Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015, Kazalo


DRŽAVNI SVET

1104. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1145. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016

Drugi akti

1105. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani
1106. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani
1107. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani
1108. Odločba o imenovanju državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani
1109. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani
1110. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani
1111. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani
1112. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani
1113. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1114. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani

MINISTRSTVA

1115. Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema
1116. Pravilnik o nošenju uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1117. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1118. Navodilo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1119. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za medije
1120. Sklep o razveljavitvi Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah
1121. Dodatek št. 10 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

OBČINE

Braslovče

1122. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2014
1123. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Braslovče
1124. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Brežice

1125. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2014
1126. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2015
1127. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence – Ap 1143

Dolenjske Toplice

1128. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Jesenice

1129. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2014
1130. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice

Kamnik

1131. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014

Odranci

1132. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen omrežnine za vodovodno omrežje Občine Odranci
1133. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja ter omrežnine za odvajanje in omrežnine za čiščenje za kanalizacijski sistem v Občini Odranci

Oplotnica

1134. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica

Piran

1135. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Piran

Rogatec

1136. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2014
1137. Pravilnik o subvencioniranju nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec
1138. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«

Turnišče

1139. Odlok o javnem glasilu Občine Turnišče
1140. Odlok o tržnem redu v Občini Turnišče

Velika Polana

1141. Sklep o spremembi Pravilnika o nagrajevanju študentov

Žalec

1142. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žalec
1143. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015
1144. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016

POPRAVKI

1146. Popravek Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (4. dopolnitev)
1147. Popravek Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto
1148. Popravek Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
1149. Popravek Obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
1150. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti