Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

271. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih površin na območju Občine Škocjan, stran 600.

  
Na podlagi določila 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), določila tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), določila 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 40/97, 43/17) in določila 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 2. redni seji dne 29. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih površin na območju Občine Škocjan 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja način vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v Občini Škocjan (v nadaljevanju občinskih cest), zlasti:
– organizacijska in prostorska zasnova vzdrževanja občinskih cest,
– vrsta in obseg izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest in njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo občinskih cest,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so v lasti Občine Škocjan ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in
– nadzor nad izvajanjem odloka.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST 
2. člen 
Izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest se izvaja s podelitvijo koncesije pravni ali fizični osebi ali konzorciju pravnih oziroma fizičnih oseb. Koncesijo podeli Občina Škocjan z odločbo.
Gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest opravlja na podlagi podeljene koncesije za opravljanje te javne službe koncesionar.
Javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest se izvaja na celotnem območju Občine Škocjan.
3. člen 
Investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah izvaja Občina Škocjan na podlagi izbora izvajalca po izvedenih postopkih oddaje javnih naročil v skladu s predpisi o javnem naročanju.
III. VRSTA IN OBSEG IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
4. člen 
Gospodarska javna služba po tem odloku je redno vzdrževanje občinskih cest skladno z veljavno zakonodajo s področja vzdrževanja javnih cest in odlokom o občinskih cestah v Občini Škocjan.
Redno vzdrževanje občinskih cest obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje javnih cest).
Dela rednega vzdrževanja in način njihovega izvajanja so določena v predpisu, ki ureja vrste in način izvedbe rednih vzdrževalnih del na javnih cestah in potrebni nivo rednega vzdrževanja cest in obsega:
1. pregledniško službo,
2. redno vzdrževanje prometnih površin,
3. redno vzdrževanje cestnih objektov,
4. redno vzdrževanje bankin,
5. redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
6. redno vzdrževanje brežin in berm,
7. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
8. redno vzdrževanje vegetacije,
9. zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,
10. čiščenje cest,
11. redno vzdrževanje mejnikov,
12. redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
13. intervencijske ukrepe in
14. izvajanje zimske službe.
5. člen 
Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin izvaja izvajalec gospodarske javne službe v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini (v nadaljevanju: izvedbeni program vzdrževanja). Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto pripravi izvajalec gospodarske javne službe in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do 15. oktobra tekočega leta. Izvedbeni program vzdrževanja določa pogostnost in prioritete vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin in obseg ostalih del pri vzdrževanju, urejanju in čiščenju cest in javnih površin. Sestavni del izvedbenega programa vzdrževanja je ocena stroškov rednega vzdrževanja. Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto se uskladi s proračunom. Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan najkasneje do 28. februarja vsakega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe v preteklem letu, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji izvedbenega programa vzdrževanja.
6. člen 
Gospodarska javna služba se izvaja na vseh občinskih cestah v Občini Škocjan, ki so kategorizirane z veljavnim odlokom s področja kategorizacije občinskih cest, kot tudi na cestah, ki bi so bile predane v uporabo četudi še niso kategorizirane, kadar tako odloči občinska uprava.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO OBČINSKIH CEST 
7. člen 
Izvajalec gospodarske javne službe vodi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe. Izvajalec gospodarske javne službe mora občinski upravi zagotoviti vse podatke o stanju in spremembah stanja obstoječih javnih cest in objektov na njih, ki so posledica izvajanja rednih vzdrževalnih del na njih.
8. člen 
Izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest mora o neprevoznosti in ovirah na občinskih cestah in o uporabnosti drugih prometnih površin nemudoma obvestiti strokovne službe občine ter z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja uporabnike občinskih cest.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV OBČINSKIH CEST 
9. člen 
Občinske ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.
10. člen 
Uporabnik občinske javne ceste mora pristojni strokovni službi občine sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na občinski cesti, ki lahko vpliva na varnost prometa na občinskih javnih cestah.
VI. VIRI FINANCIRANJA 
11. člen 
Gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest se financira iz občinskega proračuna in drugih virov.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO V LASTI OBČINE ŠKOCJAN TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO IN VARSTVO, KI GA UŽIVA 
12. člen 
Gospodarska javna služba se izvaja na občinskih javnih cestah. Občinske javne ceste predstavljajo vse ceste v Občini Škocjan, ki so kategorizirane z veljavnim odlokom s področja kategorizacije občinskih cest. Vse ceste, ki so kategorizirane z občinskim odlokom so javne.
13. člen 
Občinske javne ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic, razen:
– stvarne služnosti na podlagi pravnega posla za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo ter vodov, ki predstavljajo minimalno komunalno oskrbo stavb, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin,
– ustanovitve stvarne služnosti na zemljiščih cestnega sveta za gradnjo cestnega priključka,
– ustanovitve stavbne pravice na servisnih površinah javnih cest.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
14. člen 
Uresničevanje določb tega odloka nadzira pristojni občinski inšpektor. Pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Pristojni občinski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
IX. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 371-0001/2019
Škocjan, dne 29. januarja 2019
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost