Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

256. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 2 (SD OPN 2), stran 576.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine Braslovče dne 4. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 2 (SD OPN 2)
1. člen 
(vsebina in pravna podlaga) 
(1) Občina Braslovče ima veljaven Občinski prostorski načrt Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18; v nadaljevanju: OPN). S tem sklepom župan Občine Braslovče določa začetek in način priprave njegovih drugih sprememb, tj. Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 2 (v nadaljevanju: SD OPN 2).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD OPN 2 je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2).
(3) S tem sklepom se potrdi oziroma določi:
– potrditev izhodišč za pripravo SD OPN 2
– območje in predmet načrtovanja
– način pridobitve strokovnih rešitev
– vrsto postopka
– roke za pripravo SD OPN 2 in njegovih posameznih faz
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj
– načrt vključevanja javnosti in
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
2. člen
(potrditev izhodišč) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPN 2 z dne 1. 2. 2019.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Predmet načrtovanja SD OPN 2 je zasebna potreba, in sicer umestitev Lesno predelovalnega centra v Šmatevžu (LPC Gomilsko) s potrebnimi ureditvami, in sicer:
– območje 1: umestitev LPC Gomilsko v severnem delu naselja Šmatevž v skupni površini cca 14,93 ha, tj. sprememba osnovne namenske rabe v območja proizvodnih dejavnosti (I) na območju proizvodnje, sprememba osnovne namenske rabe v območja centralnih dejavnosti (C) in podrobnejše namenske rabe v druga osrednja območja centralnih dejavnosti (CU) na vmesnem območju med proizvodnjo in stanovanjskim naseljem in območja centralnih dejavnosti (CD) na območju Dvorca Štrovsenek
– območje 2: območje nadomeščanja kmetijskih resursov kot krčitev gozda v kmetijske namene v skupni površini cca 16,37 ha, tj. sprememba osnovne namenske rabe v območja kmetijskih zemljišč (K) in podrobnejše namenske rabe najboljša kmetijska zemljišča (K1)
– območje 3: nova navezovalna cesta, tj. sprememba osnovne namenske rabe v območja prometne infrastrukture (P) in podrobnejše namenske rabe površine cest (PC) v dolžini pribl. 1,7 km.
(2) Na območju 1 je v severnem delu Šmatevža predvidena ureditev lesno predelovalnega centra z naslednjimi proizvodnimi / prostorskimi enotami: sprejemanje, lupljenje in sortiranje in odlaganje oziroma hlodovine pred žaganjem, žaganje, sortiranje in deponiranje žaganega lesa, sušenje lesa, skobljanje, izraba lesne mase za namene pridobivanja energije, proizvodnja montažnih hiš, stavbnega pohištva in fasadnih ovojev, ter obnova in posodabljanje pripadajočih ureditev kot so cestna infrastruktura z manipulativnimi površinami, deponije, parkirišča, komunalna infrastruktura. Kot usmeritve za načrtovanje se na območju 1 smiselno upoštevajo do sedaj podana mnenja v predhodnih postopkih umeščanja LPC Gomilsko v prostor. Ob tem mora biti zagotovljen dostop do Dvorca Štrovsenek, cerkve Sv. Matevža in stanovanjske hiše na parceli št. *30, 208/7, k.o. Šmatevž. Ves tovorni in osebni promet, ki ga generira LPC Gomilsko, se mora neposredno navezati na novo navezovalno cesto (območje 3). V severnem delu naselja Šmatevž se za potrebe LPC Gomilsko dopustijo samo intervencijske poti in dostop do Dvorca Štrovsenek, če ta ni rešen drugače. Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) se za območje LPC Gomilsko, lahko pa tudi širše, pripravijo v podrobnosti občinskega podrobnega načrta.
(3) Na območju 2 je zaradi izgubljenih resursov kmetijskih zemljišč predvideno njihovo nadomeščanje kot krčitev gozda v kmetijske namene. Le-ta se izvede zahodno od naselja Šmatevž.
(4) Območje 3 predstavlja umestitev nove navezovalne ceste med plinsko postajo ob lokalni cesti LC 490141 Šentrupert–Zakl–Gomilsko in lokalno cesto LC 490152 Kamenče–Gomilsko v pribl. dolžini 1,7 km. Ta cesta bo služila za tovorni in osebni promet, ki ga bo generirala nova cona, navezovala pa se bo na sistem daljinskih cest in preko teh na avtocesto Ljubljana–Celje (na priključku Šentrupert). Trasa ceste je izbrana na podlagi predhodnih posvetovanj z nosilci urejanja prostora in je še v fazi preverjanja s strokovnimi podlagami. Zato se lahko tekom postopka trasa ceste zaradi optimizacije, tehničnih parametrov, zahtev nosilca urejanja prostora s področja varstva pred poplavam ali drugih okoliščin še spremeni. Umestitev navezovalne ceste v območju 3 in možnost neposrednega dostopa do regionalne ceste R1 1246 Soteska–Šentrupert preko predvidene servisne ceste znotraj Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17) je ključni pogoj za umestitev LPC Gomilsko v območju 1.
(5) Območje načrtovanja je navedeno v tabeli 1 kot okvirno območje, ki se lahko v nadaljnjih fazah načrtovanja še spremeni, še posebej v delu, ki se nanaša na umestitev navezovalne ceste, v manjšem delu na robnih območjih cone, kjer so možne korekcije predvsem zaradi optimalnega načrtovanja prometne infrastrukture ter na vzhodu cone, ki se nahaja v poplavnem območju in se lahko na podlagi ustrezne študije tudi zmanjša in podobno.
tabela 1 (pojasnilo kratice: k.o. – katastrska občina, NR - namenska raba):
ZAPOREDNA ŠT. POBUDE
št. parcele
k.o. 
NR IZ OPN
predlog NR SD OPN 2
površina v m2
površina v ha
območje 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.
4/2 (del), 4/3, 4/4 (del), 4/5 (del), 10/3, 13/2 , 13/3, 15/1, 15/2, 15/3 (del), 15/4 (del), 15/5 (del), 487/8 (del)
ŠMATEVŽ
SS
I
27.108,05
2,71
1.1.2.
17/2, 17/15 (del), 17/16, 17/18, 17/22, 17/23, 17/24, 17/25, 17/26 (del), 487/9 (del), 492/1 (del)
ŠMATEVŽ
SK
CU
8.630,01
0,86
1.1.3.
17/12 (del), 17/26 (del)
ŠMATEVŽ
SK
I
513,43
0,05
1.2.1.
4/2 (del), 4/4 (del), 4/5 (del), 15/5 (del)
ŠMATEVŽ
BT
I
824,03
0,08
1.2.2.
10/1, 10/4, 15/5 (del)
ŠMATEVŽ
BT
CD
1.621,33
0,16
1.3.1.
6/5 (del), 10/2 (del), 15/4 (del), 15/5 (del), 17/9, 17/10, 17/27, 17/28, 17/29, 17/30 (del), 17/31, 17/32, 17/33, 17/34, 17/35, 17/37, 17/38, 17/39, 17/40 (del), 17/41, 208/8, 487/7 (del)
ŠMATEVŽ
K1
I
57.077,33
5,71
1.3.2.
17/27 (del), 17/28 (del)
ŠMATEVŽ
K1
G
4.656,78
0,47
1.3.3.
6/1 (del), 6/5 (del), 7/1 (del), 8/1 (del), 10/2 (del), 15/4 (del), 487/4, 487/7 (del), 500/2 (del) in 900, 901
ŠMATEVŽ in TRNAVA
K1
I
22.008,90
2,20
1.3.4.
17/4 (del), 17/6 (del), 17/8 (del), 17/30 (del)
ŠMATEVŽ
K1
I
14.229,87
1,42
1.4.1.
15/3 (del), 15/4 (del), 17/1 (del), 17/21 (del), 487/8 (del), 487/9 (del)
ŠMATEVŽ
K2
I
1.582,64
0,16
1.4.2.
15/3 (del), 15/5 (del)
ŠMATEVŽ
K2
I
2.382,19
0,24
1.4.3.
17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del)
ŠMATEVŽ
K2
I
245,09
0,02
1.4.4.
17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del)
ŠMATEVŽ
K2
CU
491,98
0,05
1.5.1.
17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del), 487/9 (del)
ŠMATEVŽ
G
I
6.743,46
0,67
1.5.2.
17/1 (del), 17/15 (del), 487/9 (del)
ŠMATEVŽ
G
CU
1.148,65
0,11
1.5.3.
17/21 (del)
ŠMATEVŽ
G
I
47,71
0,00
skupaj sprememba v območju 1
 
 
 
148.115,09
14,93
območje 2 
 
 
 
 
 
2.1.
deli parcel: 204/1, 205/4, 205/5, 296, 305
PODVRH
G
K1
12.260,61
1,23
2.2.
deli parcel: 105/54, 105/55, 105/57, 105/58, 105/62, 105/63, 105/64, 105/71, 105/72, 105/77, 105/78, 105/82, 105/83, 105/86, 105/89, 105/91, 205/1, 205/2, 205/3, 206, 207, 208, 209/1, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 238, 243, 244, 249, 250, 255, 256, 262, 263, 269, 270, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 1445/6, 1453
PODVRH
G
K1
73.170,67
7,32
2.3.
deli parcel: 105/91, 105/94, 105/95, 105/97, 105/98, 105/99, 105/100, 105/101, 105/102, 1445/4, 1445/6
PODVRH
G
K1
16.174,73
1,62
2.4.
deli parcel: 192/2, 192/3, 192/4, 203, 204/1, 205/3, 205/4, 205/5
PODVRH
G
K1
47.164,50
4,72
2.5.
204/1, 205/3, 205/4, 205/5, 284, 294, 295, 296, 297, 305
PODVRH
G
K1
14.905,21
1,49
skupaj sprememba v območju 2
 
 
 
163.675,72
16,37
območje 3 
 
 
 
3.1.
deli parcel: *31, 139, 15/4, 17/4, 17/40, 17/5, 17/6, 17/8, 17/9, 195, 198, 199/1, 199/2, 201/1, 203, 204, 206, 208/1, 208/2, 208/3, 212/2, 213/1, 213/2, 216, 217, 218/5, 218/6, 273/1, 273/2, 273/3, 467/1, 487/7, 500/2, 500/3, 7/1, 8/1, 885/1, 886
ŠMATEVŽ
K1, VC
PC
21.019,34
2,10
 
deli parcel: 1108, 1111/9, 1178, 1179, 1180, 1181, 273/3, 277/2, 277/4, 277/5, 437, 438, 621, 622, 623, 624/1, 625, 627/1, 629/1, 630/2, 631/1, 631/2, 631/3, 632/1, 632/2, 633, 861/2, 863/1, 869/13, 875/1, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 883/2, 883/3, 885/1, 885/2, 886
TRNAVA
 
 
 
 
3.2.
deli parcel: 1111/9, 426, 427, 431, 432, 433/3, 434, 651, 652/2, 659, 660, 661, 662/2, 663, 664/1, 664/4, 672/6, 863/2, 863/3
TRNAVA
K1
PC
2.461,36
0,25
skupaj sprememba v območju 3
 
 
 
23.480,70
2,35
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Način pridobitve strokovnih rešitev je izdelava ustreznih strokovnih podlag skladno s 60. členom ZUreP-2, ki jih zagotovi investitor.
(2) V postopku SD OPN 2 se smiselno upoštevajo že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– strokovne podlage, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN, in sicer:
– Izdelava pedološke karte in karte bonitetnih vrednosti Občine Braslovče ter interpretacija pedoloških podatkov za potrebe pridobivanja bonitetnih ocen kmetijskih, gozdnih in drugih zemljišč v Občini Braslovče, št. PT1/2014 z datumom januar 2014, izdelovalec ProTellus d.o.o. in
– Elaborat posegov na kmetijska zemljišča v Občini Braslovče z dne 20. 10. 2016, izdelovalec ProTellus d.o.o. 
– strokovne podlage, ki so bile izdelane v postopku priprave Sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine in Prostorskega reda Občine Braslovče (SD SPRO, SD PRO), katerega predmet je bilo umeščanje LPC Gomilsko v prostor in ki se je predčasno zaključil, in sicer:
– Ocena primernosti spremembe namenske rabe gozdnih v kmetijska zemljišča na območju visokonapetostnega daljnovoda med Šmatevžem in Prekopo v Savinjski dolini, datum december 2017, izdelovalec ProTellus d.o.o. in 
– Priprava prostorskih izvedbenih pogojev pri usposobitvi nadomestnih kmetijskih zemljišč, september 2018, izdelovalec ProTellus d.o.o. 
(3) V postopku SD OPN 2 se smiselno uporabi in ustrezno dopolni gradivo, ki je bilo izdelano v okviru celovite presoje vplivov SD SPRO, SD PRO na okolje, in sicer:
– Okoljsko poročilo za Spremembe in dopolnitve Strategije prostorskega razvoja občine in Prostorskega reda Občine Braslovče (LPC Gomilsko) (SD SPRO in PRO), izdelovalec GLSP, ekološke storitve in posredništvo, Gorazd Lipnik s.p., Šempeter v Savinjski dolini, št. proj.: GLSP-SVO-17-02.
(4) V postopku SD OPN 2 se izdelajo tudi nove strokovne podlage, ki se skladno z 61. členom ZUreP-2 pripravijo v obsegu, vsebini in obliki, ki bo ustrezala zahtevnosti obravnavane problematike, in sicer:
– IDZ komunalne opreme LPC Gomilsko (dopolnitev za razširjeno območje)
– Elaborat križanj z elektroenergetskimi vodi
– Hidrološko hidravlična študija za območje navezovalne ceste skupaj s preveritvijo možnosti umestitve LPC Gomilsko za del, ki posega v poplavno območje.
(5) Kot obvezna strokovna podlaga bo v postopku SD OPN 2 skladno z 62. členom ZUreP-2 izdelan elaborat ekonomike.
5. člen 
(vrsta postopka) 
SD OPN 2 se skladno s 123. členom ZUreP-2 pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje OPN.
6. člen 
(roki za pripravo SD OPN 2 in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek SD OPN 2 skladno z ZUreP-2 teče po naslednjih fazah in v naslednjih rokih, navedenih v tabeli 2:
tabela 2
FAZA: 
ROKI:
(1) Izdelava izhodišč za pripravo SD OPN 2
1. 2. 2019 
(2) Župan sprejem sklep o začetku priprave SD OPN 2, objava sklepa in izhodišč v uradnem glasilu in prostorskem informacijskem sistemu, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
4. 2. 2019 (potrditev izhodišč in sprejem sklepa) 
predvideno do 8. 2. 2019 (objava v uradnem glasilu)
(3) Izdelava manjkajočih strokovnih podlag
januar–marec 2019
(4) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPN 2 na okolje
NUP: 30 dni
(5) Pridobivanje odločbe ministrstva, pristojnega za prostor in okolje (MOP), ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
MOP: 21 dni po fazi (4)
(6) Pridobivanje konkretnih smernic NUP 
NUP: 30 dni, hkrati s fazo (4)
(7) Izdelava osnutka SD OPN 2
Izbrani načrtovalec SD OPN 2
(8) Občina izvede sodelovanje z javnostjo
Tekom faze (7)
(9) Izdelava okoljskega poročila (OP), v kolikor je z odločbo MOP potrjena izdelava CPVO za SD OPN 2
Izbrani izdelovalec OP
(10) Objava osnutka SD OPN 2 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj NUP na osnutek SD OPN 2 in mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 2 na okolje (mnenje na OP)
NUP: 30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(11) Pridobivanje odločbe MOP o ustreznosti OP
30 dni po fazi (10)
(12) Dopolnitev osnutka SD OPN 2 in OP na podlagi mnenj iz faze (10)
izbrani načrtovalec SD OPN 2 in izdelovalec OP
(13) Objava osnutka SD OPN 2 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in javna razgrnitev ter javna obravnava
Trajanje javne razgrnitve minimalno 30 dni
(14) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih v času javne razgrnitve
30 dni
(15) Izdelava predloga SD OPN 2 na podlagi stališč iz faze (14)
Izbrani načrtovalec SD OPN 2
(16) Objava predloga SD OPN 2 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj NUP na predlog SD OPN 2 in mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 2 na okolje (mnenje na OP), če ga niso podali v fazi (10)
NUP: 30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(17) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (16)) 
MOP, NUP
(18) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe SD OPN 2 na okolju sprejemljivi
MOP
(19) Izdelava usklajenega predloga SD OPN 2, posredovanje na MOP, da ga potrdi s sklepom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (16) in ugotovitvi MOP iz faze (18), da so vplivi izvedbe predloga SD OPN 2 na okolje sprejemljivi)
Izbrani načrtovalec SD OPN 2 
MOP: 30 dni 
(20) Objava potrjenega predloga SD OPN 2 v prostorskem informacijskem sistemu
MOP 
(21) Sprejem SD OPN 2 na OS, posredovanje SD OPN 2 na MOP, da ga javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu kot veljaven SD OPN 2, objava v uradnem glasilu
OBČINA, MOP
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, razen zakonsko določenih, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
(3) Poleg rokov priprave SD OPN 2 iz tabele 2 mora biti do sodelovanja z javnostjo iz faze 8 (tabela 2) sklenjena pogodba o medsebojnih obveznostih skladno s četrtem odstavku 118. člena ZUreP-2 zlasti glede obveznosti investitorja o financiranju in rokih izgradnje v SD OPN 2 predvidenih gradenj v komunalno infrastrukturo, predvsem nove navezovalne ceste, brez katere območje LPC Gomilsko ne more obratovati v polni zmogljivosti.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, zaradi narave prostorskega akta (načrtovanje PIP v podrobnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta na delu območja SD OPN 2) pa tudi za podajo konkretnih smernic, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana za področje razvoja poselitve
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana za področje kmetijstva
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana in Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana za področje gozdarstva, lovstva in ribištva
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana in Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska c. 13, 3000 Celje za področje gozdarstva
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana za področje upravljanja z vodami
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje za področje ohranjanja narave
– Ministrstvo za  kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana za področje varstva kulturne dediščine
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana za področje prometne infrastrukture
– Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Sektor za železnice, Kopitarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana za področje prometne infrastrukture
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana in DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje trajnostne mobilnosti
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje pomorskega in zračnega prometa
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje rudarstva
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje energetike
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana za področje zaščite in reševanja
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana za področje obrambe
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana za področje vojnih in prikritih grobišč
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana za področje blagovnih rezerv
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje
– Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
(2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Šteje se, da je bilo pri pripravi izhodišč iz 2. člena tega sklepa sodelovanje zainteresirane javnosti, ki je predpisano v 108. členu ZUreP-2, zagotovljeno v obliki javnega posveta v postopku SD OPN 1, katerega predmet je bilo do sprejema sklepa o pripravi SD OPN 2 tudi območje LPC Gomilsko z navezovalno cesto in krčitvami gozdov.
(2) Šteje se, da je bil pri pripravi izhodišč iz 2. člena tega sklepa posvet z nosilci urejanja prostora, ki je predpisan v 108. členu ZUreP-2, zagotovljen na naslednji način:
– vsa dosedanja sodelovanja z nosilci v predhodnih postopkih umeščanja LPC Gomilsko v prostor, in sicer z OPN in SD SPRO, SD PRO kot npr. usklajevalni sestanki, posveti, usklajevanja po telefonu, elektronski pošti ipd. (zapisniki vseh sestankov se nahajajo v spisih postopka priprave prostorskih aktov)
– seznanitev z vsemi dokumenti, izdanimi s strani nosilcev v postopku SD SPRO, SD PRO, med njimi predvsem vsa prva mnenja:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, 350-54/2018/38-00191619, 13. 4. 2019
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 352-42/2005/121, 23. 4. 2018
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditve in stanovanja, 35032-23/2018/20-10922-1, 5. 6. 2018
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 35012-47/2018-2, 16. 5. 2018
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 350-139/2017/170, 5. 4. 2018
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje rudarstva), 350-1/2018/138 (00931294), 17. 4. 2018
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, 350-65/2012/321-02021254, 3. 5. 2018
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 350-64/2018-2, 10. 4. 2018
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 350-110/2018-2-DGZR, 16. 4. 2018
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 350-9/2018/6, 18. 4. 2018
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 350-1/2018-114, 3. 4. 2018
– Ministrstvo za kulturo, 3501-28/2018/5, 26. 4. 2018
– Plinovodi d.o.o., S18-173/P-MZ/RKP, 18. 4. 2018
– DARS, 351/D-33/18-PTPP/VD-1797, 18. 4. 2018
– ELES, S18_048/594/vk, 19. 4. 2018
– JKP Žalec, 421/18-TV, 20. 4. 2018
– Simbio, d.o.o., M-4-2018/RS, 6. 4. 2018
– Telemach d.o.o., 163/1-2018, 6. 4. 2018
– Elektro Celje, št. 2122, 23. 4. 2018
– Zavod za gozdove, OE Celje, 3407-73/2018, 23. 4. 2018
– Zavod RS za varstvo narave, 1-III-211/2-O-18/TA, 20. 4. 2018
(3) Posvet z drugimi udeleženci prostora pri oblikovanju izhodišč iz 2. člena tega sklepa, ki je predpisan v 108. členu ZUreP-2, je bil izveden v neformalnih oblikah na različne načine, kot npr. posvet z občinsko upravo in županom, posvet z ministrstvom, pristojnim za prostor glede načina vodenja postopka in podobno.
(4) Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo objavo v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/ in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(5) Javnost se seznani s potrjenimi izhodišči iz 2. člena tega sklepa z njihovo objavo na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/ in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(6) Javnost se z namenom soočenja in usklajevanja različnih interesov v prostoru, z namenom posvetovanja ali z namenom splošne seznanitve z okvirnim predmetom načrtovanja in drugo vsebino seznani z osnutkom SD OPN 2 (faza (8) iz tabele 2), kot je predpisano v 111. členu ZUreP-2. V ta namen se izvede javni posvet, delavnice ali drug način sodelovanja z javnostjo. Za usklajevanje interesov se lahko skliče tudi posvet z nosilci urejanja prostora.
(7) Javnost se z namenom dajanja predlogov in pripomb seznani z osnutkom SD OPN 2 tekom javne razgrnitve in njegove javne obravnave (faza (13) iz tabele 2), kot je predpisano v 112. členu ZUreP-2. V ta namen se osnutek SD OPN 2 (in morebitno okoljsko poročilo) objavi v prostorskem informacijskem sistemu oziroma v kolikor ta še ni vzpostavljen, na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/.
(8) Občina Braslovče lahko z namenom vključevanja javnosti v SD OPN 2 organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni deski ali podobno.
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Investitor v postopku SD OPN 2 zagotovi:
– posebne strokovne podlage, kot je opisano v 4. členu,
– elaborat ekonomike kot obvezno strokovno podlago,
– okoljsko poročilo,
– morebitne druge strokovne podlage, ki so določene z zakonom, in se nanašajo na predmet SD OPN 2.
(2) Pri pripravi SD OPN 2 se upoštevajo:
– OPN in vse strokovne podlage, ki so priloga OPN,
– določila ZUreP-2 in podzakonskih aktov ter druge relevantne zakonodaje,
– izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, tj. izhodišča Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2),
– Poročilo o prostorskem razvoju (MOP, Direktorat za prostor, graditve in stanovanja, 2016),
– podatki iz sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja (SSSPR), ki jih v Prostorskem informacijskem sistemu (http://www.pis.gov.si/) vodi Ministrstvo za okolje in prostor,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatke iz prikaza stanja prostora (priloga OPN), ki se s SD OPN 2 ažurirajo in pripravijo kot nov prikaz stanja prostora,
– prostorske podatke in evidence, kot npr. topografske podatke, podatke katastra stavb, gospodarske javne infrastrukture in podobno.
(3) Sredstva v zvezi s financiranjem vodenja postopka SD OPN 2 zagotovi Občina Braslovče. Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave prostorskega akta, morebitnega okoljskega poročila in vseh drugih potrebnih strokovnih podlag zagotovi investitor.
10. člen 
(določitev objave in začetek veljavnosti) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. člena tega sklepa objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/.
Št. 3504-5/2018-5
Braslovče, dne 4. februarja 2019
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar l.r.

AAA Zlata odličnost