivnih naložb pridobijo točke upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupin ali organizacij proizvajalcev oziroma kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, uvedlo vsaj dva nova kmetijska proizvoda na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
4
4
Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 5 odstotkih in manj kot 10 odstotkov kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
2
2
Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
2
2
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.
2
2
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah bo nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu upravičenca. V primeru kolektivnih naložb pridobijo točke upravičenci, pri katerih bo vsaj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupin ali organizacij proizvajalcev oziroma kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, uvedlo vsaj dva nova kmetijska proizvoda na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
2
2
6.3.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10)
10
10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 15 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine trajnih nasadov iz prijavnega obrazca.
Naložba se nanaša v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz Priloge 18 razpisne dokumentacije.
Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika.
5
5
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega vsaj 21 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
4
4
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen namakanja za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom
št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4
4
Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen ogrevanja rastlinjakov za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4
4
Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči.
3
3
Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito.
3
3
Naložba v nakup opreme za namakanje kmetijskih zemljišč.
3
3
Naložba v postavitev travniških sadovnjakov.
3
3
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega več kot 10 do vključno
20 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
2
2
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen namakanja kmetijskih zemljišč za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
2
2
Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen ogrevanja rastlinjakov za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
2
2
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega več kot 5 do vključno
10 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
1
1
7. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 28. členu Uredbe.
2. Glede izpolnjevanja pogoja iz šestega odstavka 28. člena Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D2.1. »Izjava o velikosti in povezanosti podjetja« iz Priloge 2 razpisne dokumentacije. Upravičenec, ki je nosilec kmetije, ne prilaga dokazil iz te točke.
3. Zaprtost finančne konstrukcije je določena v 101. členu Uredbe. Če gre za naložbe iz 2. točke 9. člena Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis priloži naslednji dokazili iz Priloge 4 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D4.2. »Izjava o finančni pokritosti« s strani banke ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev, da je upravičenec finančno sposoben izpeljati načrtovane naložbe (drugi odstavek 101. člena Uredbe) ali
– Dokazilo št. D4.3. »Overjena kopija sklepa sveta zavoda ali sklepa pristojnega organa občine«, s katerim je bil potrjen finančni načrt in program dela javnega zavoda za leto objave javnega razpisa, če je upravičenec javni zavod (četrti odstavek 101. člena Uredbe).
8. Vloga, postopek za dodelitev sredstev in obravnava vlog
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu Uredbe.
2. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– Ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– Geografski vidik upravičenca: 25 %;
– Prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;
– Družbeno socialni vidik: 12 %;
– Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 8 %;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
3. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Prilogi 19 razpisne dokumentacije.
4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na javni razpis in zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji tega podukrepa.
5. Obvezne priloge, brez katerih se v skladu s sedmim odstavkom 52. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so določene v 24. členu Uredbe.
6. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto upravičenca, in sicer:
– Sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetij,
– Sklop B: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe,
– Sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo se izvaja v skladu s 26., 102., 103., 104. in 105. členom Uredbe.
2. Glede izpolnjevanja pogojev iz petega odstavka 102. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila iz Priloge 12 razpisne dokumentacije:
a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.4. »Izjava o neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.5.1. »Fotografija vgrajene opreme v času gradnje« ter z Dokazilom št. D12.5.2. »Tehnična dokumentacija opreme«;
c) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.6. »Javna naročila«;
č) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.7. »Račun ali račun s specifikacijo ter dokazila, ki izkazujejo prevzem opreme«;
d) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.8. »Izjava upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
e) izpolnjevanje pogoja iz 10. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.3. »Popis izvedenih del«;
f) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.11. »Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo«;
g) izpolnjevanje pogoja iz 12. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.5.3. »Fotografije, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe« in Dokazilom št. D12.5.4. »Fotografije plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene table ali stalne obrazložitvene table«.
3. Izpolnjevanje pogojev iz šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.12. »Uporabno dovoljenje« in Dokazilom št. D12.13. »Projekt izvedenih del (PID)« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
4. Izpolnjevanje pogoja iz sedmega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.12. »Uporabno dovoljenje« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije, če ni bilo priloženo vlogi na javni razpis.
5. Izpolnjevanje pogojev iz enajstega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.9. »Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lesa iz lastnega gozda« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
6. Izpolnjevanje pogojev iz dvanajstega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.10. »Izjava upravičenca glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
7. Izpolnjevanje pogojev iz 1. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.3.2. »Popis izvedenih del za ureditev oziroma obnovo trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč, nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, matičnjakov, trsnic, postavitve novih vinogradov, nakup in postavitev mrež proti toči in zaščite proti pokanju in ožigu plodov ter za postavitev namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
8. Izpolnjevanje pogojev iz 1. točke prvega odstavka 26. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.11. »Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
9. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 1. februar 2022.
10. Upravičenec mora v skladu s 13. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44), ter Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18), izpolniti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja.
11. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2). Če upravičenec uveljavlja predplačilo, zahtevku za predplačilo priloži Dokazilo št. D4.4. »Bančna garancija« iz Priloge 4 razpisne dokumentacije.
10. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev
1. Upravičenec mora izpolnjevati obveznosti iz 103. in 106. člena Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati tudi obveznosti iz 1., 2., 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe.
3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz tega poglavja poročati na predpisanem obrazcu iz Priloge 20 razpisne dokumentacije.
11. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
12. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala agencija, objavljene na spletni strani agencije.
13. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se izvajajo in neizpolnjevanje obveznosti se sankcionira v skladu s 108. členom Uredbe.
2. Za vprašanje višje sile in izjemnih okoliščin se uporabijo določbe 109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano