Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

259. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v Občini Metlika, stran 585.

  
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 3. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v Občini Metlika 
1. člen
V Pravilniku o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 89/12; v nadaljevanju: pravilnik) se v 3. členu doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Če otrok zaradi zdravstvenih razlogov dejansko ne more sam uporabljati sredstva organiziranega posebnega prevoza, lahko občina v sodelovanju z zavodom na tem prevozu organizira in financira stroške spremljevalca, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
2. člen 
V prvem odstavku 4. člena pravilnika se beseda »osmih« nadomesti z besedo »petnajstih«.
3. člen 
Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2019 dalje.
Št. 600-2/2012
Metlika, dne 24. januarja 2019
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost