Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1126. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2015, stran 2996.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A in 14/15 – ZIPRS1415-D) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 9. 4. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brežice za leto 2015
l. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------------+-------------+
|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |    v EUR|
|OBČINE BREŽICE ZA LETO 2015           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |  PLAN 2015|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  24.989.803|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  19.421.483|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  15.057.080|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  12.841.470|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |  1.301.260|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   914.300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |      50|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  4.364.403|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku od premoženja  |  1.659.300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    43.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    69.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|   174.603|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |  2.418.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.050.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |      0|
|    |sredstev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  1.050.000|
|    |in nemat. prem.             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    1.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    1.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  4.167.320|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. |  1.791.515|
|    |institucij                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU |  2.375.805|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   350.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |   350.000|
|    |institucij                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  27.952.119|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  7.030.896|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI        |  1.225.130|
|    |ZAPOSLENIH                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST|   185.950|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |  5.053.991|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   155.825|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 REZERVE               |   410.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)   |  9.550.110|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 SUBVENCIJE              |   960.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZ.          |  4.571.370|
|    |IN GOSPODINJSTVOM            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN.       |   837.625|
|    |IN USTANOVAM               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI         |  3.181.115|
|    |TRANSFERI                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO      |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  10.997.813|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  10.997.813|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   373.300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ.      |   362.000|
|    |OSEBAM, KI NISO PU            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 INVES. TRANSFERI PU         |    11.300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) |  –2.962.316|
|    |(I.-II.)                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH        |   750.000|
|    |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   750.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |   750.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|      –|
|    |DELEŽEV (440+441)            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      –|
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA          |   750.000|
|    |POSOJILA IN SPREMEMBE          |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)       |  1.000.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |  1.000.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |  1.000.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)     |   966.900|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   966.900|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550Odplačila domačega dolga       |   966.900|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA           |  –2.179.216|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH           |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    33.100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |  2.962.316|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  |  2.179.216|
|    |31. 12.                 |       |
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinski proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
(4) Sestavni deli proračuna so:
– načrt razvojnih programov kot obvezni sestavni del proračuna,
– kadrovski načrt kot priloga k proračunu,
– letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem kot samostojni dokument,
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem,
– letni program prodaje občinskega finančnega premoženja.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah tudi prihodki: ožjih delov lokalne skupnosti, požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova turistične takse in koncesijske dajatve od iger na srečo ter namenski presežek po zaključnem računu za leto 2014.
4. člen
(1) V letu 2015 se v proračunsko rezervo izloči 10.000 EUR prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena ZJF.
(2) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 20.864 EUR odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
(3) O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
5. člen
(1) V proračunu občine se za leto 2015 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 400.000 EUR.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
(4) Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
6. člen
(1) Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za:
1. občinska praznovanja in prireditve,
2. reprezentanco,
3. pokroviteljstva,
4. promocijo občine,
5. nagrade in priznanja,
6. sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij in
7. sredstva za izredne pomoči.
(2) Transferi posameznim upravičencem se delijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Brežice. S sredstvi iz druge točke prejšnjega odstavka razpolaga župan.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko župan za nenapovedane namene iz prve, tretje, četrte in pete točke prvega odstavka tega člena samostojno, vendar na podlagi objektivnih kriterijev odloča o dodelitvi sredstev subvencij, transferov in drugih oblik sofinanciranj iz občinskega proračuna. Skupen obseg teh sredstev letno ne sme preseči 30%.
7. člen
(1) Sredstva namenjena financiranju krajevnih skupnostih se določijo na podlagi Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice.
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
8. člen
(1) Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za katere bo določeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
9. člen
(1) Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na finančni načrt.
(2) Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi občina. Župan lahko s pooblastilom, ki ga izda na vlogo krajevne skupnosti in na predlog strokovnih služb občinske uprave, prenese vodenje investicije na krajevno skupnost.
(3) Izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na infrastrukturi v Občini Brežice je mogoča po pridobitvi lastništva v korist občine v primeru gradnje prometne infrastrukture in pridobitvi pravice graditi za ostalo komunalno infrastrukturo.
10. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
12. člen
Občinska uprava izvaja pri proračunskih uporabnikih proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo proračunskih sredstev. Na zahtevo župana, nadzornega odbora in občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev. Če uporabniki proračuna ne ravnajo v skladu z določili odloka jim lahko župan deloma ali začasno ustavi financiranje.
13. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev, investicijska in vzdrževalna dela v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar so odgovorni vodje oddelkov in sicer vsak za svoje področje skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. Za krajevne skupnosti je odgovorna oseba predsednik krajevne skupnosti.
14. člen
(1) Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu proračuna in sicer do vrednosti postavke 100.000 EUR v višini do 20.000 EUR, za vrednost postavke nad 100.000 EUR pa v višini do 20% vrednosti le-te.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi med posameznimi konti v okviru proračunske postavke. V okviru posamezne proračunske postavke se lahko odpirajo novi konti.
(3) Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
15. člen
(1) Župan je pooblaščen, da v primeru pridobitve dodatnih namenskih sredstev za posamezni investicijski projekt, uskladi načrt razvojnih programov.
(2) Župan je pooblaščen za spremembo vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov ob upoštevanju določil 14. člena tega Odloka.
16. člen
(1) Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v posameznem primeru višini 900 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu skupno največ 20.000 EUR. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklih letih, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(2) Pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom lahko župan odpiše dolg, ko so izčrpane vse zakonske možnosti izterjave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
17. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija planirana v načrtu razvojnih programov, največ v višini do 30% vrednosti investicijskih odhodkov in transferov v planu tekočega proračunskega leta.
18. člen
(1) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan.
(2) Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš in stanovanj v lasti Občine Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj.
(3) Za nadziranje pobiranja občinskih taks, izvajanje koncesijske pogodbe, za upravljanje s poslovnimi prostori v lasti Občine Brežice, za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na območju Občine Brežice ter turistične takse je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
(4) Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč je odgovorna strokovna služba Oddelka za splošne in pravne zadeve.
(5) Za izvedbo in nadzor pobiranja komunalnega prispevka je odgovorna strokovna služba Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj.
19. člen
(1) Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine in spremljanje porabe so:
1. Župan za: nagrade in priznanja, praznovanja, pokroviteljstva, sofinanciranje programov veteranskih organizacij, izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih, promocija, etno festivali, državna in evropska motoristična tekmovanja, poletne prireditve izven mesta Brežice, snemanje sej občinskega sveta in ostalih dogodkov v občini, reprezentanca, zlate poroke in drugi jubileji, stalna proračunska rezerva, splošna proračunska rezervacija, obveščanje javnosti, pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, požarna taksa, občinska gasilska zveza.
2. Oddelek za splošne in pravne zadeve za: sredstva za politične stranke, delovanje občinskega sveta in nadzornega odbora, delo občinske uprave – plače in načrt delovnih mest, delovanje krajevnih skupnosti, materialne stroške, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, nakup in vzdrževanje opreme za občinsko upravo, vzdrževanje in nabavo računalniške opreme ter odškodnine po sodnih postopkih.
3. Oddelek za družbene dejavnosti za: izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, delo z mladimi, letalski center, grobišča NOB, socialno varstvo ter upravljanje z občinskim premoženjem s področja družbenih dejavnosti.
4. Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve za: upravljanje z občinskim premoženjem s področja infrastrukture, poslovnih prostorov, kmetijstvo, podjetništvo in turizem, varstvo okolja in varstvo naravne dediščine, gospodarske javne službe, skupni prekrškovni organ.
5. Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: postopke prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, občinske investicije za katere je zadolžen oddelek, spremljanje državnih investicij na območju občine, upravljanje s stanovanji, komunalni prispevek, razpolaganje in gospodarjenje z občinskim premoženjem.
6. Oddelek za proračun in finance: za servisiranje javnega dolga, urejanje na področju fiskalne politike in obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna.
7. Krajevne skupnosti za: izvedbo svojega finančnega načrta.
(2) Vsak oddelek in krajevna skupnost za svoje področje pripravi načrt razvojnih programov.
20. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice upravlja župan, za krajevne skupnosti pa predsednik krajevne skupnosti. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
21. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev, kar se mora izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
22. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se Občina Brežice za proračun leta 2015 lahko zadolži v višini 1.000.000 EUR.
23. člen
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 150.000 EUR.
(2) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2015 izdajo poroštvo do skupne višine 0 EUR.
24. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko kratkoročno zadolži. O najetju kratkoročnega posojila odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi k Odloku, pa se objavita na spletni strani Občine Brežice.
26. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2014
Brežice, dne 13. aprila 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti