Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

273. Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan, stran 604.

  
Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 27. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je župan Občine Škocjan dne 25. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Škocjan 
I. 
Za podžupana Občine Škocjan se imenuje član Občinskega sveta Alojz Hočevar, roj. 7. 4. 1962, stanujoč Dule 3, 8276 Bučka, za obdobje od uveljavitve tega sklepa do vključno 31. 12. 2020.
II. 
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
III. 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pisno pooblasti, predvsem iz področja cestnega gospodarstva, in komunalnih zadev.
IV. 
Podžupan bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana, v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
V. 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
VI. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0002/2019
Škocjan, dne 25. januarja 2019
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost