Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

248. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, stran 484.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/979 z dne 2. marca 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi s seznamom izvzetih subjektov (UL L št. 148, z dne 10. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 648/2012/EU), način opravljanja nadzora nad izvajanjem Uredbe 648/2012/EU ter nadzorni ukrepi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe 648/2012/EU.
2. člen 
(opredelitve izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v Uredbi 648/2012/EU.
3. člen 
(pristojni organi) 
(1) Organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem Uredbe 648/2012/EU in te uredbe, so Agencija za trg vrednostnih papirjev, Banka Slovenije in Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: pristojni organi).
(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev je pristojna za izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi z:
– investicijskimi podjetji in borznoposredniškimi družbami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke;
– družbami za upravljanje in investicijskimi skladi, ki jih te upravljajo, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke;
– investicijskimi skladi, ki jih upravljajo upravljavci alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: AIS), ki imajo dovoljenje oziroma so registrirani upravljavci AIS v skladu z zakonom, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke,
– vzajemnimi pokojninskimi in krovnimi pokojninskimi skladi, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke, in
– osebami, ki se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za nefinančne nasprotne stranke.
(3) Banka Slovenije je pristojna za izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi s:
– kreditnimi institucijami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke, in
– upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov in krovnih pokojninskih skladov, ki so banke, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna za izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi z:
– zavarovalnicami in pozavarovalnicami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke, in
– upravljavci pokojninskih skladov, oblikovanih kot kritni skladi ter skupine kritnih skladov, ki so pokojninske družbe ali zavarovalnice, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke.
(5) Agencija za trg vrednostnih papirjev je pristojna za izdajanje dovoljenj centralno nasprotnim strankam (v nadaljnjem besedilu: CNS) ter izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi s CNS.
4. člen 
(sodelovanje pristojnih organov in sodelovanje z drugimi organi) 
(1) Pri izvajanju Uredbe 648/2012/EU in te uredbe pristojni organi med seboj sodelujejo ter si izmenjujejo obvestila in informacije.
(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev je odgovorna za usklajevanje, sodelovanje in izmenjavo informacij s pristojnimi organi držav članic, Evropsko komisijo, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA), Evropskim bančnim organom (v nadaljnjem besedilu: EBA) in zadevnimi članicami Evropskega sistema centralnih bank (v nadaljnjem besedilu: ESCB) v skladu z Uredbo 648/2012/EU.
(3) Banka Slovenije takoj, ko je to mogoče, sporoči Agenciji za trg vrednostnih papirjev informacije o sprejetih odredbah, sklepih in odločbah Banke Slovenije na podlagi te uredbe ali Uredbe 648/2012/EU. Če je te informacije v skladu z Uredbo 648/2012/EU treba poslati pristojnim organom držav članic, Evropski komisiji, ESMA, EBA ali zadevnim članicam ESCB, Agencija za trg vrednostnih papirjev te informacije pošlje pristojnim organom držav članic, Evropski komisiji, ESMA, EBA ali zadevnim članicam ESCB.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor takoj, ko je to mogoče, sporoči Agenciji za trg vrednostnih papirjev informacije o sprejetih odločitvah Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi te uredbe ali Uredbe 648/2012/EU. Če je te informacije v skladu z Uredbo 648/2012/EU treba poslati pristojnim organom držav članic, Evropski komisiji, ESMA, EBA ali zadevnim članicam ESCB, Agencija za trg vrednostnih papirjev te informacije pošlje pristojnim organom držav članic, Evropski komisiji, ESMA, EBA ali zadevnim članicam ESCB.
5. člen 
(način opravljanja nadzora) 
(1) Pristojni organi opravljajo nadzor nad izvajanjem Uredbe 648/2012/EU in te uredbe:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil oseb, ki morajo po Uredbi 648/2012/EU in tej uredbi ali drugih predpisih v zvezi z Uredbo 648/2012/EU poročati pristojnemu organu,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov poslovanja v skladu z 21. členom Uredbe 648/2012/EU,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 6. člena te uredbe.
(2) Za odločanje in opravljanje nadzora Agencije za trg vrednostnih papirjev v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje Agencije za trg vrednostnih papirjev.
(3) Za odločanje in opravljanje nadzora Banke Slovenije v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.
(4) Za odločanje in opravljanje nadzora Agencije za zavarovalni nadzor v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje Agencije za zavarovalni nadzor.
6. člen 
(nadzorni ukrepi pristojnega organa) 
(1) Če pristojni organ pri nadzoru ugotovi kršitev Uredbe 648/2012/EU ali te uredbe, lahko izreče naslednje nadzorne ukrepe:
1. odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve,
2. izreče globo v skladu z 8. členom te uredbe.
(2) Za izrekanje nadzornih ukrepov Agencije za trg vrednostnih papirjev v posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje Agencije za trg vrednostnih papirjev.
(3) Za izrekanje nadzornih ukrepov Banke Slovenije v posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.
(4) Za izrekanje nadzornih ukrepov Agencije za zavarovalni nadzor v posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje Agencije za zavarovalni nadzor.
7. člen 
(javna objava kršitev) 
(1) Pristojni organ v skladu z 12. členom Uredbe 648/2012/EU na svoji spletni strani javno objavi izrečene nadzorne ukrepe in sankcije zaradi prekrška, ki jih je izrekel zaradi kršitev te uredbe ali Uredbe 648/2012/EU, razen če bi tako razkritje po mnenju pristojnega organa resno ogrozilo finančne trge ali povzročilo nesorazmerno škodo vpletenim strankam.
(2) Pristojni organ v skladu s prejšnjim odstavkom javno objavi informacije po končanju postopka z izdajo ukrepa ali sankcije.
(3) Informacije iz prvega odstavka tega člena obsegajo naslednje podatke:
1. o kršitelju:
– naziv in sedež pravne osebe;
2. o kršitvi:
– opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev te uredbe ali Uredbe 648/2012/EU,
– naravo ugotovljenih kršitev;
3. izrek odločbe, s katero se postopek konča;
4. informacijo o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva.
8. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 12.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne izvede obveznega kliringa v skladu s 4. členom Uredbe 648/2012/EU;
2. je CNS in ne sprejme kliringa pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC v skladu s 7. členom Uredbe 648/2012/EU;
3. je mesto trgovanja in ne omogoči CNS dostopa do podatkov o trgovanju v skladu z 8. členom Uredbe 648/2012/EU;
4. je nasprotna stranka ali CNS in ne poroča ali zagotovi možnosti poročanja v repozitorij sklenjenih poslov v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 648/2012/EU;
5. je nasprotna stranka in ne vodi pet let po prenehanju pogodb evidence o vseh pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki jih je sklenila, in o vseh spremembah v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 648/2012/EU;
6. je nefinančna nasprotna stranka in ne obvesti ESMA ali Agencije za trg vrednostnih papirjev v skladu s točko (a) prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU o pozicijah v izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki presegajo prag kliringa, kot je določen v tretjem odstavku 10. člena Uredbe 648/2012/EU;
7. je nefinančna nasprotna stranka in ne upošteva obveznosti kliringa za prihodnje pogodbe v skladu s 4. členom Uredbe 648/2012/EU, če zavzame pozicijo v pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki v povprečju več kot 30 dni presega prag kliringa, v skladu s točko (b) prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU;
8. je nefinančna nasprotna stranka in ne opravi kliringa za vse prihodnje pogodbe iz prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU v štirih mesecih od trenutka, ko začne zanjo veljati obveznost kliringa, v skladu s točko (c) prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU;
9. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in nima vzpostavljenih ustreznih postopkov in ureditve za merjenje, spremljanje in zmanjševanje operativnega in kreditnega tveganja nasprotne stranke v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU;
10. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in ne vrednoti dnevno vrednosti odprtih pogodb v skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU;
11. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in nima vzpostavljenih postopkov obvladovanja oziroma upravljanja tveganja v skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU, razen če izpolnjujejo pogoje za izjeme, določene v 11. členu Uredbe 648/2012/EU;
12. je finančna nasprotna stranka ter ne razpolaga z ustreznim in sorazmernim deležem kapitala za upravljanje tveganja v skladu s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU;
13. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in ne objavi javno informacije o izvzetju v skladu z enajstim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU.
(2) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 4.000 do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 22/13).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-2/2019
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EVA 2018-1611-0069
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti