Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1145. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016, stran 3096.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014-2016
1. člen
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14 in 54/14) se v prvem odstavku 1. člena v drugi alineji pred podpičjem dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865)«.
V tretji alineji prvega odstavka se črta podpičje in se besedilo »v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU)« nadomesti z zaklepajem, vejico in besedilom »zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU)«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se v 5. točki na koncu pete alineje beseda »in« nadomesti z vejico.
Na koncu šeste alineje se pika nadomesti z vejico in doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– izločanje učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev.«.
V šestem odstavku se vejica za besedo »olj« nadomesti z besedo »in« in doda besedilo »ugotoviti različne možnosti izločanja učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev in s tem povečati varnost čebeljih pridelkov«.
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za ukrepe iz prve in druge alineje 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za vsako programsko leto v obdobju 2014–2016 izvede odprti javni razpis, za ukrep iz druge alineje 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena pa zaprti javni razpis. V javnem razpisu ministrstvo podrobneje določi pogoje in višino sredstev za posamezen ukrep.«.
4. člen
V tretjem odstavku 4. člena se v prvi alineji številka »270.248« nadomesti s številko »250.248«, številka »269.362« pa s številko »249.362«.
V peti alineji se številka »60.000« nadomesti s številko »45.000«.
V šesti alineji se številka »27.000« nadomesti s številko »42.000«.
Na koncu petnajste alineje se pika nadomesti s podpičjem in doda nova šestnajsta alineja, ki se glasi:
»– ukrep iz sedme alineje 5. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe največ 20.000 eurov.«.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki so aktivni koristniki sheme kakovosti že pred letom 2015 ali imajo potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali imajo certifikat za ekološke čebelje proizvode, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki (brez vštetega DDV).«.
6. člen
Za tretjim odstavkom 10. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Čebelar, ki prejme v skladu s to uredbo neto sredstva v višini do 100 odstotkov za sofinanciranje čebeljih panjev s testnimi vložki, mora biti aktivni koristnik sheme kakovosti ali imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali imeti certifikat za ekološke čebelje proizvode še najmanj pet let po prejetju teh sredstev.«.
7. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina sofinanciranja se določi glede na prejete vloge, pri čemer se šteje ena rodovniška matica kakor pet gospodarskih matic.«.
8. člen
Za 43. členom se dodajo nov oddelek ter nova 43.a in 43.b člen, ki se glasijo:
»17. Izločanje učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev
43.a člen
(program izločanja učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev)
(1) Program izločanja učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev sprejme minister in se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Program izločanja učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev določa zlasti:
– cilje ukrepa izločanja učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev,
– natančnejšo vsebino raziskave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, in
– natančnejšo vsebino poročila o izločanju učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev.
(3) Podrobnejša specifikacija upravičenih stroškov do višine sredstev iz šestnajste alineje tretjega odstavka 4. člena te uredbe se opredeli v programu izločanja učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev.
43.b člen
(izločanje učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev)
Ukrep izločanja učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev zajema določitev tehnologije za izločanje voska, onesnaženega z učinkovinami za zatiranje varoze iz čebeljih panjev, ter na podlagi teh rezultatov prilagoditev tehnologije za pridobivanje varnega in kakovostnega medu, cvetnega prahu, propolisa, voska in s tem povečanje varnosti čebeljih pridelkov.«.
9. člen
Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija odpira in obravnava vloge na odprti javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog. Sredstva za posamezen odprti javni razpis se dodeljujejo po vrstnem redu prejema popolnih vlog do višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija odpira in obravnava vloge na zaprti javni razpis hkrati po zaprtju javnega razpisa. Višina sofinanciranja se določi glede na prejete vloge do višine razpisanih sredstev.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vloge na javni razpis se vlagajo od dneva, določenega v javnem razpisu, do roka, določenega v zaprtem javnem razpisu oziroma do dneva zaprtja odprtega javnega razpisa. Zaprtje odprtega javnega razpisa zaradi porabe sredstev objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.«.
10. člen
Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(2) Vloge na zaprti javni razpis agencija odpira in obravnava ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
(3) Vloge na odprti javni razpis se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
(4) Izpolnjevanje pogojev vloge na odprti javni razpis se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog na javni razpis. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
(5) Za vlogo na odprt javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri dodelitev sredstev do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v roku osmih dneh od vročitve obvestila na agencijo poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
(6) Če je skupna višina zaprošenih sredstev na odprti javni razpis višja od sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje, ki so bila razpisana, ter so sredstva glede na predhodne vloge še na voljo, agencija v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog enak datum in čas oddaje vloge, izvede žrebanje. Z žrebom se določi vrstni red dodelitve sredstev. Pri žrebanju so lahko navzoči tudi vlagatelji. O njihovem času in kraju pa jih agencija pisno obvesti. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na agenciji.
(7) Žrebanje iz prejšnjega odstavka se opravi v uradnih prostorih agencije. O njem se sestavi zapisnik, podpišejo pa ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prehodna določba)
(1) Zahtevki za pridobitev plačil po tej uredbi se lahko vložijo še pred potrditvijo sprememb programa ukrepov s strani Evropske komisije, o njih pa se odloča v skladu s potrjenimi spremembami programa ukrepov.
(2) Minister objavi obvestilo o potrditvi sprememb programa ukrepov v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2015
Ljubljana, dne 16. aprila 2015
EVA 2015-2330-0064
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti