Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1139. Odlok o javnem glasilu Občine Turnišče, stran 3076.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o javnem glasilu Občine Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo Občine Turnišče (v nadaljevanju: glasilo), njegovo urejanje, izdajanje, financiranje ter programsko zasnovo.
2. člen
Ime glasila je »Glas Občine Turnišče«.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je: Občina Turnišče.
Sedež izdajatelja glasila je: Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
Naslov uredništva je: Občina Turnišče, Uredništvo glasila, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
4. člen
(1) Glasilo izhaja najmanj enkrat letno v tiskani in elektronski obliki.
(2) Glasilo v tiskani obliki prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Turnišče.
5. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in v približni nakladi 1000 izvodov.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
6. člen
(1) Glasilo je namenjeno obveščanju občanov Občine Turnišče in javnosti o vseh področjih življenja in dela v občini, zlasti pa o delu organov Občine Turnišče, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.
(2) Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.
7. člen
(1) Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o:
– delu organov občine in njegovih delovnih teles,
– delu krajevnih skupnosti,
– delu javnih zavodov, društev in drugih organizacij,
– vseh področjih dela in življenja v občini,
– problematiki posameznih področij,
– prireditvah oziroma javnih dogodkih v občini,
– predlogih, pobudah, odzivih in stališčih ter mnenjih občanov in pravnih oseb.
(2) Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avtonomnosti urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in kodeksi ter na osebni odgovornosti avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela.
(3) Odgovorni urednik oziroma uredniški odbor ima pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v nasprotju z drugim odstavkom tega člena ali zakonom o medijih.
8. člen
(1) Glasilo ureja uredništvo, ki ga sestavljajo odgovorni urednik, namestnik odgovornega urednika in uredniški odbor. Uredniški odbor glasila šteje 3 člane in ga imenuje in razrešuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat članov uredniškega odbora je 4 leta.
(2) Člani uredniškega odbora so občani Občine Turnišče.
(3) Odgovornega urednika in namestnika odgovornega urednika (izmed članov uredniškega odbora) imenuje in razrešuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat urednika je 4 leta.
(4) Odgovorni urednik je praviloma občan Občine Turnišče.
(5) Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred potekom mandata, če sami odstopijo ali če ne opravljajo svojega dela, po postopku kot so bili imenovani.
(6) Župan, najmanj 5 članov občinskega sveta in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlagata občinskemu svetu predčasno razrešitev posameznega člana uredniškega odbora, če z delom ne deluje v skladu z programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
(7) Člani uredniškega odbora so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni. Odločitve o objavi posameznih vsebin ter informacij sprejema odgovorni urednik v soglasju z uredniškim odborom.
(8) Člani uredniškega odbora imajo pravico do honorarja v višini, ki ga določi občinski svet.
9. člen
(1) Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki ima najmanj 6. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri in izpolnjuje pogoje za odgovornega urednika, ki jih določa Zakon o medijih.
(2) Odgovorni urednik glasila je pristojen za:
– vodenje uredniškega odbora,
– pripravo letnega finančnega načrta za izdajanje glasila,
– uresničevanje programske zasnove,
– spoštovanje določb zakona o medijih,
– zagotavljanje rednega izhajanja glasila,
– oblikovanje mreže stalnih in občasnih dopisnikov v vseh krajih občine,
– naročanje, pripravo in koordinacijo dela od priprave do izida posamezne številke,
– izvajanje drugih nalog s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
(3) Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za vsako objavljeno informacijo v skladu z zakonom o medijih.
(4) Namestnik odgovornega urednika prevzame funkcijo odgovornega urednika (pravice in obveznosti) na podlagi njegovega pooblastila in v času daljše nezmožnosti opravljanja funkcije odgovornega urednika.
(5) Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
(6) Vsakdo ima v skladu z določili ZMed pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes.
10. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z izdajanjem glasila se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo. O tem odloča župan.
III. NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA
11. člen
(1) Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek od oglasov in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
(2) Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
(3) Na osnovi tega odloka občinski svet sprejme pravilnik, ki bo urejal način plačila odgovornega urednika, njegovega namestnika, lektorja, članov uredniškega odbora in zunanjih sodelavcev.
12. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške uredništva,
– honorarje iz 9. člena odloka,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
IV. OGLAŠEVANJE
13. člen
(1) Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju; oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala pravni promet proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Objavljajo se samo plačani oglasi.
(2) Za oglase po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic;
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij;
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
(3) Neodplačno objavljeni oglasi morajo biti posebej označeni kot taki.
(4) Oglaševati ni mogoče na naslovnici glasila.
V. VRSTE OBJAV IN OGLASOV
14. člen
(1) Storitve oglaševanja so objave oglasa na notranji strani novic. K oglasu se lahko doda tudi predstavitev dejavnosti. Oglaševati je mogoče v naslednjih formatih:
– cela stran,
– polovica strani,
– četrtina strani,
– osmina strani.
(2) Cene oglaševanja (oglasi ter oglasi s predstavitvijo dejavnosti) v novicah najmanj enkrat letno sprejema občinski svet na predlog župana.
VI. OBJAVA PRISPEVKOV PRED VOLITVAMI
15. člen
(1) Vse politične stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo določen enak brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank določi uredništvo.
(2) Naročilo volilnega oglasnega sporočila mora biti označeno z navedbo naročnika.
VII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
16. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
17. člen
Izdajatelj glasila je dolžan pred začetkom izdajanja prijaviti glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v razvid medijev, prav tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o vseh spremembah.
18. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o javnem glasilu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 42/03).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13/2015-5/R
Turnišče, dne 2. aprila 2015
Županja
Občine Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti