Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1104. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1D), stran 2957.

Državni svet je na 28. seji 15. 4. 2015, na podlagi 101. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13) in 74. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10 in 6/14), sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Državnega sveta (PoDS-1D)
I. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Poslovniku Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10 in 6/14) se v 35. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Pobuda za sprejem akta državnega sveta iz 68. člena tega poslovnika, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem poslovnikom, in jo vloži osem državnih svetnikov, komisija ali interesna skupina, se uvrsti na dnevni red seje državnega sveta brez razprave in glasovanja.
(3) Predlog za umik točke s predloga dnevnega reda že sklicane seje lahko pisno poda državni svetnik, interesna skupina ali komisija. Predlagatelj lahko predlog za umik točke iz dnevnega reda na seji državnega sveta ustno obrazloži. Njegova obrazložitev lahko traja največ pet minut.«
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti, se za besedo »za« doda besedilo »umik oziroma«.
2. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»70. člen
Predlagatelj iz 68. člena tega poslovnika lahko umakne svojo pobudo in predlog kadarkoli do konca njune obravnave.
Predlagatelju umika ni treba obrazložiti. O umiku se ne glasuje.«.
3. člen
V 97. členu se v prvem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »ter jim posredovati akte državnega sveta o zadevah iz njihove pristojnosti.«.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-09/15-35/
Ljubljana, dne 15. aprila 2015
Mitja Bervar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti