Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

254. Sklep o uporabi Smernic za stresno testiranje bank (EBA/GL/2018/04), stran 559.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic za stresno testiranje bank (EBA/GL/2018/04)
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 19. julija 2018 na svoji spletni strani objavil Smernice za stresno testiranje bank (v nadaljevanju smernice). Smernice iz prvega stavka tega odstavka določajo enotne organizacijske zahteve, metodologije in postopke za izvedbo stresnih testov v institucijah, pri čemer se upoštevata kapitalska ustreznost in upravljanje tveganja v okviru njihovih procesov upravljanja tveganja („stresno testiranje institucij“).
(2) Smernice so naslovljene na pristojne organe in institucije, kot so opredeljeni v točki (i) člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, ter na finančne institucije, kot so opredeljene v členu 4(1) Uredbe (EU) št. 1093/2010, ki se prav tako uvrščajo med institucije v skladu s točko 3 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom določa Banka Slovenije uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. februarja 2019
Boštjan Vasle l.r.
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost