Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

Št. 0141-4/2015 Ob-1916/15 , Stran 721
Št. 0141-4/2015 Ob-1916/15
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03, 30/06 in 4/09), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja
javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne smeri; – najmanj pet let delovnih izkušenj na področju arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva; – strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti; – sposobnost za organiziranje in vodenje dela v arhivu; – aktivno znanje slovenskega jezika; – znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni. Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo. Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed tujih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na dodiplomskem študiju. Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz tujega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje jezika. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti: – program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih; – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev: 1. zahtevane delovne izkušnje na področju arhivske dejavnosti, 2. poznavanje področja dela arhiva, 3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v arhivu (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela); – izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita s področja arhivske dejavnosti; – izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine; – izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno; – izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno. Ministrica, pristojna za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Zgodovinski arhiv Ljubljana« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/369-58-77. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost