Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1140. Odlok o tržnem redu v Občini Turnišče, stran 3078.

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o tržnem redu v Občini Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tržni red javnih tržnic v Občini Turnišče (v nadaljevanju: tržni red) določa pogoje trgovanja na tržnici, lokacijo tržnic, obratovalni čas, seznam blaga, s katerim se trguje, dneve za prodajo blaga, nadzor prodaje in kvalitete blaga ter nadzor nad izvajanjem tržnega reda.
2. člen
Upravljanje tržnice je izbirna lokalna gospodarska javna služba.
3. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja z določili tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
II. LOKACIJE TRŽNIC
4. člen
(1) Tržnice opravljajo svojo dejavnost na javnih tržnicah:
– vaška tržnica,
– priložnostna tržnica in
– putojoča prodaja.
Tržnice obratujejo po posameznih krajevnih skupnostih Občine Turnišče.
(2) Dejavnost vaške tržnice Turnišče zajema stalno prodajno mesto na parkirnem prostoru pri občinski zgradbi, št. parcele 1903/3, k.o. Turnišče, dejavnost priložnostne tržnice pa občasna prodajna mesta:
– ob proščenjih v posamezni krajevni skupnosti, ki se nahajajo ob cerkvah:
Renkovci, št. parcele 2523, k.o. Renkovci
Turnišče 1, št. parcel 4346/14, 1726/1 in 1729/2, k.o. Turnišče
Turnišče 2, št. parcel 1965/1, 1903/3, k.o. Turnišče
Nedelica, št. parcele 3046/1, k.o. Nedelica
Gomilica, št. parcel 2942, 2943, 2944, 2947, k.o. Gomilica
– ob »Ferencovem senju« na parkirišču tovarne Planika, št. parcele 1938/1 in 1940/3, k.o. Turnišče.
III. OBRATOVALNI ČAS
5. člen
(1) Vaška tržnica obratuje po naslednjem rednem obratovalnem času:
– v poletnem času vsako drugo soboto v mesecu med 8.00 in 11.00 uro,
– v zimskem času vsako drugo soboto v mesecu med 9.00 in 12.00 uro.
(2) Priložnostne tržnice obratujejo na dan proščenja oziroma sejma od 7.00 do 13.00 ure.
(3) Prodajalec se lahko s soglasjem upravljavca dogovori za prodajo na vaški tržnici tudi izven rednega obratovalnega časa.
6. člen
(1) Dostava blaga na tržnice v Turnišču je dovoljena eno uro pred začetkom obratovalnega časa, odvoz blaga pa eno uro po koncu obratovalnega časa samo z osebnimi avtomobili in kombiniranimi vozili.
(2) Parkiranje vozil na tržnici med rednim obratovalnim časom ni dovoljeno, razen specializiranih vozil, namenjenih potujoči prodaji, na za to predvidenih prodajnih mestih.
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI
7. člen
Upravljavec:
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in čistočo,
– razporeja tržne površine,
– postavlja in pospravlja premična prodajna mesta,
– pristojnim službam poroča o kršitvah in drugih nepravilnostih,
– je odgovoren za red na tržnici,
– skrbi za redno vzdrževanje tržnice,
– pripravi letni plan investicij in investicijskega vzdrževanja objektov in opreme tržnice.
8. člen
(1) Pravice in dolžnosti prodajalcev na tržnici so:
– skrbeti za red in čistočo na svojih prodajnih prostorih,
– da so njihova prodajna mesta vidno opremljena s podatki prodajalca (naziv oziroma ime ter sedež oziroma naslov) z oznako blaga in cenikom za blago, ki ga prodajajo,
– da po poteku obratovalnega časa ali ko je blago prodano, zapustijo tržnico in iz prodajnega prostora odstranijo vso neprodano blago,
– da iz prodajnega prostora odstranijo embalažo v predpisane zabojnike, plastično in leseno embalažo pa odpeljejo s seboj.
(2) Prodajalci so odgovorni za povzročeno škodo na prodajni opremi.
V. PRODAJNI PROSTORI
9. člen
(1) Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna.
Stalna prodajna mesta so:
– prodajni kontejnerji,
– neprenosne stojnice,
– prodajne hišice,
– prodajni kioski.
(2) Občasna prodajna mesta so:
– odprte sestavljive stojnice,
– pokrite sestavljive stojnice z nadstreški,
– dopolnilne prodajne mize,
– občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike …),
– vozila s prodajnimi vitrinami.
(3) Dopolnilne prodajne mize lahko namesti upravljavec po potrebi oziroma prodajalec s soglasjem upravljavca.
10. člen
(1) Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Med stalne prodajalce se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsaj tri mesece v letu. Drugi so občasni prodajalci.
(2) Prodajna mesta prodajalcem dodeli upravljavec tržnice v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov s pisno pogodbo.
(3) Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da se bo ravnal po tržnem redu in ceniku storitev tržnice.
(4) Stalni prodajalci lahko rezervirajo prodajni prostor za daljše časovno obdobje z mesečno rezervacijo z možnostjo podaljševanja. V primeru, da do začetka obratovalnega časa ne zasedejo prodajna mesta, lahko upravljavec dodeli prodajno mesto drugemu prodajalcu, pri čemer upravljavec zadrži že plačani znesek mesečne rezervacije.
Občasni prodajalci najamejo prodajni prostor z dnevnim plačilom pristojbine.
VI. PRODAJA BLAGA
Pogoji prodaje blaga
11. člen
Na tržnici se trguje na drobno z živilskim in neživilskim blagom. Prednost prodaje imajo lokalni kmetijski proizvajalci.
12. člen
(1) Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– živila: žita, mlevski izdelki, predpakirani pekovski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, suhomesni izdelki, med in čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, brezalkoholne pijače, alkoholne pijače domačega izvora ter zdravilna zelišča;
– neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače obrti, turistični spominki, svečarski izdelki in galanterijsko blago;
– z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici prodaja tudi oblačila, posteljnino, toaletno in kuhinjsko perilo.
(2) Trguje se v skladu s predpisi s področja trgovinske dejavnosti.
13. člen
(1) Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci (tudi tisti, ki sami pridelujejo ali proizvajajo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji),
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo na drobno proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– občani in drugi posamezniki, ki prodajajo vredne rabljene predmete – starine, zbirateljske predmete,
– društva in humanitarne organizacije,
– druge pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
(2) Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci.
(3) Registrirani trgovci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati veljavne zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici.
14. člen
(1) Na tržnici je dovoljeno prodajati le blago, ki izpolnjuje vse veljavne zakonsko določene pogoje za prodajo.
(2) Za blago, ki ne ustreza veljavnim zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
15. člen
(1) Blago se lahko prodaja samo s prodajnih mest, miz in pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla.
(2) Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske in lesne izdelke, cvetje, novoletne jelke ter podobno blago.
16. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila, ki so v uporabi, morajo ustrezati zakonskim zahtevam in postavljena tako, da imajo kupci vpogled v merjenje blaga.
17. člen
(1) Na tržnici je dovoljena prodaja ustrezno označenih (slovensko in botanično ime) svežih gob in svežih ali posušenih zelišč.
(2) Prodajalci sami odgovarjajo za ustreznost proizvodov.
18. člen
Za prodajo cvetja, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z veljavnimi predpisi s tega področja.
19. člen
(1) Najem prodajnega mesta plača prodajalec dnevno, mesečno rezervacijo pa plača na osnovi in na način, ki ga določi upravljavec.
(2) Za potrebe priklopa samopostrežnih mlekomatov in vozil s hlajenimi prodajnimi vitrinami ter ostalih porabnikov na električno omrežje, bo upravljavec omogočil priklop na električno napeljavo. Strošek porabljene električne energije bo upravljavec prodajalcu obračunal pri strošku najema prodajnega mesta.
Prepovedi na tržnici
20. člen
(1) Na tržnici je prepovedano prodajati:
– žive živali,
– razbita, natrta ali umazana jajca,
– zelenjavo, ki ni sveža, je preveč mokra, ima neprijeten vonj, je zmrznjena, uvela ali drugače neprimerna za prehrano,
– sadje, ki ni zrelo, ni sveže, je umazano, namrznjeno ali upadlo od škodljivcev ali bolezni,
– vse kar ni v skladu s tem odlokom.
(2) Prekupčevanje blaga je prepovedano. Kršitve iz tega člena ugotavljajo pristojne inšpekcijske službe.
21. člen
Na tržnici ni dovoljeno:
– pranje blaga, razen za manjšo količino, ki jo kupec neposredno zaužije po nakupu (sadje),
– samovoljno zavzemanje prodajnih prostorov,
– izmikanje plačilu najema prodajnega mesta in oviranje delavcev upravljavca pri delu,
– skladiščenje blaga.
22. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tržnega reda zaradi:
– neurejenosti na prodajnem mestu oziroma prostoru (odmetavanje odpadkov ipd.),
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev in kupcev,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitev prodajnega mesta,
– neplačevanja najema prodajnega mesta,
– če odda prodajno mesto drugemu prodajalcu.
VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
23. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih in sproti odnašati v zabojnike (kontejnerje) za ločeno zbiranje odpadkov nepovratno prazno embalažo, papir, oporečne pridelke in proizvode ter druge odpadke. Kolikor prodajalci tega ne bodo opravljali, bo to storil upravljavec tržnice na njihove stroške.
24. člen
Prodajalci so dolžni zaradi varstva živil pred onesnaževanjem prekrivati prodajne pulte s primernimi in čistimi PVC pregrinjali skladno z veljavnimi predpisi.
25. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled. Ne smejo biti vinjeni, preglasni, se nedostojno vesti ali kršiti javni red in mir. V primeru kršitev se prodajalcu prepove prodaja.
26. člen
Delavci upravljavca so dolžni takoj obvestiti pristojne organe, če na tržnici opazijo sumljive osebe (neprimerno vedenje, beračenje, ogrožanje varnosti in podobno) ali osebe, pri katerih je očiten sum nalezljive bolezni.
VIII. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
27. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojne inšpekcijske službe, organi za notranje zadeve ter pristojni delavci upravljavca in občinske uprave.
28. člen
Delavci upravljavca so dolžni sodelovati z delavci pristojnih inšpekcijskih služb in ostalih nadzornih organov ter jih o kršitvah in drugih nepravilnosti redno obveščati.
IX. NADZOR
29. člen
Za nadzor določb tega odloka je pristojna medobčinska inšpekcija.
X. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(1) Z globo v znesku 500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. Ne upošteva pravic in dolžnosti prodajalcev na tržnici (8. člen),
2. prodaja na tržnici izven obratovalnega časa, dostavlja blago izven določenega časa ali parkira vozila na tržnici med rednim obratovalnim časom (5. in 6. člen),
3. prodaja, ne da bi z upravljavcem sklenil pogodbo ali plačal pristojbino za prodajno mesto (10. člen),
4. na tržnici prodaja žive živali ter blago, ki ni primerno za prodajo (20. člen),
5. pere blago, samovoljno zavzema prostore ali se izmika plačilu najema prodajnega prostora (21. člen),
6. ne vzdržuje red in čistočo na prodajnih mestih in sproti ne odnaša nepovratno embalažo, papir. oporečne pridelke in proizvode ter druge odpadke v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov (23. člen).
(2) Z globo v znesku 200,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo v znesku 80,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Cene storitev tržnice se določijo v Odloku o občinskih taksah v Občini Turnišče.
32. člen
Tržni red z obratovalnim časom tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici. Objavi se tudi na spletni strani občine in upravljavca.
33. člen
Do izbora izvajalca javne službe (upravljavca) naloge upravljavca za vaško in priložnostno tržnico opravlja Javni zavod Koušta, ki si mora predhodno pridobiti soglasje Občine Turnišče.
34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
– Priloga 1: ortofoto posnetek območja vaške tržnice in
– Priloga 2: ortofoto posnetki območij priložnostnih tržnic
se objavita na spletni strani občine.
Št. 12/2015-5/R
Turnišče, dne 2. aprila 2015
Županja
Občine Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti