Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

252. Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti, stran 558.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L št. 337 z dne 23. 12. 2015, str. 35); v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010 dne 19. julija 2018 objavil Smernice o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti, EBA/GL/2018/02 (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo skupne postopke in metodologije za upravljanje obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti, ter opredeljujejo spremembo obrestne mere in metode za izračun rezultata nadzorniškega standardnega šoka v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP).
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 ki so tudi institucije v skladu s točko 3. prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/405 z dne 21. novembra 2017 o popravku nekaterih jezikovnih različic Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska (UL L št. 74 z dne 16. 3. 2018, str. 3); v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013, in
2. pristojne organe iz (i) točke drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji in
2. Banko Slovenije, kadar v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora v skladu z ZBan-2.
(2) Banke in hranilnice pri upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti, v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene nanje.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 30. junija 2019.
Ljubljana, dne 5. februarja 2019
Boštjan Vasle l.r.
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost