Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1135. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Piran, stran 3069.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Piran
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 24. 3. 2015.
Št. 671-1/2015
Piran, dne 24. marca 2015
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, št. 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 5. redni seji dne 24. marca 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Piran
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Piran določa pogoje, postopke ter merila in normative za vrednotenje programov in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov športa, ki so v občinskem javnem interesu.
2. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Piran lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Piran,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja primarnega, sekundarnega in terciarnega izobraževanja.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v Občini Piran.
3. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Piran,
– v programe vključujejo občane piranske občine,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– delujejo najmanj dve leti,
– svojo dejavnost opravljajo pretežno na območju Občine Piran,
– izvajajo programe javnega interesa v skladu z nacionalnim programom športa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu v/na domicilnem objektu (izjema so sezonski športi: odbojka na mivki, ki ima zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 24 tednov v letu na domicilnem objektu, in smučanje, ki se vrednoti kot poseben program v prostočasni športni vzgoji otrok in mladine),
– imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini ter seznam članov,
– izvajalci, ki so že bili sofinancirani, so redno dostavljali podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih ter so izkazali namensko rabo proračunskih sredstev v predhodnem proračunskem letu,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
(vsebine sofinanciranja)
Sofinancira se naslednje vsebine:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:
A) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
B) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
C) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
D) POSEBNI PROGRAMI
1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
1.3 OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
1.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
1.5 KAKOVOSTNI ŠPORT
1.6 VRHUNSKI ŠPORT
1.7 ŠPORT INVALIDOV
1.8 ŠPORTNA REKREACIJA
1.9 ŠPORT STAREJŠIH
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
2.1 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
3.1 DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
4.1 ŠPORTNI PROJEKTI
5. ŠPORTNI OBJEKTI IN NARAVNE POVRŠINE ZA ŠPORT
6. PRILOGE
Vsebine, ki se bodo sofinancirale, se določijo v letnem programu športa v Občini Piran.
III. ZAGOTOVITEV SREDSTEV
5. člen
(zagotovitev sredstev)
Sredstva za sofinanciranje vsebin, navedenih v 4. členu tega pravilnika, so opredeljena v posebnih postavkah proračuna.
Sredstva za sofinanciranje programov športa, ki jih izvajajo zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, opredeljeni znotraj vsebine prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok, so opredeljena v posebni postavki občinskega proračuna, ki jo koordinira Športni in mladinski center Piran.
Izvajalcem se zagotavljajo sredstva na podlagi Meril za vrednotenje programov športa v Občini Piran, ki so sestavni del tega pravilnika.
Višina sofinanciranja posameznih vsebin je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.
IV. POSTOPEK DO JAVNEGA RAZPISA, JAVNI RAZPIS IN IZBOR IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
6. člen
(javni razpis in postopek izbora)
Predlog letnega programa športa za tekoče leto v Občini Piran pripravi strokovna služba Športnega in mladinskega centra Piran. Letni program športa za tekoče leto sprejme Občinski svet Občine Piran.
Izbor programov izvajalcev športa, ki se jih bo sofinanciralo iz občinskega proračuna, se izpelje na podlagi javnega razpisa, ki ga za vsako proračunsko leto objavi Občina Piran v uradnem glasilu.
Pred objavo razpisa imenuje župan/županja Občine Piran komisijo za presojo in ocenjevanje predlogov rednih letnih programov športa in športnih projektov, ki je sestavljena iz najmanj treh članov.
Vodenje postopkov javnega razpisa vodi komisija za presojo in ocenjevanje predlogov rednih letnih programov športa in športnih projektov. Strokovno in tehnično pomoč komisiji nudi strokovna služba Športnega in mladinskega centra Piran.
Natančen potek javnega razpisa, razpoložljivost razpisne dokumentacije, rok oddaje prijav in drugi pogoji javnega razpisa so opredeljeni v besedilu javnega razpisa.
Predlog izbora programov izvajalcev letnega programa športa in predlog razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov športa pripravi komisija za presojo in ocenjevanje predlogov rednih letnih programov športa in športnih projektov. Izbor programov izvajalcev letnega programa športa in razdelilnik sredstev posameznim izvajalcem letnega programa športa potrdi župan/županja Občine Piran.
V. VREDNOTENJE PROGRAMOV
7. člen
(vrednotenje programov športa)
Vrednost sofinanciranja programov športa je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev na ustreznih postavkah proračuna Občine Piran za področje športa in od realizacije ciljev glede na pričakovane dosežke izvajalcev.
Vrednost programov po merilih, ki so sestavni del tega pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu in po ovrednotenih programih izvajalcev za vsako leto posebej. Ura se šteje kot šolska ura (45 minut).
VI. SKLENITEV POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
8. člen
(sklenitev pogodb)
Občina Piran ter Športni in mladinski center Piran skleneta z izvajalci, izbranimi na podlagi razpisa, tristranske pogodbe za tekoče koledarsko leto, v katerih se določi:
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovane dosežke glede na cilje v programu,
– višino sredstev za dogovorjene programe,
– način prejemanja odobrenih sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
9. člen
(postopek do sklenitve pogodb)
Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi, ki so že bili sofinancirani, lahko sofinancirajo v skladu s sklepom o začasnem financiranju Občine Piran, in sicer v višini dvanajstin dodeljenih sredstev v preteklem proračunskem letu. Po izvedbi javnega razpisa in podpisa pogodb za tekoče leto se sredstva poračunajo.
VII. DOLŽNOSTI IZVAJALCA
10. člen
(dolžnosti izvajalca)
Porabniki proračunskih sredstev po tem pravilniku so dolžni:
– izvajati dogovorjene programe najmanj v obsegu, ki se ga opredeli v pogodbi,
– namensko koristiti prejeta proračunska sredstva,
– oddati v pogodbeno določenih rokih poročila o izvedbi programov,
– posredovati dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem programa pristojnim strokovnim službam Občine Piran ter Športnega in mladinskega centra Piran.
VIII. NADZOR
11. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem programov izvaja strokovna služba Športnega in mladinskega centra Piran in Občine Piran. Nadzor se izvaja z napovedanimi obiski in nenapovedanimi obiski. Ob obisku se zapiše zapisnik v dveh izvodih, katerega podpišeta in prejmeta en izvod izvajalec in en izvod strokovna služba Športnega in mladinskega centra Piran.
V primeru, da strokovna služba iz prejšnjega odstavka ob obisku ugotovi, da izvajalec programa ne izvaja ali ga ne izvaja v skladu s prijavo na javni razpis in opredelitvijo v pogodbi, se o tem pisno opozori izvajalca. V primeru, da izvajalec kljub pisnem opozorilu ne začne izvajati programa v skladu opredelitvijo v pogodbi, se sofinanciranje ustavi ali ustrezno zmanjša.
IX. KONČNE DOLOČBE
12. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
(spremembe in dopolnitve)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot je bil sprejet ta pravilnik.
14. člen
(prenehanje veljavnosti predhodnih aktov)
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati vsi akti, ki so do sedaj urejali to področje v Občini Piran.
Št. 671-1/2015
Piran, dne 24. marca 2015
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L R E G O L A M E N T O
sui criteri di cofinanziamento per l’attuazione del programma annuale dello sport nel Comune di Pirano
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 24 marzo 2015.
N. 671-1/2015
Pirano, 24 marzo 2015
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 21 della Legge sulle autonomi locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico, n. 14/10 Sentenza della CC: UI-267/09-19, 84/10 Sentenza della CC: UI-176/08-10), vista la Legge in materia dello sport (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 22/98), visto il Programma nazionale dello sport nella Repubblica di Slovenia 2014–2023 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 26/14) e l’art.17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, No. 5/14 – testo unico 2) il Consiglio Comunale del Comune di Pirano nella 5a seduta ordinaria, il 24 marzo 2015 approva il seguente
R E G O L A M E N T O
sui criteri di cofinanziamento per l’attuazione del programma annuale dello sport nel Comune di Pirano
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Contenuti del regolamento)
Con il presente regolamento il Consiglio Comunale del Comune di Pirano stabilisce le condizioni, le procedure, i criteri e le norme per la valutazione dei programmi e la ripartizione dei fondi destinati al cofinanziamento dei programmi annuali dello sport, di pubblico interesse comunale.
Art. 2
(Condizioni per il cofinanziamento)
Possono aderire al bando di cofinanziamento per la realizzazione del programma annuale delle attività sportive nel Comune di Pirano i seguenti esecutori dei programmi sportivi:
– i club sportivi,
– le federazioni delle associazioni e dei club sportivi istituite dalle società sportive con sede nel Comune di Pirano,
– le istituzioni, le società commerciali, le imprese e i soggetti privati ed altre organizzazioni registrate per svolgere attività nel settore dello sport,
– gli istituti che operano nel campo dell’istruzione primaria, secondaria e terziaria.
Le associazioni sportive hanno, a parità di condizioni, priorità per l’ottenimento del co-finanziamento per l’attuazione del programma annuale dello sport nel Comune di Pirano.
Art. 3
(Diritto al cofinanziamento)
Il diritto al cofinanziamento dei programmi sportivi spetta agli esecutori, di cui nel precedente articolo del presente regolamento, i quali adempiono alle seguenti condizioni:
– hanno sede nel comune di Pirano,
– includono nei programmi i cittadini del comune di Pirano,
– sono registrati per l’organizzazione di attività sportive,
– operano almeno da due (2) anni,
– svolgono la loro attività prevalentemente nel Comune di Pirano,
– attuano programmi di interesse pubblico in conformità al programma nazionale dello sport,
– dispongono delle condizioni materiali, dello spazio, del personale e delle condizioni organizzative, per la realizzazione delle attività sportive programmate,
– possono garantire un allenamento regolare ed ordinario come da programmazione, per almeno 36 settimane l’anno nella struttura di loro dotazione, ubicata in area comunale (con eccezione di sport stagionali: beach volley, nel cui caso l’allenamento ordinario e regolare deve essere garantito come da programmazione, per un minimo di 24 settimane l’anno, presso un impianto di loro dotazione, sito in area comunale, e lo sci, che viene valutato nell’ambito dei programmi specifici di educazione sportiva per il tempo libero dei bambini e degli adolescenti),
– tengono regolari evidenze concernenti i loro soci e il pagamento delle quote associative, compreso un elenco dei soci,
– gli esecutori che in passato sono stati già finanziati e che hanno fornito regolarmente i report relativi ai loro soci, alla realizzazione dei programmi e ai risultati ottenuti e che hanno altresì dimostrato il corretto utilizzo dei fondi nel precedente esercizio,
– adempiono alle restanti condizioni previste dal bando e dalla documentazione di gara.
II. DISPOSIZIONI SOSTANZIALI
Art. 4
(Contenuti per il cofinanziamento)
Vengono cofinanziati i seguenti contenuti:
1. PROGRAMMAZIONE SPORTIVA:
EDUCAZIONE SPORTIVO-RICREATIVA PER BAMBINI E ADOLESCENTI:
A) EDUCAZIONE SPORTIVA NEL TEMPO LIBERO PER BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE
B) EDUCAZIONE SPORTIVA NEL TEMPO LIBERO PER BAMBINI IN ETÀ SCOLARE
C) EDUCAZIONE SPORTIVA NEL TEMPO LIBERO PER ADOLESCENTI
D) PROGRAMMI SPECIFICI
1.1. EDUCAZIONE SPORTIVA PER BAMBINI E ADOLESCENTI CON BISOGNI SPECIALI
1.3 ATTIVITÀ SPORTIVE EXTRA-CURRICOLARI PER STUDENTI
1.4 EDUCAZIONE SPORTIVA PER BAMBINI E ADOLESCENTI MIRATA ALLO SPORT DI QUALITÀ E ALLO SPORT AGONISTICO
1.5 SPORT DI QUALITÀ
1.6 SPORT AGONISTICO
1.7 SPORT PER DIVERSAMENTE ABILI
1.8 SPORT RICREATIVO
1.9 ATTIVITÀ SPORTIVA PER LA TERZA ETÀ
2. PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
2.1 FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO NEL SETTORE SPORTIVO
3. ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SPORTIVO:
3.1 FUNZIONAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE
4. EVENTI SPORTIVI E PROMOZIONE DELLO SPORT:
4.1 PROGETTI IN CAMPO SPORTIVO
5. IMPIANTI E AREE NATURALI DESTINATE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
6. ALLEGATI
I contenuti che verranno cofinanziati sono definiti nel programma annuale per lo sport del Comune di Pirano.
III. GARANZIA DEI FINANZIAMENTI
Art. 5
(Garanzia dei finanziamenti)
I finanziamenti dei contenuti di cui all’Art. 4 del presente regolamento sono assicurati nell’ambito di specifiche voci di bilancio.
I finanziamenti dei programmi sportivi eseguiti da parte di istituzioni operanti nel campo dell’educazione e dell’istruzione, come definiti nell’ambito del capitolato Educazione fisica nel tempo libero per i bambini in età scolare sono definiti in una voce separata nel bilancio comunale, cui fa riferimento il Centro Sportivo e Giovanile di Pirano.
Ai contraenti vengono erogati i fondi sulla base dei criteri di valutazione dei programmi sportivi del Comune di Pirano, che sono parte integrante del presente regolamento.
Il cofinanziamento dei singoli contenuti dipende dalle risorse disponibili nel bilancio comunale annuale.
IV. PROCEDURA DI GARA, BANDO PUBBLICO, SELEZIONE DEGLI ESECUTORI DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT
Art. 6
(Bando di gara e procedura di selezione)
La proposta del programma dello sport per il corrente anno nel Comune di Pirano è predisposta dai servizi professionali del Centro Sportivo e Giovanile di Pirano. La programmazione annuale delle attività sportive per il corrente anno è quindi sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale del Comune di Pirano.
La selezione dei programmi sportivi offerti dagli sport providers – ovv. esecutori, che saranno co-finanziati dal bilancio comunale, è effettuata in base ad un bando pubblico, pubblicato dal Comune di Pirano sulla Gazzetta Ufficiale per ogni esercizio finanziario a parte.
Prima della pubblicazione del bando di gara, viene nominata da parte del Sindaco del Comune di Pirano una commissione preposta all’esame e alla valutazione delle proposte dei programmi annuali e dei progetti riferiti allo sport, composta da almeno tre (3) membri.
Detta commissione sovrintende e gestisce le procedure della succitata gara pubblica. La stessa è inoltre coadiuvata dell’assistenza professionale e tecnica, fornita dai servizi professionali del Centro Sportivo e Giovanile di Pirano.
Il bando pubblico stabilisce nei dettagli, nel rispettivo testo, lo svolgimento della gara, definisce la disponibilità dei documenti e il capitolato di gara, il termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande e gli altri termini di gara.
La Commissione preposta all’esame e alla valutazione delle proposte di programmi annuali e progetti riferiti allo sport redige una proposta di programmi sportivi selezionati, corredandola da una proposta di ripartizione dei fondi di bilancio, disponibili e stanziati per il cofinanziamento dei programmi in questione, per essere erogati ai candidati selezionati. La proposta di programmi sportivi annuali e la proposta di ripartizione dei finanziamenti da essere conferiti ai singoli candidati/esecutori di tali programmi devono ricevere conferma del Sindaco del Comune di Pirano.
V. VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI
Art. 7
(Valutazione dei programmi sportivi)
Il valore del co-finanziamento dei programmi sportivi dipende dalle risorse annuali disponibili nelle voci pertinenti del bilancio del Comune di Pirano, relative al campo dello sport e, dalla realizzazione degli obiettivi in ​​termini di risultati attesi dagli esecutori.
Il valore dei programmi secondo i criteri, che sono parte integrante del presente Regolamento, è espresso in punti. Il valore di un punto viene determinato in base al bilancio approvato e alla valutazione dei programmi, presentati dai candidati, per ciascun anno a parte. Per il periodo di un’ora si sottintende la durata di una lezione scolastica (45 minuti).
VI. STIPULAZIONE DEI CONTRATTI CON GLI ESECUTORI DEI PROGRAMMI ANNUALI DELLO SPORT
Art. 8
(Stipulazione dei contratti)
Il Comune di Pirano e il Centro Sportivo e Giovanile di Pirano stipulano con gli esecutori ovvero candidati selezionati in base al bando di gara, un contratto tripartito per il corrente anno solare, determinando quanto segue:
– il contenuto e la portata del programma,
– il periodo della realizzazione del programma,
– i risultati attesi in termini di obiettivi del programma,
– l’ammontare dei finanziamenti per i programmi concordati,
– le modalità di erogazione degli stanziamenti approvati,
– altri diritti e obblighi reciproci.
Art. 9
(Procedura antecedente la stipulazione dei contratti)
In attesa dell’adozione del bilancio di previsione per l’anno in corso, i programmi che hanno beneficiato dei finanziamenti già negli esercizi precedenti, si potranno cofinanziare in conformità alla Delibera sull’esercizio provvisorio del Comune di Pirano, per importi pari ai dodicesimi dei fondi allocati nel precedente esercizio. In seguito all’esito della gara pubblica e alla conseguente firma dei contratti per il corrente anno d’esercizio, verrà effettuato un conguaglio dei fondi.
VII. OBBLIGHI DELL’ESECUTORE/CONTRAENTE
Art. 10
(Obblighi dell’esecutore e/o contraente)
I fruitori dei mezzi del bilancio, in virtù del presente regolamento, hanno l’obbligo di:
– implementare i programmi concordati almeno in misura come determinata dal contratto,
– utilizzare i mezzi del bilancio ricevuti, conformemente alla loro destinazione,
– presentare entro le scadenze contrattuali i report sull’attuazione dei programmi,
– fornire, ai servizi professionali del Comune di Pirano e al Centro Sportivo e Giovanile di Pirano, chiarimenti aggiuntivi circa l’attuazione del programma.
VIII. CONTROLLO
Art.11
(Controllo)
Il monitoraggio dell’attuazione dei programmi sarà effettuato da parte dei servizi professionali del Centro Sportivo e Giovanile di Pirano. Il monitoraggio verrà effettuato con visite preannunciate e visite senza preavviso. Durante la visita verrà redatto un verbale in due copie, che dovranno essere sottoscritte dal contraente e dal servizio professionale del Centro Sportivo e Giovanile di Pirano e consegnate agli stessi, una copia ciascuno.
Se il servizio professionale di cui nel paragrafo precedente, in occasione della visita, accerta che il programma non viene attuato del tutto, oppure non è attuato conformemente a quanto nella domanda di adesione al bando e ai dettami del contratto, lo stesso emette una diffida nei confronti dell’esecutore. Nel caso in cui l’esecutore, anche dopo la sollecitazione scritta non proceda all’avvio del programma come da contratto, i finanziamenti erogati subiscono una conseguente riduzione, oppure l’erogazione degli stessi viene definitivamente interrotta.
IX. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 13
(Modifiche ed integrazioni)
Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento sono effettuate secondo la stessa procedura come adottata per l’approvazione del presente regolamento.
Art. 14
(Abrogazione degli atti precedenti)
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti gli atti che hanno regolato in precedenza questo settore nel Comune di Pirano.
N. 671-1/2015
Pirano, 24 marzo 2015
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti